Módulo módulo básico

Utilización do módulo

Módulo común de ferramentas

Obxecto

LruCache

Obxecto caché LRU (utilizado menos recentemente), ver LruCache Obxecto.

1
LruCache util.LruCache;

Función estática

format

Variables de formato segundo o formato especificado

1 2
static String util.format(String fmt, ...args);

Parámetros de chamada:

 • fmt: Cadea, formato cadea
 • args: ..., lista de parámetros opcional

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea formatada

Variables de formato

1
static String util.format(...args);

Parámetros de chamada:

 • args: ..., lista de parámetros opcional

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea formatada

inherits

Herda a función prototipo dun constructor a outro. O prototipo do constructor establecerase nun novo obxecto creado a partir do superconstrutor.

1 2
static util.inherits(Value constructor, Value superConstructor);

Parámetros de chamada:

 • constructor: Valor, o constructor inicial
 • superConstructor: Valor, a superclase que se herda

inspect

A función devolve a representación de cadea de obj, que se usa principalmente para depurar. Pódense usar opcións adicionais para cambiar certos aspectos da cadea de formato.

1 2
static String util.inspect(Value obj, Object options = {});

Parámetros de chamada:

 • obj: Valor, especifica o obxecto a procesar
 • options: Obxecto, especifica as opcións de control de formato

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea formatada

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6
{ "colors": false, // 指定是否输出 ansi 作色字符串,缺省为 false "table": false, // 指定输出 table 格式,缺省为 false "encode_string": true, // 指定表格中的字符串是否编码,缺省为 true "fields": [], // 当 table 为 true 时指定显示字段 }

deprecate

Encapsule a función dada, esta función só é compatible e non emite un aviso

1 2 3
static Function util.deprecate(Function fn, String msg, String code = "");

Parámetros de chamada:

 • fn: Función, dada a función a encapsular
 • msg: Cadea, mensaxe de advertencia
 • code: Cadea, dado o número de aviso

Resultado de volta:

 • Function, Se resulta a encapsulación

isEmpty

Comprobe se a variable indicada non contén ningún valor (sen atributos enumerables)

1
static Boolean util.isEmpty(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve True se está baleiro

isArray

Comprobe se a variable indicada é unha matriz

1
static Boolean util.isArray(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é unha matriz

isBoolean

Comprobe se a variable dada é booleana

1
static Boolean util.isBoolean(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se é booleano

isNull

Comprobe se a variable dada é nula

1
static Boolean util.isNull(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é Nulo

isNullOrUndefined

Comprobe se a variable dada é nula ou sen definir

1
static Boolean util.isNullOrUndefined(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é nulo ou indefinido

isNumber

Comprobe se a variable dada é un número

1
static Boolean util.isNumber(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un número

isBigInt

Comprobe se a variable dada é BigInt

1
static Boolean util.isBigInt(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un número

isString

Comprobe se a variable indicada é unha cadea

1
static Boolean util.isString(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é unha cadea

isUndefined

Comprobe se a variable indicada non está definida

1
static Boolean util.isUndefined(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se non está definido

isRegExp

Comprobe se a variable dada é un obxecto normal

1
static Boolean util.isRegExp(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se é un obxecto regular

isObject

Comprobe se a variable dada é un obxecto

1
static Boolean util.isObject(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un obxecto

isDate

Comprobe se a variable indicada é un obxecto de data

1
static Boolean util.isDate(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se é un obxecto de data

isNativeError

Comprobe se a variable indicada é un obxecto incorrecto

1
static Boolean util.isNativeError(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un obxecto de erro

isPrimitive

Comprobe se a variable dada é de tipo primitivo

1
static Boolean util.isPrimitive(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se é un tipo primitivo

isSymbol

Comprobe se a variable indicada é de tipo Símbolo

1
static Boolean util.isSymbol(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é un tipo de símbolo, devolve True

isDataView

Comprobe se a variable indicada é do tipo DataView

1
static Boolean util.isDataView(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve True se é do tipo DataView

isExternal

Comprobe se a variable dada é de tipo Externa

1
static Boolean util.isExternal(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é un tipo externo, devolve True

isMap

Comprobe se a variable indicada é do tipo Mapa

1
static Boolean util.isMap(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un tipo de Mapa

isMapIterator

Comprobe se a variable indicada é do tipo MapIterator

1
static Boolean util.isMapIterator(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se é do tipo MapIterator

isPromise

Comprobe se a variable indicada é de tipo Promesa

1
static Boolean util.isPromise(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é de tipo Promesa

isAsyncFunction

Comprobe se a variable indicada é do tipo AsyncFunction

1
static Boolean util.isAsyncFunction(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é do tipo AsyncFunction

isSet

Comprobe se a variable indicada é do tipo Set

1
static Boolean util.isSet(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é un tipo Set, devolve True

isSetIterator

Comprobe se a variable indicada é do tipo SetIterator

1
static Boolean util.isSetIterator(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve True se é do tipo SetIterator

isTypedArray

Comprobe se a variable dada é de tipo TypedArray

1
static Boolean util.isTypedArray(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é un tipo TypedArray, devolve True

isUint8Array

Comprobe se a variable dada é do tipo Uint8Array

1
static Boolean util.isUint8Array(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é do tipo Uint8Array

isFunction

Comprobe se a variable dada é un obxecto de función

1
static Boolean util.isFunction(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve Verdadeiro se é un obxecto de función

isBuffer

Comprobe se a variable dada é unha función Buffer Obxecto

1
static Boolean util.isBuffer(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é unha función Buffer O obxecto devolve verdadeiro

isDeepEqual

A profundidade do valor da proba é igual ao valor esperado

1 2
static Boolean util.isDeepEqual(Value actual, Value expected);

Parámetros de chamada:

 • actual: Valor, o valor que se vai probar
 • expected: Valor, valor esperado

Resultado de volta:

 • Boolean, Return True se as profundidades son iguais

has

Consulta se o obxecto especificado contén a clave dada

1 2
static Boolean util.has(Value v, String key);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dado o obxecto a consultar
 • key: Cadea, especifique a clave que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve unha matriz de todas as claves do obxecto

keys

Consulte todas as matrices clave do obxecto especificado

1
static Array util.keys(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dado o obxecto a consultar

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz de todas as claves do obxecto

values

Consulte a matriz de todos os valores do obxecto especificado

1
static Array util.values(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dado o obxecto a consultar

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz de todos os valores do obxecto

clone

Clonar a variable dada, se é un obxecto ou unha matriz, copie o contido no novo obxecto

1
static Value util.clone(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai clonar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado clonado

deepFreeze

Non se permitirá a conxelación dun obxecto, o obxecto conxelado e os seus obxectos contidos

1
static util.deepFreeze(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, especifique o obxecto que se vai conxelar

extend

Amplíe o valor clave dun ou máis obxectos ao obxecto especificado

1 2
static Value util.extend(Value v, ...objs);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, especifica o obxecto a expandir
 • objs: ..., especifique un ou máis obxectos para a expansión

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado expandido

_extend

Amplíe o valor clave dun ou máis obxectos ao obxecto especificado, que é un alias de extensión

1 2
static Value util._extend(Value v, ...objs);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, especifica o obxecto a expandir
 • objs: ..., especifique un ou máis obxectos para a expansión

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado expandido

pick

Devolver aobjectCopia, só filtra o valor do atributo da clave especificada

1 2
static Object util.pick(Value v, ...objs);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, especifique o obxecto que se vai filtrar
 • objs: ..., especifique unha ou máis teclas para a selección

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o resultado filtrado

omit

Devolver aobjectCopia, só tes que excluír o valor do atributo da clave especificada

1 2
static Object util.omit(Value v, ...keys);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, especifique o obxecto que se vai filtrar
 • keys: ..., especifique unha ou máis claves para excluír

Resultado de volta:

 • Object, Devolve resultados excluídos

first

Obtén o primeiro elemento da matriz

1
static Value util.first(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a matriz que se vai obter

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o elemento recuperado

Obtén os primeiros elementos múltiples da matriz

1 2
static Value util.first(Value v, Integer n);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a matriz que se vai obter
 • n: Enteiro, especifique o número de elementos a obter

Resultado de volta:

 • Value, Devolve a matriz de elementos obtidos

last

Obtén o primeiro elemento da matriz

1
static Value util.last(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a matriz que se vai obter

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o elemento recuperado

Obtén varios elementos ao final da matriz

1 2
static Value util.last(Value v, Integer n);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a matriz que se vai obter
 • n: Enteiro, especifique o número de elementos a obter

Resultado de volta:

 • Value, Devolve a matriz de elementos obtidos

unique

Obteña unha copia dos elementos da matriz despois da duplicación

1 2
static Array util.unique(Value v, Boolean sorted = false);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a matriz a deduplicar
 • sorted: Booleano, especifica se a matriz está ordenada ou non, se se especifica que a matriz será ordenada, utilizarase un algoritmo rápido

Resultado de volta:

 • Array, Devolve a matriz despois da deduplicación

union

Combina os valores dunha ou máis matrices nunha matriz con valores únicos

1
static Array util.union(...arrs);

Parámetros de chamada:

 • arrs: ..., especifique unha ou máis matrices para a fusión

Resultado de volta:

 • Array, Devolve o resultado combinado

intersection

Devolve a intersección dunha matriz que contén arr e exclúe un ou máis elementos de matriz

1
static Array util.intersection(...arrs);

Parámetros de chamada:

 • arrs: ..., especifique unha ou máis matrices para calcular intersección

Resultado de volta:

 • Array, Devolve o resultado de calcular a intersección

flatten

Converte unha matriz con varios niveis de aniñamento (a aniñación pode ser calquera número de niveis) nunha matriz cun só nivel. Se pasa o parámetro pouco profundo, a matriz só reducirá o anidamento unidimensional.

1 2
static Array util.flatten(Value arr, Boolean shallow = false);

Parámetros de chamada:

 • arr: Valor, especifique a matriz que se vai converter
 • shallow: Booleano, especifique se se reduce só o anidamento unidimensional, o predeterminado é falso

Resultado de volta:

 • Array, Devolve o resultado da conversión

without

Devolve unha matriz que contén un ou máis elementos excluídos da matriz arr

1 2
static Array util.without(Value arr, ...els);

Parámetros de chamada:

 • arr: Valor, especifica a matriz a excluír
 • els: ..., especifique un ou máis elementos para excluír

Resultado de volta:

 • Array, Devolve resultados excluídos

difference

Devolve unha matriz que contén a matriz arr e exclúe o elemento sen matriz

1 2
static Array util.difference(Array list, ...arrs);

Parámetros de chamada:

 • list: Matriz, especifique a matriz a excluír
 • arrs: ..., especifique unha ou máis matrices para excluír

Resultado de volta:

 • Array, Devolve resultados excluídos

each

Atravesa todos os elementos da lista e envía cada elemento en orde co percorrido. Se se pasa o parámetro de contexto, o iterador está ligado ao obxecto de contexto. Cada chamada ao iterador pasará tres parámetros: (elemento, índice, lista)

1 2 3
static Value util.each(Value list, Function iterator, Value context = undefined);

Parámetros de chamada:

 • list: Valor, especifica a lista ou o obxecto a percorrer
 • iterator: Función, especifica a función de devolución de chamada usada para o percorrido
 • context: Valor, especifica o obxecto de contexto ligado ao chamar ao iterador

Resultado de volta:

 • Value, Devolve a propia lista

map

Mediante a función de transformación (iterador), cada valor da lista mapéase a unha nova matriz. Se se pasa o parámetro de contexto, o iterador está ligado ao obxecto de contexto. Cada chamada ao iterador pasará tres parámetros: (elemento, índice, lista)

1 2 3
static Array util.map(Value list, Function iterator, Value context = undefined);

Parámetros de chamada:

 • list: Valor, especifique a lista ou o obxecto a transformar
 • iterator: Función, especifica a función de devolución de chamada usada para a transformación
 • context: Valor, especifica o obxecto de contexto ligado ao chamar ao iterador

Resultado de volta:

 • Array, Devolve o resultado da transformación

reduce

Reduce os elementos da lista a un único valor. Se se pasa o parámetro de contexto, o iterador está ligado ao obxecto de contexto. Cada chamada ao iterador pasará tres parámetros: (nota, elemento, índice, lista)

1 2 3 4
static Value util.reduce(Value list, Function iterator, Value memo, Value context = undefined);

Parámetros de chamada:

 • list: Valor, especifique a lista ou o obxecto que se vai resolver
 • iterator: Función, especifique a función de devolución de chamada utilizada para a resolución
 • memo: Valor, especifique o valor inicial da resolución
 • context: Valor, especifica o obxecto de contexto ligado ao chamar ao iterador

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado da resolución

parseArgs

Analice a cadea de liña de comandos e devolva a lista de parámetros

1
static NArray util.parseArgs(String command);

Parámetros de chamada:

 • command: Cadea, especifique a cadea de liña de comandos que se vai analizar

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve a lista de parámetros analizados

compile

Compila o script como código binario

1 2 3
static Buffer util.compile(String srcname, String script, Integer mode = 0);

Parámetros de chamada:

 • srcname: Cadea, especifique o nome do script que se vai engadir
 • script: Cadea, especifique o código de script que se compilará
 • mode: Enteiro, modo de compilación, 0: módulo, 1: script, 2: traballador, o predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o código binario compilado

util.compileO script pódese compilar nun bloque de datos en execución interno v8 (código de execución que non é máquina). Despois de gardar o código compilado como * .jsc, pódese cargar e executar directamente por execución e requirilo.

Despois da compilación, o código de destino non poderá obter o código fonte ao revés e o programa que depende de Function.toString non se executará normalmente.


sync

Axuste a función de devolución de chamada ou asíncrona como unha chamada síncrona

1 2
static Function util.sync(Function func, Boolean async_func = false);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, dada a función que hai que axustar
 • async_func: Booleano, especifique que se procesarán as funcións como función asíncrona; se é falsa, xulgarase automaticamente

Resultado de volta:

 • Function, Devolve a función que se executa de forma sincrónica

util.sync Trata a función de devolución de chamada ou asincrónica como unha función de sincronización para facilitar a chamada.

O exemplo de devolución de chamada é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
// callback var util = require('util'); function cb_test(a, b, cb) { setTimeout(() => { cb(null, a + b); }, 100); } var fn_sync = util.sync(cb_test); console.log(fn_sync(100, 200));

O exemplo asíncrono é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
// async/await var util = require('util'); async function async_test(a, b) { return a + b; } var fn_sync = util.sync(async_test); console.log(fn_sync(100, 200));

Para as funcións que devolven promesas que non están marcadas como asíncronas, pode especificar manualmente o modo de sincronización:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
// async/await var util = require('util'); function async_test(a, b) { return new Promise(function(resolve, reject) { resolve(a + b); }); } var fn_sync = util.sync(async_test, true); console.log(fn_sync(100, 200));

promisify

Enrolle a función de devolución de chamada como chamada asíncrona

1
static Function util.promisify(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, dada a función que hai que axustar

Resultado de volta:

 • Function, Devolve a función de sincronización

util.promisify Trata a función de devolución de chamada como unha función asíncrona para facilitar a chamada.

O exemplo de devolución de chamada é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
// callback var util = require('util'); function cb_test(a, b, cb) { setTimeout(() => { cb(null, a + b); }, 100); } var fn_sync = util.promisify(cb_test); console.log(async fn_sync(100, 200));

callbackify

Enrolle a función de sincronización como unha chamada de devolución de chamada

1
static Function util.callbackify(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, dada a función que hai que axustar

Resultado de volta:

 • Function, Función de devolución de chamada

util.callbackify Trata a función de sincronización como unha función de devolución de chamada para facilitar as chamadas.

O exemplo asíncrono é o seguinte:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
// async var util = require('util'); async function async_test(a, b) { return a + b; } var fn_callback = util.callbackify(async_test); fn_callback(100, 200, (err, result) => { console.log(result); });

buildInfo

Consultar información actual sobre o motor e a versión do compoñente

1
static Object util.buildInfo();

Resultado de volta:

 • Object, Devolve o obxecto da versión do compoñente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
{ "fibjs": "0.25.0", "clang": "9.1", "date": "Jun 12 2018 07:22:40", "vender": { "ev": "4.24", "expat": "2.2.5", "gd": "2.2.4", "jpeg": "8.3", "leveldb": "1.17", "mongo": "0.7", "pcre": "8.21", "png": "1.5.4", "mbedtls": "2.6.1", "snappy": "1.1.2", "sqlite": "3.23.0", "tiff": "3.9.5", "uuid": "1.6.2", "v8": "6.7.288.20", "v8-snapshot": true, "zlib": "1.2.7", "zmq": "3.1" } }