Obxecto obxecto incorporado

ObjectSslSocket

sslobxecto socket de rede

SslSocket pertence asslmódulo, método de creación

1
var s = new ssl.Socket();

relación de herdanza

Construtor

SslSocket

Construtor SslSocket, crea un novo obxecto SslSocket

1
new SslSocket(Array certs = []);

Parámetros de chamada:

 • certs: Matriz, lista de certificados de servidor

O formato dos certificados é:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[{ name: "fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] }, { name: "*.fibjs.org", crt: [X509Cert object], key: [PKey object] } ]

Construtor SslSocket, crea un novo obxecto SslSocket

1 2
new SslSocket(X509Cert crt, PKey key);

Parámetros de chamada:

 • crt:X509Cert,X509CertCertificado, usado polos clientes para autenticar servidores
 • key:PKey,PKeyChave privada, usada para falar co cliente

propiedades dos membros

verification

Enteiro, establece o modo de verificación do certificado, o valor predeterminado é VERIFY_REQUIRED

1
Integer SslSocket.verification;

ca

X509Cert, cadea de certificados, referenciada automaticamente ao conectarse en modo clientessl.ca, o modo de servidor accept xera SslSocket e fai referencia automaticamente ao ca do SslSocket actual.

1
readonly X509Cert SslSocket.ca;

peerCert

X509Cert, conecte o certificado da outra parte

1
readonly X509Cert SslSocket.peerCert;

hostname

String, o nome de host da conexión

1
readonly String SslSocket.hostname;

stream

Stream, consulta mensaxesslO obxecto de fluxo subxacente no momento da creación

1
readonly Stream SslSocket.stream;

fd

Número enteiro, consultaStreamO valor do descritor do ficheiro correspondente, implementado por subclases

1
readonly Integer SslSocket.fd;

función de membro

connect

Conéctese na conexión indicadasslconexión, modo cliente

1 2
Integer SslSocket.connect(Stream s, String server_name = "") async;

Parámetros de chamada:

 • s:Stream, dada a conexión subxacente
 • server_name: Cadea, especifica o nome do servidor, pódese predeterminar

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve 0 se a conexión é exitosa. Cando a verificación do certificado é opcional, devolverase un non 0 se a verificación non se realiza correctamente. Para obter erros detallados, consultesslmódulo

accept

Recibe asslConéctate e xera un novo SslSocket

1
SslSocket SslSocket.accept(Stream s) async;

Parámetros de chamada:

 • s:Stream, dada a conexión subxacente

Resultados de devolución:

 • SslSocket, devolve o obxecto SslSocket recén creado

read

Ler datos do tamaño especificado do fluxo

1
Buffer SslSocket.read(Integer bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • bytes: Número enteiro, especifica a cantidade de datos que se van ler. O valor predeterminado é ler bloques de datos de tamaño aleatorio. O tamaño dos datos lidos depende do dispositivo.

Resultados de devolución:

 • Buffer, devolve os datos lidos do fluxo. Se non hai datos para ler ou se interrompe a conexión, devólvese nulo.

write

Escribe os datos dados no fluxo

1
SslSocket.write(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data:Buffer, dados os datos a escribir

flush

Escribe o contido do búfer de ficheiros no dispositivo físico

1
SslSocket.flush() async;

close

Pecha o obxecto de fluxo actual

1
SslSocket.close() async;

copyTo

Copia os datos do fluxo no fluxo de destino

1 2
Long SslSocket.copyTo(Stream stm, Long bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • stm:Stream, obxecto de fluxo de destino
 • bytes: Longo, número de bytes copiados

Resultados de devolución:

 • Long, devolve o número de bytes copiados

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String SslSocket.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value SslSocket.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable