Obxecto incorporado

Obxecto HttpServer

http Obxecto servidor

http O obxecto do servidor é TcpServer con HttpHandler A combinación de obxectos encapsulados facilita a construción rápida dun servidor, o que loxicamente equivale a:

1 2 3
var svr = new net.TcpServer(addr, port, new http.Handler(function(req) { ... }));

Método de creación:

1 2 3 4
var http = require("http"); var svr = new http.Server(80, function(req) { ... });

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>TcpServer|new TcpServer()|socket;handler|start();stop()] [<this>HttpServer|new HttpServer()|maxHeadersCount;maxBodySize;enableEncoding;serverName|enableCrossOrigin()] [<class>HttpsServer] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [HttpServer] [HttpServer] <:- [HttpsServer] TcpServer new TcpServer() socket handler start() stop() HttpServer new HttpServer() maxHeadersCount maxBodySize enableEncoding serverName enableCrossOrigin() object toString() toJSON() HttpsServer

Construtor

HttpServer

Constructor de HttpServer, escoitando todos os enderezos locais

1 2
new HttpServer(Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles mq.Handler

Constructor de HttpServer

1 2 3
new HttpServer(String addr, Integer port, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • addr: Cadea, especificar http Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • port: Enteiro, especificar http Porto de escoita do servidor
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles mq.Handler

Constructor de HttpServer

1 2
new HttpServer(String addr, Handler hdlr);

Parámetros de chamada:

 • addr: Cadea, especificar http Enderezo de escoita do servidor "" significa escoitar en todos os enderezos desta máquina
 • hdlr: Handler, http Procesador de mensaxes incorporado, función de procesamento, matriz de procesamento de cadeas, obxecto de enrutamento, ver detalles mq.Handler

Atributos dos membros

maxHeadersCount

Entero, consulta e define o número máximo de cabeceiras de solicitude, o predeterminado é 128

1
Integer HttpServer.maxHeadersCount;

maxBodySize

Entero, consulta e define o tamaño máximo do corpo, en MB, o predeterminado é 64

1
Integer HttpServer.maxBodySize;

enableEncoding

Conmutador de función de descompresión booleano e automático, pechado por defecto

1
Boolean HttpServer.enableEncoding;

serverName

Cadea, consulta e configura o nome do servidor, o predeterminado é: fibjs / 0.x.0

1
String HttpServer.serverName;

socket

Socket, O servidor está escoitando actualmente Socket Obxecto

1
readonly Socket HttpServer.socket;

handler

Handler, Obxecto de interface de procesamento de eventos actuais do servidor

1
Handler HttpServer.handler;

Función de membro

enableCrossOrigin

Permitir solicitudes entre dominios

1
HttpServer.enableCrossOrigin(String allowHeaders = "Content-Type");

Parámetros de chamada:

 • allowHeaders: Cadea, especificada para aceptar http Campo de cabeceira

start

Inicia o servidor actual

1
HttpServer.start();

stop

Peche o socket para finalizar o servidor en execución

1
HttpServer.stop() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpServer.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpServer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable