Obxecto incorporado

Obxecto HttpCollection

http Obxecto contedor para http Almacenamento e organización de cabeceira, cookie, consulta, formulario e outros datos

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>HttpCollection|operator[String]|clear();has();first();all();add();set();remove();delete();sort();keys();values()] [object] <:- [HttpCollection] HttpCollection operator[String] clear() has() first() all() add() set() remove() delete() sort() keys() values() object toString() toJSON()

Operador

operator[String]

Permitir o acceso directo aos valores mediante subíndices clave-valor

1
Variant HttpCollection[String];

Función de membro

clear

Borrar os datos do contedor

1
HttpCollection.clear();

has

Comprobe se hai datos co valor da clave especificado no contedor

1
Boolean HttpCollection.has(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se comprobará

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve se existe o valor clave

first

Consulte o primeiro valor do valor da clave especificado

1
Variant HttpCollection.first(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Variant, Devolve o valor correspondente ao valor clave, se non existe, devolve indefinido

all

Consulte todos os valores do valor da clave especificado

1
NObject HttpCollection.all(String name = "");

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai consultar, pase unha cadea baleira para devolver o resultado de todos os valores clave

Resultado de volta:

 • NObject, Devolve unha matriz de todos os valores correspondentes ao valor clave, se os datos non existen, devolve nulo

add

Engade datos de valor clave; os datos engadidos non modifican os datos de valor clave existentes

1
HttpCollection.add(Object map);

Parámetros de chamada:

 • map: Obxecto, especifique o dicionario de datos clave-valor que se vai engadir

Engade un conxunto de datos de valor clave, engadindo datos non modifica os datos de valor clave clave

1 2
HttpCollection.add(String name, Array values);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai engadir
 • values: Array, especifique un conxunto de datos que se van engadir

Engade datos de valor clave; os datos engadidos non modifican os datos de valor clave existentes

1 2
HttpCollection.add(String name, Variant value);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai engadir
 • value: Variante, especifique os datos que se van engadir

set

Establecer datos de valor clave, os datos de configuración modificarán o primeiro valor correspondente ao valor clave e limparán os datos restantes do mesmo valor clave

1
HttpCollection.set(Object map);

Parámetros de chamada:

 • map: Obxecto, especifique o dicionario de datos clave-valor que se vai establecer

Establece un conxunto de datos dun valor clave, os datos de configuración modificarán o valor correspondente ao valor clave e limparán os datos restantes do mesmo valor clave

1 2
HttpCollection.set(String name, Array values);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o valor clave que se definirá
 • values: Matriz, especifique un conxunto de datos que se vai establecer

Establecer datos de valor clave, os datos de configuración modificarán o primeiro valor correspondente ao valor clave e limparán os datos restantes do mesmo valor clave

1 2
HttpCollection.set(String name, Variant value);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o valor clave que se definirá
 • value: Variante, especifique os datos a configurar

remove

Elimina todos os valores do valor da clave especificado

1
HttpCollection.remove(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai eliminar

delete

Elimina todos os valores do valor da clave especificado

1
HttpCollection.delete(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai eliminar

sort

Ordena o contido do recipiente segundo o valor clave

1
HttpCollection.sort();

keys

Consulte o valor clave do contedor

1
NArray HttpCollection.keys();

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve unha matriz que contén todos os valores clave

values

Consulte o valor no contedor

1
NArray HttpCollection.values();

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve unha matriz que contén todos os valores

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpCollection.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpCollection.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable