Módulo módulo básico

Path_win32 do módulo

Módulo de procesamento de rutas de ficheiros

Método de referencia:

1
var path = require('path').win32;

Función estática

normalize

Estandariza a ruta, procesa información como o directorio pai na ruta

1
static String path_win32.normalize(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, o camiño non procesado dado

Resultado de volta:

 • String, Devolve o camiño procesado

basename

Consulte o nome do ficheiro no camiño, se se especifica a extensión, a extensión correspondente cancelarase automaticamente

1 2
static String path_win32.basename(String path, String ext = "");

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, o camiño da consulta dada
 • ext: Cadea, especifique a extensión, se hai unha extensión cualificada no nome do ficheiro, cancelarase automaticamente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o nome do ficheiro

extname

Consulte a extensión do ficheiro no camiño

1
static String path_win32.extname(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, o camiño da consulta dada

Resultado de volta:

 • String, Devolve a extensión obtida

format

Tente formatear un obxecto como camiño

1
static String path_win32.format(Object pathObject);

Parámetros de chamada:

 • pathObject: Obxecto, especifica os parámetros

Resultado de volta:

 • String, Devolve o camiño formatado

Os campos soportados por pathObject son os seguintes:

1 2 3 4 5 6 7
{ "dir": "", // 指定路径的目录 "root": "", // 指定路径的根目录 "base": "", // 指定路径的文件名,等同于 ${name}.${ext} "name": "", // 指定路径的主文件名 "ext": "", // 指定路径的扩展名 }

parse

Resolve camiño a obxecto camiño

1
static NObject path_win32.parse(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, camiño

Resultado de volta:

 • NObject, Devolve o obxecto pathObject

dirname

Ruta do directorio na ruta da consulta

1
static String path_win32.dirname(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, o camiño da consulta dada

Resultado de volta:

 • String, Devolve a ruta do directorio obtido

fullpath

Converte o camiño dado ao camiño completo

1
static String path_win32.fullpath(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, o camiño da conversión dada

Resultado de volta:

 • String, Devolve o camiño completo da conversión

isAbsolute

Identifique se o camiño dado é un camiño absoluto

1
static Boolean path_win32.isAbsolute(String path);

Parámetros de chamada:

 • path: Cadea, dado o camiño que hai que recoñecer

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve verdadeiro se é un camiño absoluto

join

Combina unha serie de camiños nun só camiño

1
static String path_win32.join(...ps);

Parámetros de chamada:

 • ps: ..., un ou máis camiños relacionados

Resultado de volta:

 • String, Devolve o novo camiño

resolve

Combina unha serie de camiños nun camiño absoluto

1
static String path_win32.resolve(...ps);

Parámetros de chamada:

 • ps: ..., un ou máis camiños relacionados

Resultado de volta:

 • String, Devolve o novo camiño

relative

Atopar o camiño relativo de _de a a

1 2
static String path_win32.relative(String _from, String to);

Parámetros de chamada:

 • _from: Cadea, camiño de orixe
 • to: Cadea, camiño de destino

Resultado de volta:

 • String, Devolve o camiño relativo

toNamespacedPath

Converteuse nun camiño con prefixo de espazo de nome. Só válido en Windows, outros sistemas devolven directamente.

1
static Value path_win32.toNamespacedPath(Value path = undefined);

Parámetros de chamada:

 • path: Valor, o camiño dado.

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o novo camiño

ver: https://msdn.microsoft.com/library/windows/desktop/aa365247(v=vs.85).aspx#namespaces

Propiedades estáticas

sep

Cadea, consulta o carácter de división do camiño do sistema operativo actual, posix devolve '/', Windows devolve '\'

1
static readonly String path_win32.sep;

delimiter

Cadea, consulta os caracteres de combinación de rutas múltiples do sistema operativo actual, posix devolve ':', Windows devolve ';'

1
static readonly String path_win32.delimiter;

posix

Obxecto, implementación de posix, ver path_posix

1
static readonly Object path_win32.posix;

win32

Obxecto, implementación de Windows, ver path_win32

1
static readonly Object path_win32.win32;