Obxecto incorporado

Obxecto MongoCollection

obxecto de conxunto de datos de base de datos mongodb

uso MongoDB.getCollection crear:

1 2
var col1 = mdb.getCollection('test'); var col = mdb.test;

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>MongoCollection|operator[String]|find();findOne();findAndModify();insert();save();update();remove();runCommand();drop();ensureIndex();reIndex();dropIndex();dropIndexes();getIndexes();getCollection()] [object] <:- [MongoCollection] MongoCollection operator[String] find() findOne() findAndModify() insert() save() update() remove() runCommand() drop() ensureIndex() reIndex() dropIndex() dropIndexes() getIndexes() getCollection() object toString() toJSON()

Operador

operator[String]

Obter rapidamente o obxecto de colección do subespazo de nomes de colección actual por atributo

1
readonly MongoCollection MongoCollection[String];

Resultado de volta:

 • Devolver un novo obxecto de colección

Función de membro

find

Crea un obxecto de cursor segundo as condicións de consulta dadas e devolve a configuración do campo

1 2
MongoCursor MongoCollection.find(Object query = {}, Object projection = {});

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición de consulta
 • projection: Obxecto, especifique o obxecto do campo devolto

Resultado de volta:


findOne

De acordo coas condicións de consulta e a configuración do campo de devolución, busque un resultado

1 2
Object MongoCollection.findOne(Object query = {}, Object projection = {});

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición de consulta
 • projection: Obxecto, especifique o obxecto do campo devolto

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o primeiro resultado

findAndModify

Consultar e modificar

1
Object MongoCollection.findAndModify(Object query);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxectivo, especifique as condicións da consulta, modifique os datos

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o resultado antes da modificación e outra información

insert

Insira un conxunto de datos

1
MongoCollection.insert(Array documents);

Parámetros de chamada:

 • documents: Matriz, especifique a matriz de datos que se vai inserir

Insira un dato

1
MongoCollection.insert(Object document);

Parámetros de chamada:

 • document: Obxecto, especifique os datos que se van inserir

save

Garda un dato, se os datos conteñen o campo _id, é unha actualización, se non, é un inserto

1
MongoCollection.save(Object document);

Parámetros de chamada:

 • document: Obxecto, especifique os datos que se van gardar

update

Actualice os datos segundo as condicións de consulta dadas

1 2 3 4
MongoCollection.update(Object query, Object document, Boolean upsert = false, Boolean multi = false);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición de consulta
 • document: Obxecto, especifique os datos que se van actualizar
 • upsert: Booleano, cando os datos non existen, insira un novo dato, o valor predeterminado é falso, non o insira
 • multi: Booleano, cando máis dun dato cumpre a condición, actualiza todos os datos, o valor predeterminado é falso, só actualiza o primeiro

Actualice os datos segundo as condicións de consulta dadas

1 2 3
MongoCollection.update(Object query, Object document, Object options);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición de consulta
 • document: Obxecto, especifique os datos que se van actualizar
 • options: Opcións de obxecto, ascenso e varias pasadas como campos de obxecto

remove

Elimina datos segundo as condicións de consulta dadas

1
MongoCollection.remove(Object query);

Parámetros de chamada:

 • query: Obxecto, o obxecto que especifica a condición de consulta

runCommand

Executa comandos da base de datos

1
Object MongoCollection.runCommand(Object cmd);

Parámetros de chamada:

 • cmd: Obxecto, o obxecto de comando dado

Resultado de volta:

 • Object, Volver comando para devolver o resultado

Executa comandos da base de datos

1 2
Object MongoCollection.runCommand(String cmd, Object arg = {});

Parámetros de chamada:

 • cmd: Cadea, nome do comando dado
 • arg: Obxecto, opcións de parámetros de comando dadas

Resultado de volta:

 • Object, Volver comando para devolver o resultado

drop

Elimina a colección actual

1
MongoCollection.drop();

ensureIndex

Crea un índice sobre a colección actual

1 2
MongoCollection.ensureIndex(Object keys, Object options = {});

Parámetros de chamada:

 • keys: Obxecto, campo de índice dado, orde e dirección
 • options: Obxecto, opcións para un índice dado, índice único, etc.

reIndex

Reconstrúe o índice da colección actual

1
Object MongoCollection.reIndex();

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o resultado da execución do comando

dropIndex

Elimina o índice do nome especificado da colección actual

1
Object MongoCollection.dropIndex(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, dado o nome do índice a eliminar

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o resultado da execución do comando

dropIndexes

Elimina todos os índices da colección actual

1
Object MongoCollection.dropIndexes();

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o resultado da execución do comando

getIndexes

Consulte todos os índices da colección actual

1
Array MongoCollection.getIndexes();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve o conxunto de resultados que contén o índice

getCollection

Obter o obxecto de colección do subespazo de nomes da colección actual

1
MongoCollection MongoCollection.getCollection(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, nome do subespazo de nome

Resultado de volta:

 • MongoCollection, Devolve o novo obxecto de colección

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String MongoCollection.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value MongoCollection.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable