Obxecto incorporado

Obxecto SslServer

ssl O obxecto do servidor pode crear facilmente un multi-fibra estándar ssl servidor

O obxecto SslServer é TcpServer con SslHandler A combinación de obxectos encapsulados facilita a construción rápida dun servidor, o que loxicamente equivale a:

1 2 3
var svr = new net.SslServer(addr, port, new ssl.Handler(crt, key, function(req) { ... }));

Método de creación:

1 2 3 4
var ssl = require("ssl"); var svr = new http.Server(crt, key, function(req) { ... });

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>TcpServer|new TcpServer()|socket;handler|start();stop()] [<this>SslServer|new SslServer()|verification;ca] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [SslServer] TcpServer new TcpServer() socket handler start() stop() SslServer new SslServer() verification ca object toString() toJSON()

Construtor

SslServer

Constructor de SslServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2 3
new SslServer(Array certs, Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

 • certs: Matriz, lista de certificados de servidor
 • port: Enteiro, especificar ssl Porto de escoita do servidor
 • listener: Handler, Especificar ssl O procesador de mensaxes incorporado recibido, a función de procesamento, a matriz de procesamento da cadea, o obxecto de enrutamento, ver detalles mq.Handler

O formato dos certificados é:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[{ name: "fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] }, { name: "*.fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] } ]

Construtor SslServer

1 2 3 4
new SslServer(Array certs, String addr, Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

 • certs: Matriz, lista de certificados de servidor
 • addr: Cadea, especificar ssl Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • port: Enteiro, especificar ssl Porto de escoita do servidor
 • listener: Handler, Especificar ssl O controlador de mensaxes integrado, a función de procesamento, a matriz de procesamento da cadea, o obxecto de enrutamento da conexión recibida, consulte os detalles mq.Handler

O formato dos certificados é:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[{ name: "fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] }, { name: "*.fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] } ]

Constructor de SslServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2 3 4
new SslServer(X509Cert crt, PKey key, Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

 • crt: X509Cert, X509Cert Certificado para servidor de autenticación de cliente
 • key: PKey, PKey Chave privada, que se usa para falar co cliente
 • port: Enteiro, especificar ssl Porto de escoita do servidor
 • listener: Handler, Especificar ssl O procesador de mensaxes incorporado recibido, a función de procesamento, a matriz de procesamento da cadea, o obxecto de enrutamento, ver detalles mq.Handler

Construtor SslServer

1 2 3 4 5
new SslServer(X509Cert crt, PKey key, String addr, Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

 • crt: X509Cert, X509Cert Certificado para servidor de autenticación de cliente
 • key: PKey, PKey Chave privada, que se usa para falar co cliente
 • addr: Cadea, especificar ssl Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • port: Enteiro, especificar ssl Porto de escoita do servidor
 • listener: Handler, Especificar ssl O controlador de mensaxes integrado, a función de procesamento, a matriz de procesamento da cadea, o obxecto de enrutamento da conexión recibida, consulte os detalles mq.Handler

Atributos dos membros

verification

En número enteiro, configure o modo de verificación do certificado; o valor predeterminado é VERIFY_NONE

1
Integer SslServer.verification;

ca

X509Cert, Cadea de certificados de verificación do certificado do cliente

1
readonly X509Cert SslServer.ca;

socket

Socket, O servidor está escoitando actualmente Socket Obxecto

1
readonly Socket SslServer.socket;

handler

Handler, Obxecto de interface de procesamento de eventos actuais do servidor

1
Handler SslServer.handler;

Función de membro

start

Inicia o servidor actual

1
SslServer.start();

stop

Peche o socket para finalizar o servidor en execución

1
SslServer.stop() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String SslServer.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value SslServer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable