Obxecto incorporado

Obxecto HttpsServer

Obxecto servidor https

O obxecto do servidor https é SslServer con HttpHandler A combinación de obxectos encapsulados facilita a construción rápida dun servidor, o que loxicamente equivale a:

1 2 3
var svr = new net.SslServer(crt, key, addr, port, new http.Handler(function(req) { ... }));

Método de creación:

1 2 3 4
var http = require("http"); var svr = new http.HttpsServer(crt, key, 443, function(req) { ... });

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>TcpServer|new TcpServer()|socket;handler|start();stop()] [<class>HttpServer|new HttpServer()|maxHeadersCount;maxBodySize;enableEncoding;serverName|enableCrossOrigin()] [<this>HttpsServer|new HttpsServer()|verification;ca] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [HttpServer] [HttpServer] <:- [HttpsServer] TcpServer new TcpServer() socket handler start() stop() HttpServer new HttpServer() maxHeadersCount maxBodySize enableEncoding serverName enableCrossOrigin() HttpsServer new HttpsServer() verification ca object toString() toJSON()

Construtor

HttpsServer

Constructor de HttpsServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2 3
new HttpsServer(Array certs, Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • certs: Matriz, lista de certificados de servidor
 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles

O formato dos certificados é:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[{ name: "fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] }, { name: "*.fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] } ]

Constructor de HttpsServer

1 2 3 4
new HttpsServer(Array certs, String addr, Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • certs: Matriz, lista de certificados de servidor
 • addr: Cadea, especificar http Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles

O formato dos certificados é:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[{ name: "fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] }, { name: "*.fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] } ]

Constructor de HttpsServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2 3 4
new HttpsServer(X509Cert crt, PKey key, Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • crt: X509Cert, X509Cert Certificado para servidor de autenticación de cliente
 • key: PKey, PKey Chave privada, que se usa para falar co cliente
 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles

Constructor de HttpsServer

1 2 3 4 5
new HttpsServer(X509Cert crt, PKey key, String addr, Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • crt: X509Cert, X509Cert Certificado para servidor de autenticación de cliente
 • key: PKey, PKey Chave privada, que se usa para falar co cliente
 • addr: Cadea, especificar http Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles

Atributos dos membros

verification

En número enteiro, configure o modo de verificación do certificado; o valor predeterminado é VERIFY_NONE

1
Integer HttpsServer.verification;

ca

X509Cert, Verificación do certificado do cliente ca

1
readonly X509Cert HttpsServer.ca;

maxHeadersCount

Entero, consulta e define o número máximo de cabeceiras de solicitude, o predeterminado é 128

1
Integer HttpsServer.maxHeadersCount;

maxBodySize

Entero, consulta e define o tamaño máximo do corpo, en MB, o predeterminado é 64

1
Integer HttpsServer.maxBodySize;

enableEncoding

Conmutador de función de descompresión booleano e automático, pechado por defecto

1
Boolean HttpsServer.enableEncoding;

serverName

Cadea, consulta e configura o nome do servidor, o predeterminado é: fibjs / 0.x.0

1
String HttpsServer.serverName;

socket

Socket, O servidor está escoitando actualmente Socket Obxecto

1
readonly Socket HttpsServer.socket;

handler

Handler, Obxecto de interface de procesamento de eventos actuais do servidor

1
Handler HttpsServer.handler;

Función de membro

enableCrossOrigin

Permitir solicitudes entre dominios

1
HttpsServer.enableCrossOrigin(String allowHeaders = "Content-Type");

Parámetros de chamada:

 • allowHeaders: Cadea, especificada para aceptar http Campo de cabeceira

start

Inicia o servidor actual

1
HttpsServer.start();

stop

Peche o socket para finalizar o servidor en execución

1
HttpsServer.stop() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpsServer.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpsServer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable