Obxecto incorporado

Nivel de obxectoDB

Obxectos de base de datos LevelDB

Usado para crear e xestionar obxectos de dicionario, o método de creación:

1 2
var db = require("db"); var test = new db.openLevelDB("test.db");

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>LevelDB|has();get();mget();set();mset();mremove();remove();forEach();between();begin();commit();close()] [object] <:- [LevelDB] object toString() toJSON() LevelDB has() get() mget() set() mset() mremove() remove() forEach() between() begin() commit() close()

Función de membro

has

Comprobe se hai datos co valor clave especificado na base de datos

1
Boolean LevelDB.has(Buffer key) async;

Parámetros de chamada:

 • key: Buffer, Especifique o valor clave que se comprobe

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve se existe o valor clave

get

Consulte o valor da clave especificada

1
Buffer LevelDB.get(Buffer key) async;

Parámetros de chamada:

 • key: Buffer, Especifique o valor clave que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o valor correspondente ao valor clave, se non existe, devolve nulo

mget

Consulte un conxunto de valores clave especificados

1
NArray LevelDB.mget(Array keys);

Parámetros de chamada:

 • keys: Matriz, especifique a matriz de valores clave que se vai consultar

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve unha matriz que contén valores clave

set

Estableza un dato de valor clave, insira datos novos se o valor clave non existe

1 2
LevelDB.set(Buffer key, Buffer value) async;

Parámetros de chamada:

 • key: Buffer, Especifique o valor clave que se establecerá
 • value: Buffer, Especifique os datos a configurar

mset

Estableza un conxunto de datos de valor clave, insira datos novos se o valor clave non existe

1
LevelDB.mset(Object map);

Parámetros de chamada:

 • map: Obxecto, especifique o dicionario de datos clave-valor que se vai establecer

mremove

Elimina un conxunto de valores clave especificados

1
LevelDB.mremove(Array keys);

Parámetros de chamada:

 • keys: Matriz, especifique a matriz de valores clave que se vai eliminar

remove

Elimina todos os valores do valor da clave especificado

1
LevelDB.remove(Buffer key) async;

Parámetros de chamada:

 • key: Buffer, Especifique o valor clave que se vai eliminar

forEach

Enumere todos os pares clave-valor na base de datos

1
LevelDB.forEach(Function func);

Parámetros de chamada:

 • func: Función, función de devolución de chamada de enumeración

A función de devolución de chamada ten dous parámetros (valor, clave)

1 2 3 4 5 6
var db = require("db"); var test = new db.openLevelDB("test.db"); test.forEach(function(value, key) { ... });

between

Enumerar os pares clave-valor entre de e para na base de datos

1 2 3
LevelDB.between(Buffer from, Buffer to, Function func);

Parámetros de chamada:

 • from: Buffer, O valor clave mínimo da enumeración, este valor clave inclúese na enumeración
 • to: Buffer, O valor clave máximo da enumeración, este valor clave non está incluído na enumeración
 • func: Función, función de devolución de chamada de enumeración

A función de devolución de chamada ten dous parámetros (valor, clave)

1 2 3 4 5 6
var db = require("db"); var test = new db.openLevelDB("test.db"); test.between("aaa", "bbb", function(value, key) { ... });

begin

Inicie unha transacción na base de datos actual

1
LevelDB LevelDB.begin();

Resultado de volta:

 • LevelDB, Devolve un obxecto de transacción aberto

commit

Comprometer a transacción actual

1
LevelDB.commit();

close

Peche a conexión ou transacción de base de datos actual

1
LevelDB.close() async;

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String LevelDB.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value LevelDB.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable