Obxecto obxecto incorporado

ObjectZipFile

O obxecto ZipFile ézipUn obxecto importante no módulo de compresión e descompresión de ficheiros de formato, que proporcionazipAcceso de lectura e escritura aos ficheiros

Os obxectos ZipFile herdanStreamobxecto, para que se poida pasarStreamOperar do mesmo xeito que os obxectos.

As funcións estáticas de uso común son:

As funcións e métodos de instancia comúns dos obxectos ZipFile son:

 • NArrayZipFile.namelist(): Obter unha lista de nomes de ficheiros
 • NONobxectoZipFile.getinfo(Membro da cadea): obtén información do ficheiro
 • Buffer ZipFile.read(Membro de cadea, contrasinal de cadea = ""): le o ficheiro especificado
 • NArrayZipFile.readAll(String password = ""): Le todos os ficheiros
 • baleiroZipFile.extract(Membro de cadea, Stringpath, String password = ""): extrae o ficheiro ao camiño especificado
 • baleiroZipFile.extract(Membro de cadea,SeekableStreamstrm, String password = ""): descomprime o ficheiro no fluxo
 • baleiroZipFile.extractAll(Cordapath, String password = ""): extrae todos os ficheiros ao camiño especificado
 • baleiroZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = ""): escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.write(Bufferdata, String inZipName, String password = ""): escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.write(SeekableStreamstrm, String inZipName, String password = ""): escribe o ficheiro especificado no ficheiro comprimido
 • baleiroZipFile.close(): pechar abertozipdocumento

O exemplo de código é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
var zip = require('zip'); var path = require('path'); var fs = require('fs'); var zipfile = zip.open(path.join(__dirname, 'unzip_test.zip'), 'w'); // write a file var buf = new Buffer('test data'); zipfile.write(buf, 'test.txt'); // read a file buf = zipfile.read("unzip_test.js"); console.log(buf); zipfile.close();

relación de herdanza

función de membro

namelist

Obter unha lista de nomes de ficheiros

1
NArray ZipFile.namelist() async;

Resultados de devolución:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén nomes de ficheiros

infolist

Obter a lista de información do ficheiro

1
NArray ZipFile.infolist() async;

Resultados de devolución:

 • NArray, devolve un obxecto de lista que contén información do ficheiro

A información do ficheiro inclúe campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


getinfo

Obter información do ficheiro

1
NObject ZipFile.getinfo(String member) async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro para obter información

Resultados de devolución:

 • NObject, devolve o obxecto de información do ficheiro

A información do ficheiro inclúe campos: nome do ficheiro, data, tipo_comprimir, tamaño_comprimir, tamaño_ficheiro, contrasinal, datos


read

Devolve os datos lidos do ficheiro comprimido

1 2
Buffer ZipFile.read(String member, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifica o nome do ficheiro que se vai ler
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Resultados de devolución:

 • Buffer, devolve todos os datos do ficheiro

readAll

Descomprimir todos os ficheiros

1
NArray ZipFile.readAll(String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Resultados de devolución:

 • NArray, unha lista que contén todos os datos e información do ficheiro

extract

Descomprimir o ficheiro especificado

1 2 3
ZipFile.extract(String member, String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro a descomprimir
 • path: Cadea, especifique o camiño a descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Descomprime o ficheiro especificado no fluxo

1 2 3
ZipFile.extract(String member, SeekableStream strm, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • member: Cadea, especifique o nome do ficheiro a descomprimir
 • strm:SeekableStream, especifique o fluxo que se quere descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

extractAll

Descomprima todos os ficheiros na ruta especificada

1 2
ZipFile.extractAll(String path, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, especifique o camiño a descomprimir
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

write

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(String filename, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • filename: Cadea, especifica o ficheiro que se vai escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(Buffer data, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • data:Buffer, especifique os datos do ficheiro a escribir
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

Escriba o ficheiro especificado no ficheiro comprimido

1 2 3
ZipFile.write(SeekableStream strm, String inZipName, String password = "") async;

Parámetros de chamada:

 • strm:SeekableStream, especifica o fluxo de datos do ficheiro no que se escribirá
 • inZipName: Cadena, comprimidazipnome do ficheiro dentro do ficheiro
 • password: Cadena, contrasinal de descompresión, sen contrasinal por defecto

close

pechado abertozipdocumento

1
ZipFile.close() async;

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String ZipFile.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value ZipFile.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable