Obxecto incorporado

Obxecto XmlCharacterData

A interface XmlCharacterData ofrece XmlText con XmlComment Funcións comúns dos nodos

XmlCharacterData é XmlText con XmlCommentA super interface do nodo. Os documentos nunca conteñen nodos XmlCharacterData, só conteñenXmlText Nodo e XmlCommentnodo. Non obstante, dado que estes dous nodos teñen funcións similares, estas funcións defínense aquí de xeito queXmlText con XmlComment Podes herdalo.

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>XmlNode|nodeType;nodeName;nodeValue;ownerDocument;parentNode;childNodes;firstChild;lastChild;previousSibling;nextSibling|hasChildNodes();normalize();cloneNode();lookupPrefix();lookupNamespaceURI();insertBefore();insertAfter();appendChild();replaceChild();removeChild()] [<this>XmlCharacterData|data;length|substringData();appendData();insertData();deleteData();replaceData()] [<class>XmlComment] [<class>XmlText] [<class>XmlCDATASection] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlComment] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] XmlNode nodeType nodeName nodeValue ownerDocument parentNode childNodes firstChild lastChild previousSibling nextSibling hasChildNodes() normalize() cloneNode() lookupPrefix() lookupNamespaceURI() insertBefore() insertAfter() appendChild() replaceChild() removeChild() XmlCharacterData data length substringData() appendData() insertData() deleteData() replaceData() object toString() toJSON() XmlComment XmlText XmlCDATASection

Atributos dos membros

data

Cadea, o texto contido no nodo

1
String XmlCharacterData.data;

length

Entero, o número de caracteres contidos no nodo

1
readonly Integer XmlCharacterData.length;

nodeType

Entero, devolve o tipo de nodo do nodo

1
readonly Integer XmlCharacterData.nodeType;

O nodeType de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeName

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
readonly String XmlCharacterData.nodeName;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeValue

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
String XmlCharacterData.nodeValue;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


ownerDocument

XmlDocument, Devolve o elemento raíz do nodo (XmlDocument Obxecto)

1
readonly XmlDocument XmlCharacterData.ownerDocument;

parentNode

XmlNode, Pode devolver o nodo pai dun nodo

1
readonly XmlNode XmlCharacterData.parentNode;

childNodes

XmlNodeList, Devolve a lista de nodos dos nodos fillos do nodo especificado

1
readonly XmlNodeList XmlCharacterData.childNodes;

firstChild

XmlNode, Devolve o primeiro nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlCharacterData.firstChild;

lastChild

XmlNode, Devolve o último nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlCharacterData.lastChild;

previousSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente antes dun determinado nodo (ao mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, entón o atributo devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlCharacterData.previousSibling;

nextSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente despois dun elemento (no mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, a propiedade devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlCharacterData.nextSibling;

Función de membro

substringData

Extraer subcadea do nodo

1 2
String XmlCharacterData.substringData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro personaxe que se devolve
 • count: Enteiro, o número de caracteres da subcadea que se devolverá

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea extraída

appendData

Engade a cadea ao nodo

1
XmlCharacterData.appendData(String arg);

Parámetros de chamada:

 • arg: Cadea, a cadea que se engadirá ao nodo

insertData

Insira unha cadea no nodo

1 2
XmlCharacterData.insertData(Integer offset, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter onde se vai inserir a cadea no nodo
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

deleteData

Eliminar texto do nodo

1 2
XmlCharacterData.deleteData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro carácter a eliminar
 • count: Enteiro, o número de caracteres para eliminar

replaceData

Substitúe os caracteres do nodo pola cadea especificada

1 2 3
XmlCharacterData.replaceData(Integer offset, Integer count, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter do nodo a substituír
 • count: Enteiro, o número de caracteres a substituír
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

hasChildNodes

Consulta se hai nodos fillos

1
Boolean XmlCharacterData.hasChildNodes();

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve verdadeiro se hai nodos fillos, en caso contrario devolve falso

normalize

Combina nodos de texto adxacentes e elimina nodos de texto baleiros

1
XmlCharacterData.normalize();

Este método percorrerá todos os nodos descendentes do nodo actual e normalizará o documento eliminando o nodo de texto baleiro e fusionando todos os nodos de texto adxacentes. Este método é útil para simplificar a estrutura da árbore do documento despois de inserir ou eliminar nodos.


cloneNode

Crea unha copia exacta do nodo especificado

1
XmlNode XmlCharacterData.cloneNode(Boolean deep = true);

Parámetros de chamada:

 • deep: Booleano, se se copia en profundidade, cando é verdadeiro, o nodo clonado clonará todos os nodos fillos do nodo orixinal

Resultado de volta:

Este método copiará e devolverá unha copia do nodo que o chamou. Se o parámetro que se lle pasou é certo, tamén copiará recursivamente todos os descendentes do nodo actual. Se non, só copia o nodo actual. O nodo devolto non pertence á árbore do documento e a súa propiedade parentNode é nula. Cando se copia o nodo Element, copiaranse todos os seus atributos.


lookupPrefix

Devolve o prefixo que coincide co URI do espazo de nomes especificado no nodo actual

1
String XmlCharacterData.lookupPrefix(String namespaceURI);

Parámetros de chamada:

 • namespaceURI: Cadea, especifique o URI do espazo de nomes coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o prefixo coincidente, devolve nulo se non se coincide

lookupNamespaceURI

Devolve o URI do espazo de nomes que coincide co prefixo especificado no nodo actual

1
String XmlCharacterData.lookupNamespaceURI(String prefix);

Parámetros de chamada:

 • prefix: Cadea, especifique o prefixo coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o URI do espazo de nome coincidente, devolve nulo se non coincide

insertBefore

Insira un novo nodo fillo antes do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlCharacterData.insertBefore(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo antes deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


insertAfter

Insira un novo nodo fillo despois do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlCharacterData.insertAfter(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo despois deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


appendChild

Engade un novo nodo fillo ao final da lista de nodos fillos do nodo

1
XmlNode XmlCharacterData.appendChild(XmlNode newChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique o nodo engadido

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve este novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


replaceChild

Substitúe un nodo fillo por outro

1 2
XmlNode XmlCharacterData.replaceChild(XmlNode newChild, XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique un novo nodo
 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo a substituír

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a substitución é correcta, este método pode devolver o nodo substituído; se a substitución falla, devolve nulo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


removeChild

Elimina un nodo da lista de nodos fillos

1
XmlNode XmlCharacterData.removeChild(XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo que se vai eliminar

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a eliminación é correcta, este método pode devolver o nodo eliminado; se falla, devolve nulo

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String XmlCharacterData.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value XmlCharacterData.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable