Módulo módulo básico

icono de módulo v

iconvÉ un módulo de conversión integrado usado para realizar a conversión de datos entre varias codificacións diferentes.

iconv implétase chamando á función de codificación do sistema subxacente, e tamén admite algúns conxuntos de codificación incorporados, como "utf8", "utf-8", "ucs2", "ucs-2", "utf16", " utf-16", "ucs2le", "ucs-2le", "utf16le", "utf-16le", "ucs2be", "ucs-2be", "utf16be", "utf-16be", "ucs4", " ucs-4", "utf32", "utf-32", "ucs4le", "ucs-4le", "utf32le", "utf-32le", "ucs4be", "ucs-4be", "utf32be", " utf-32be"

iconvO módulo ofrece dous métodos básicos:

  1. iconv.encode(charset, data): Converte datos de texto en datos binarios
  2. iconv.decode(charset, data): Converte datos binarios en datos de texto

Estes dous métodos son moi sinxelos de usar e comprender. Por exemplo, para unha cadea codificada "utf-8" "hola", podemos convertela en codificación "gbk" a través do seguinte código:

1 2 3 4 5
const iconv = require('iconv'); const utf8String = 'hello'; const gbkString = iconv.decode('gbk', iconv.encode('utf-8', utf8String)); console.log(gbkString); // output "你好"

Nota: O primeiro conxunto de caracteres de parámetros encodedos decodemétodos e especifican a codificación que se utilizará.

función estática

encode

Converte texto en datos binarios usando iconv

1 2
static Buffer iconv.encode(String charset, String data);

Parámetros de chamada:

  • charset: Cadea, conxunto de caracteres especificado
  • data: String, o texto que se vai converter

Resultados de devolución:

  • Buffer, devolve os datos binarios descodificados

decode

Usa iconv paraBufferConverter contido en texto

1 2
static String iconv.decode(String charset, Buffer data);

Parámetros de chamada:

  • charset: Cadea, conxunto de caracteres especificado
  • data:Buffer, os datos binarios que se van converter

Resultados de devolución:

  • String, devolve a cadea codificada

isEncoding

Comproba se o conxunto de caracteres é compatible

1
static Boolean iconv.isEncoding(String charset);

Parámetros de chamada:

  • charset: Cadea, conxunto de caracteres especificado

Resultados de devolución:

  • Boolean, devolve se se admite o conxunto de caracteres