Obxecto incorporado

Obxecto TcpServer

obxecto servidor tcp, que pode crear facilmente un servidor tcp multi-fibra estándar

Use o obxecto TcpServer para crear rapidamente un servidor tcp para o procesamento simultáneo de varias fibras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
function func(conn) { var data; while (data = conn.read()) conn.write(data); conn.close(); } new net.TcpServer(8080, func).start();

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>TcpServer|new TcpServer()|socket;handler|start();stop()] [<class>HttpServer] [<class>HttpsServer] [<class>SslServer] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [HttpServer] [HttpServer] <:- [HttpsServer] [TcpServer] <:- [SslServer] TcpServer new TcpServer() socket handler start() stop() object toString() toJSON() HttpServer HttpsServer SslServer

Construtor

TcpServer

Constructor de TcpServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2
new TcpServer(Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

  • port: Enteiro, especifique o porto de escoita do servidor tcp
  • listener: Handler, Especifique o procesador de mensaxes incorporado, a función de procesamento, a matriz de procesamento da cadea, o obxecto de encamiñamento recibido por tcp, ver detalles mq.Handler

Constructor de TcpServer

1 2 3
new TcpServer(String addr, Integer port, Handler listener);

Parámetros de chamada:

  • addr: Cadea, especifique o enderezo de escoita do servidor tcp, se é "", escoitará en todos os enderezos desta máquina
  • port: Enteiro, especifique o porto de escoita do servidor tcp
  • listener: Handler, Especifique o controlador de mensaxes incorporado, a función de procesamento, a matriz de procesamento de cadea, o obxecto de enrutamento da conexión recibida por tcp, consulte os detalles mq.Handler

Constructor de TcpServer

1 2
new TcpServer(String addr, Handler listener);

Parámetros de chamada:

  • addr: Cadea, especifique o socket Unix ou o enderezo de escoita do servidor de tubos de Windows
  • listener: Handler, Especifique o controlador de mensaxes incorporado, a función de procesamento, a matriz de procesamento de cadea, o obxecto de enrutamento da conexión recibida por tcp, consulte os detalles mq.Handler

Atributos dos membros

socket

Socket, O servidor está escoitando actualmente Socket Obxecto

1
readonly Socket TcpServer.socket;

handler

Handler, Obxecto de interface de procesamento de eventos actuais do servidor

1
Handler TcpServer.handler;

Función de membro

start

Inicia o servidor actual

1
TcpServer.start();

stop

Peche o socket para finalizar o servidor en execución

1
TcpServer.stop() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String TcpServer.toString();

Resultado de volta:

  • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value TcpServer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

  • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable