Obxecto incorporado

Obxecto HttpClient

httpObxecto cliente

httpO obxecto cliente simula o entorno do navegador para almacenar en caché cookies e accesosurlAo levar a cookie correspondente, diferentehttpOs obxectos do cliente están illados entre si, proporcionandohttpA solicitude, obter, publicar e outros métodos. O uso é o seguinte:

1 2 3
var http = require('http'); var httpClient = new http.Client(); httpClient.request('GET', 'http://fibjs.org');

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>HttpClient|new HttpClient()|cookies;timeout;enableCookie;autoRedirect;enableEncoding;maxBodySize;userAgent;poolSize;poolTimeout;proxyAgent;sslVerification|setClientCert();request();get();post();del();put();patch()] [object] <:- [HttpClient] HttpClient new HttpClient() cookies timeout enableCookie autoRedirect enableEncoding maxBodySize userAgent poolSize poolTimeout proxyAgent sslVerification setClientCert() request() get() post() del() put() patch() object toString() toJSON()

Construtor

HttpClient

Constructor HttpClient, crea un novo obxecto HttpClient

1
new HttpClient();

Atributos dos membros

cookies

NArray, regresahttpClienta HttpCookie Lista de obxectos

1
readonly NArray HttpClient.cookies;

timeout

Entero, consulta e define o tempo de espera en milisegundos

1
Integer HttpClient.timeout;

enableCookie

Cambio de función cookie, booleano, habilitado de xeito predeterminado

1
Boolean HttpClient.enableCookie;

autoRedirect

Cambio de función de redirección automático booleano, habilitado de xeito predeterminado

1
Boolean HttpClient.autoRedirect;

enableEncoding

Cambio de función de descompresión automático booleano, habilitado de xeito predeterminado

1
Boolean HttpClient.enableEncoding;

maxBodySize

Entero, consulta e define o tamaño máximo do corpo, en MB, o predeterminado é -1 e o tamaño non está limitado

1
Integer HttpClient.maxBodySize;

userAgent

Cadea, consulta e set http Identificación do navegador na solicitude

1
String HttpClient.userAgent;

poolSize

Entero, consulta e configura o número máximo de conexións de caché para manter vivo, o predeterminado é 128

1
Integer HttpClient.poolSize;

poolTimeout

Entero, consulta e configura o tempo de espera de conexión da caché para manter vivo, o valor predeterminado é 10000 ms

1
Integer HttpClient.poolTimeout;

proxyAgent

Cadea, consulta e configuración do servidor proxy

1
String HttpClient.proxyAgent;

sslVerification

Entero, consulta e configura o modo de verificación do certificado cando te conectas a https, referencia ssl VERIFICAR_ * constantes do módulo, o valor predeterminado é ssl.verification

1
Integer HttpClient.sslVerification;

Función de membro

setClientCert

Establecer certificado de cliente predeterminado

1 2
HttpClient.setClientCert(X509Cert crt, PKey key);

Parámetros de chamada:

 • crt: X509Cert, Certificado, usado para enviar ao servidor para verificar o cliente
 • key: PKey, Clave privada, que se usa para falar co cliente

request

enviar http Solicite ao obxecto de fluxo especificado e devolva o resultado

1 2
HttpResponse HttpClient.request(Stream conn, HttpRequest req) async;

Parámetros de chamada:

Resultado de volta:


enviar http Solicite ao obxecto de fluxo especificado e devolva o resultado

1 2 3
HttpResponse HttpClient.request(Stream conn, HttpRequest req, SeekableStream response_body) async;

Parámetros de chamada:

Resultado de volta:


Solicitude especificada urlE devolve o resultado

1 2 3
HttpResponse HttpClient.request(String method, String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • method: Cadea, especificar http Método de solicitude: GET, POST, etc.
 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {}, "response_body": SeekableStream // 指定接受 resposne 数据的流 }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


get

Use o método GET para solicitar o especificado url, E devolve o resultado, que equivale a solicitude ("GET", ...)

1 2
HttpResponse HttpClient.get(String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {} }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


post

Use o método POST para solicitar o especificado url, E devolve o resultado, que equivale a solicitude ("POST", ...)

1 2
HttpResponse HttpClient.post(String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {} }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


del

Use o método DELETE para solicitar o especificado url, E devolve o resultado, que equivale a solicitude ("ELIMINA", ...)

1 2
HttpResponse HttpClient.del(String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {} }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


put

Use o método PUT para solicitar o especificado url, E devolve o resultado, que equivale a solicitude ("PUT", ...)

1 2
HttpResponse HttpClient.put(String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {} }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


patch

Use o método PATCH para solicitar o especificado url, E devolve o resultado, que equivale a solicitude ("PARCHE", ...)

1 2
HttpResponse HttpClient.patch(String url, Object opts = {}) async;

Parámetros de chamada:

 • url: Cadea, especificar url, Debe ser o completo incluído o host url
 • opts: Obxecto, especifique información adicional

Resultado de volta:

opts contén opcións adicionais solicitadas e o contido soportado é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7
{ "query": {}, "body": SeekableStream | Buffer | String | {}, "json": {}, "pack": {}, "headers": {} }

Onde corpo,json, O paquete non debe aparecer ao mesmo tempo. O valor predeterminado é {}, non contén ningunha información adicional


toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpClient.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpClient.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable