Obxecto incorporado

Obxecto SeekableStream

Interface de obxectos de fluxo que pode mover o punteiro actual

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>Stream|fd|read();write();flush();close();copyTo()] [<this>SeekableStream|seek();tell();rewind();size();readAll();truncate();eof();stat()] [<class>File] [<class>MemoryStream] [<class>RangeStream] [object] <:- [Stream] [Stream] <:- [SeekableStream] [SeekableStream] <:- [File] [SeekableStream] <:- [MemoryStream] [SeekableStream] <:- [RangeStream] Stream fd read() write() flush() close() copyTo() object toString() toJSON() SeekableStream seek() tell() rewind() size() readAll() truncate() eof() stat() File MemoryStream RangeStream

Atributos dos membros

fd

Entero, consulta Stream O valor correspondente do descriptor de ficheiro, implementado pola subclase

1
readonly Integer SeekableStream.fd;

Función de membro

seek

Move a posición operativa actual do ficheiro

1 2
SeekableStream.seek(Long offset, Integer whence = fs.SEEK_SET);

Parámetros de chamada:

 • offset: Longo, especifica unha nova localización
 • whence: Enteiro, especifique a referencia de posición, os valores permitidos son: SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END

tell

Consulta a posición actual do fluxo

1
Long SeekableStream.tell();

Resultado de volta:

 • Long, Devolve a posición actual do fluxo

rewind

Move a posición actual ao comezo do fluxo

1
SeekableStream.rewind();

size

Consulta o tamaño do fluxo

1
Long SeekableStream.size();

Resultado de volta:

 • Long, Volver o tamaño do fluxo

readAll

Le todos os datos restantes do fluxo

1
Buffer SeekableStream.readAll() async;

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos lidos do fluxo, se non hai datos para ler ou se interrompe a conexión, devolve nulo

truncate

Modifique o tamaño do ficheiro, se o novo tamaño é menor que o tamaño orixinal, o ficheiro trúncase

1
SeekableStream.truncate(Long bytes) async;

Parámetros de chamada:

 • bytes: Longo, novo tamaño de ficheiro

eof

Comprobe se o ficheiro está ata o final

1
Boolean SeekableStream.eof();

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True para indicar o final

stat

Consulte a información básica do ficheiro actual

1
Stat SeekableStream.stat() async;

Resultado de volta:

 • Stat, regresa Stat Información do ficheiro de descrición do obxecto

read

Le os datos do tamaño especificado desde o fluxo

1
Buffer SeekableStream.read(Integer bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • bytes: Enteiro, especifique a cantidade de datos que se vai ler, o predeterminado é ler un bloque de datos de tamaño aleatorio, o tamaño dos datos lidos depende do dispositivo

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos lidos do fluxo, se non hai datos para ler ou se interrompe a conexión, devolve nulo

write

Escribe os datos dados no fluxo

1
SeekableStream.write(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a escribir

flush

Escribe o contido do búfer de ficheiros no dispositivo físico

1
SeekableStream.flush() async;

close

Pecha o obxecto de fluxo actual

1
SeekableStream.close() async;

copyTo

Copia os datos do fluxo ao fluxo de destino

1 2
Long SeekableStream.copyTo(Stream stm, Long bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • stm: Stream, O obxecto de fluxo de destino
 • bytes: Longo, o número de bytes copiados

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o número de bytes copiados

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String SeekableStream.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value SeekableStream.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable