Guía Guía de desenvolvemento

Instalación e contorno operativo

Para os sistemas operativos UNIX máis usados, como Mac OS X, Linux e FreeBSD, recoméndase instalalo directamente no terminal usando o seguinte comando:

1
curl -s http://fibjs.org/download/installer.sh | sh

En Mac OS X, tamén podes escoller usar Homebrew para instalar a última versión de fibjs:

1
brew install fibjs

Tamén pode optar por descargar vostede mesmo a versión adecuada para a súa instalación ou autodistribución. Tamén cómpre descargalo e instalalo vostede mesmo en Windows.

Se queres ter as últimas funcións en desenvolvemento en calquera momento ou pode que necesites desenvolver a túa propia sucursal, tamén podes compilar a última versión.

Compila por ti mesmo en Windows

Prepare o ambiente de compilación

O VS2017 debe instalarse en Windows. Se queres compilar fibjs compatibles con XP, tamén tes que escoller instalalo durante a instalación Windows XP support for C++.

Obter o código

O enderezo actual de github de fibjs é: https://github.com/fibjs/fibjs

Execute os seguintes comandos no directorio de traballo:

1
git clone https://github.com/fibjs/fibjs.git --recursive

Se esquece engadir --recursive ao clonar, tamén pode introducir o directorio fibjs para actualizar manualmente

1 2
cd fibjs git submodule update --init --recursive

Comandos e instrucións de compilación

Developer Command PromptTerminal aberto de Windows , introduce o directorio fibjs, executa o comando:

1
build [options]

opcións opcións:

 • clean: Borrar os resultados da compilación, fácil de recompilar todos
 • release: Compilar en modo de lanzamento
 • debug: Compilar en modo de depuración
 • i386: Compila en modo de liberación de 32 bits
 • amd64: Compila en modo de liberación de 64 bits
 • noxp: Desactiva o modo de compatibilidade XP

Por exemplo, o comando de compilación de modo de liberación é o seguinte:

1
build release

A ferramenta de compilación de fibjs admite o modo xp compatible, que debe ser activado manualmente ao compilar:

1
build xp

Compila por ti baixo UNIX

Prepare o ambiente de compilación

A compilación baixo UNIX require as seguintes ferramentas:

1 2 3 4 5
CLANG 3.8 or newer GCC 4.8 or newer CMake 2.6 or newer GNU Make 3.81 or newer libexecinfo (FreeBSD and OpenBSD only)

En Mac OS X, ademais de instalar ferramentas de liña de comandos e Xcode, tomando como exemplo Brew, os comandos de contorno de preparación son os seguintes:

1
brew install cmake git ccache

Os comandos de contorno de preparación de Ubuntu son os seguintes:

1
apt install clang g++ make cmake git ccache libx11-dev

Se desexa compilar a versión de 32 bits, ten que instalar multilib:

1
apt install g++-multilib

Os comandos do entorno de preparación ARM en Ubuntu son os seguintes:

1
apt install g++-arm-linux-gnueabihf

Se desexa compilar a versión ARM de 64 bits en Ubuntu, prepare o comando ambiente do seguinte xeito:

1
apt install g++-aarch64-linux-gnu

Se desexa compilar a versión ARM v6 bit en Ubuntu, prepare o comando de entorno do seguinte xeito:

1
apt install g++-arm-linux-gnueabi

O entorno de preparación MIPS en Ubuntu é o seguinte:

1
apt install g++-mips-linux-gnu

Se desexa compilar a versión MIPS de 64 bits en Ubuntu, prepare o comando de entorno do seguinte xeito:

1
apt install g++-mips64-linux-gnuabi64

corrixir:

1 2 3 4 5 6
rm -f /usr/include/asm rm -f /usr/include/i386-linux-gnu rm -f /usr/include/x86_64-linux-gnux32 ln -s x86_64-linux-gnu /usr/include/i386-linux-gnu ln -s x86_64-linux-gnu /usr/include/x86_64-linux-gnux32

Os comandos de contorno de preparación de Fedora son os seguintes:

1
yum install gcc-c++ libstdc++-static make cmake git

Se desexa compilar a versión de 32 bits, prepare o comando de entorno do seguinte xeito:

1
yum install glibc-devel.i686 libstdc++-static.i686

Alpine prepara o comando ambiente do seguinte xeito:

1
apk add g++ linux-headers make cmake git libexecinfo-dev

FreeBSD (8,9) prepara ordes de ambiente do seguinte xeito:

1
pkg_add -r cmake libexecinfo git

Os comandos de ambiente de preparación do sistema de FreeBSD 10 e superiores son os seguintes:

1
pkg install cmake libexecinfo git

Obter o código

O enderezo actual de github de fibjs é: https://github.com/fibjs/fibjs

Execute os seguintes comandos no directorio de traballo:

1
git clone https://github.com/fibjs/fibjs.git --recursive

Se esquece engadir --recursive ao clonar, tamén pode introducir o directorio fibjs para actualizar manualmente

1 2
cd fibjs git submodule update --init --recursive

Comandos e instrucións de compilación

No contorno UNIX, no directorio raíz do proxecto fibjs, hai un script de shell de compilación que se pode empregar para compilar fibjs. Executa o comando de compilación:

1
sh build [options] [-jn] [-v] [-h]

opcións opcións:

 • clean: Borrar os resultados da compilación, fácil de recompilar todos
 • release: Compilar en modo de lanzamento
 • debug: Compilar en modo de depuración
 • i386: Compila en modo de liberación de 32 bits
 • amd64: Compila en modo de liberación de 64 bits
 • arm: Compilación cruzada de versión ARM de 32 bits
 • armv6: Compilación cruzada de versión ARM v6 de 32 bits
 • arm64: Compilación cruzada de versión ARM de 64 bits
 • mips: Compilación cruzada de versión MIPS de 32 bits
 • mips64: Compilación cruzada versión MIPS de 64 bits
 • ppc: Compilación cruzada de versión PowerPC de 32 bits
 • ppc64: Compilación cruzada de versión PowerPC de 64 bits

Por exemplo, o comando de compilación de modo de liberación é o seguinte:

1
sh build release

Proba todos os casos de uso

1
bin/{$OS}_{$arch}_release/fibjs test

Por exemplo:

1
bin/Linux_amd64_release/fibjs test

Podes comezar a executar todos os casos de proba de fibjs. {$ OS} Comproba o contido por ti mesmo.

Cando ves resultados similares aos seguintes, significa que todos os casos de proba están funcionando normalmente:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
....... db √ escape √ formatMySQL sqlite √ empty sql √ create table √ intert √ select √ callback √ binary (835ms) √ 312 tests completed (6727ms)

Instalar no sistema

Podes usar o seguinte comando para instalar as fibjs compiladas correctamente no sistema para un uso sinxelo:

1
bin/{$OS}_{$arch}_release/install.sh

Comeza a programar

Ata agora tes unha versión executable de fibjs e podes comezar a experimentar a diversión do desenvolvemento de fibjs.

👉 【hello, world