Módulo módulo básico

Módulo multibase

Multibase baséase na codificación Base1x e introduce unha variedade de métodos de codificación de prefixos de codificación.

multibase pode codificar os mesmos datos utilizando diferentes métodos de codificación e engadir un prefixo para indicar o método de codificación. Existen 15 métodos de codificación admitidos por multibase, a saber, base1, base2, base8, base10, base16,base32, base32hex, base32z, base36, base40, base56, base58flickr, base58btc,base64, base64url. Entre eles, base 16,base32ebase64é de uso relativamente común.

Multibase pódese usar para cambiar a presentación dos datos binarios sen cambialos. Por exemplo, a codificación de datos binarios xerados aleatoriamente comobase32Unha cadea da forma:

1 2 3 4 5 6 7 8
const { encode } = require('multibase'); const crypto = require('crypto'); const data = crypto.randomBytes(10); // generate 10 bytes random data const encodedStr = encode(data, 'base32'); // encode data to base32 string console.log(encodedStr); // ==> "bpgwnvztqmlbo5fy"

Descodifica a cadea anterior en datos binarios brutos:

1 2 3 4 5 6
const { decode } = require('multibase'); const data = decode('bpgwnvztqmlbo5fy', 'base32'); // decode base32 string to data console.log(data); // ==> <Buffer a7 55 3d 33 ca 97 ac 0d aa 40>

Como podes ver, a través de multibase, codificamos os datos binarios orixinais comobase32forma dunha cadea, e esta cadea pódese decodificar en datos binarios brutos.

función estática

encode

Codificar datos en modo multibase

1 2
static String multibase.encode(Buffer data, String codec);

Parámetros de chamada:

  • data:Buffer, os datos que se van codificar
  • codec: Cadea, especifique o método de codificación

Resultados de devolución:

  • String, devolve a cadea codificada

decode

Descodifica a cadea en datos binarios en modo multibase

1
static Buffer multibase.decode(String data);

Parámetros de chamada:

  • data: String, a cadea que se vai decodificar

Resultados de devolución:

  • Buffer, devolve os datos binarios descodificados