Obxecto incorporado

Obxecto Resumo

Obxecto resumo da información

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Digest|size|update();digest();sign();verify()] [object] <:- [Digest] Digest size update() digest() sign() verify() object toString() toJSON()

Atributos dos membros

size

Entero, consulta o número de bytes de resumo do algoritmo de resumo de información actual

1
readonly Integer Digest.size;

Función de membro

update

Actualice a información de resumo binario

1
Digest Digest.update(Buffer data);

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Bloque de datos binarios

Resultado de volta:

 • Digest, Devolve o propio obxecto de resumo da información

digest

Calcular e devolver o resumo

1
Value Digest.digest(String codec = "buffer");

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, os valores permitidos son: "buffer", "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Value, Devolve a representación resumida da codificación especificada

sign

Asinar e devolver o resumo

1
Buffer Digest.sign(PKey key) async;

Parámetros de chamada:

 • key: PKey, A clave privada asinada

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos asinados

verify

Verifique que as sinaturas sexan consistentes

1 2
Boolean Digest.verify(PKey key, Buffer sign) async;

Parámetros de chamada:

 • key: PKeyVerifique a clave pública da sinatura
 • sign: Buffer, Especifique a sinatura que se vai verificar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve o resultado verificado

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Digest.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Digest.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable