Obxecto obxecto incorporado

obxecto obxecto

O obxecto base, do que herdan todos os obxectos

relación de herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<this>object|toString();toJSON()] [<class>Buffer] [<class>Cipher] [<class>DbConnection] [<class>MySQL] [<class>Odbc] [<class>SQLite] [<class>Digest] [<class>EventEmitter] [<class>ChildProcess] [<class>DgramSocket] [<class>FSWatcher] [<class>LruCache] [<class>Service] [<class>StatsWatcher] [<class>WebSocket] [<class>WebView] [<class>Worker] [<class>Fiber] [<class>Handler] [<class>Chain] [<class>HttpHandler] [<class>HttpRepeater] [<class>Routing] [<class>SslHandler] [<class>HeapGraphEdge] [<class>HeapGraphNode] [<class>HeapSnapshot] [<class>HttpClient] [<class>HttpCollection] [<class>HttpCookie] [<class>HttpUploadData] [<class>Image] [<class>Iterator] [<class>LevelDB] [<class>Lock] [<class>Condition] [<class>Event] [<class>Semaphore] [<class>Message] [<class>HttpMessage] [<class>HttpRequest] [<class>HttpResponse] [<class>WebSocketMessage] [<class>MongoCollection] [<class>MongoCursor] [<class>MongoDB] [<class>MongoID] [<class>PKey] [<class>Redis] [<class>RedisHash] [<class>RedisList] [<class>RedisSet] [<class>RedisSortedSet] [<class>SandBox] [<class>Smtp] [<class>Stat] [<class>Stream] [<class>BufferedStream] [<class>SeekableStream] [<class>File] [<class>MemoryStream] [<class>RangeStream] [<class>Socket] [<class>SslSocket] [<class>TTYInputStream] [<class>TTYOutputStream] [<class>StringDecoder] [<class>TcpServer] [<class>HttpServer] [<class>HttpsServer] [<class>SslServer] [<class>TextDecoder] [<class>TextEncoder] [<class>Timer] [<class>UrlObject] [<class>X509Cert] [<class>X509Crl] [<class>X509Req] [<class>XmlAttr] [<class>XmlNamedNodeMap] [<class>XmlNode] [<class>XmlCharacterData] [<class>XmlComment] [<class>XmlText] [<class>XmlCDATASection] [<class>XmlDocument] [<class>XmlDocumentType] [<class>XmlElement] [<class>XmlProcessingInstruction] [<class>XmlNodeList] [<class>ZipFile] [object] <:- [Buffer] [object] <:- [Cipher] [object] <:- [DbConnection] [DbConnection] <:- [MySQL] [DbConnection] <:- [Odbc] [DbConnection] <:- [SQLite] [object] <:- [Digest] [object] <:- [EventEmitter] [EventEmitter] <:- [ChildProcess] [EventEmitter] <:- [DgramSocket] [EventEmitter] <:- [FSWatcher] [EventEmitter] <:- [LruCache] [EventEmitter] <:- [Service] [EventEmitter] <:- [StatsWatcher] [EventEmitter] <:- [WebSocket] [EventEmitter] <:- [WebView] [EventEmitter] <:- [Worker] [object] <:- [Fiber] [object] <:- [Handler] [Handler] <:- [Chain] [Handler] <:- [HttpHandler] [Handler] <:- [HttpRepeater] [Handler] <:- [Routing] [Handler] <:- [SslHandler] [object] <:- [HeapGraphEdge] [object] <:- [HeapGraphNode] [object] <:- [HeapSnapshot] [object] <:- [HttpClient] [object] <:- [HttpCollection] [object] <:- [HttpCookie] [object] <:- [HttpUploadData] [object] <:- [Image] [object] <:- [Iterator] [object] <:- [LevelDB] [object] <:- [Lock] [Lock] <:- [Condition] [Lock] <:- [Event] [Lock] <:- [Semaphore] [object] <:- [Message] [Message] <:- [HttpMessage] [HttpMessage] <:- [HttpRequest] [HttpMessage] <:- [HttpResponse] [Message] <:- [WebSocketMessage] [object] <:- [MongoCollection] [object] <:- [MongoCursor] [object] <:- [MongoDB] [object] <:- [MongoID] [object] <:- [PKey] [object] <:- [Redis] [object] <:- [RedisHash] [object] <:- [RedisList] [object] <:- [RedisSet] [object] <:- [RedisSortedSet] [object] <:- [SandBox] [object] <:- [Smtp] [object] <:- [Stat] [object] <:- [Stream] [Stream] <:- [BufferedStream] [Stream] <:- [SeekableStream] [SeekableStream] <:- [File] [SeekableStream] <:- [MemoryStream] [SeekableStream] <:- [RangeStream] [Stream] <:- [Socket] [Stream] <:- [SslSocket] [Stream] <:- [TTYInputStream] [Stream] <:- [TTYOutputStream] [object] <:- [StringDecoder] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [HttpServer] [HttpServer] <:- [HttpsServer] [TcpServer] <:- [SslServer] [object] <:- [TextDecoder] [object] <:- [TextEncoder] [object] <:- [Timer] [object] <:- [UrlObject] [object] <:- [X509Cert] [object] <:- [X509Crl] [object] <:- [X509Req] [object] <:- [XmlAttr] [object] <:- [XmlNamedNodeMap] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlComment] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] [XmlNode] <:- [XmlDocument] [XmlNode] <:- [XmlDocumentType] [XmlNode] <:- [XmlElement] [XmlNode] <:- [XmlProcessingInstruction] [object] <:- [XmlNodeList] [object] <:- [ZipFile] object toString() toJSON() Buffer Cipher DbConnection MySQL Odbc SQLite Digest EventEmitter ChildProcess DgramSocket FSWatcher LruCache Service StatsWatcher WebSocket WebView Worker Fiber Handler Chain HttpHandler HttpRepeater Routing SslHandler HeapGraphEdge HeapGraphNode HeapSnapshot HttpClient HttpCollection HttpCookie HttpUploadData Image Iterator LevelDB Lock Condition Event Semaphore Message HttpMessage HttpRequest HttpResponse WebSocketMessage MongoCollection MongoCursor MongoDB MongoID PKey Redis RedisHash RedisList RedisSet RedisSortedSet SandBox Smtp Stat Stream BufferedStream SeekableStream File MemoryStream RangeStream Socket SslSocket TTYInputStream TTYOutputStream StringDecoder TcpServer HttpServer HttpsServer SslServer TextDecoder TextEncoder Timer UrlObject X509Cert X509Crl X509Req XmlAttr XmlNamedNodeMap XmlNode XmlCharacterData XmlComment XmlText XmlCDATASection XmlDocument XmlDocumentType XmlElement XmlProcessingInstruction XmlNodeList ZipFile

función de membro

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode ser reimplementado segundo as súas propias características

1
String object.toString();

Devolver resultado:

  • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve o conxunto de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value object.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

  • key: Corda, sen usar

Devolver resultado:

  • Value, devolve un valor que contén JSON serializable