Obxecto incorporado

Obxecto XmlCDATASection

O obxecto XmlCDATASection representa a sección CDATA do documento

A interface XmlCDATASection é XmlTextA subinterfaz da interface non define propiedades e métodos propios. Pasar deXmlNode A interface herda a propiedade nodeValue, ou a través de XmlCharacterData A interface herda o atributo de datos e pode acceder ao contido de texto da sección CDATA.

Aínda que o nodo XmlCDATASection pode usarse normalmente como XmlText Procesamento do nodo, pero preste atención XmlNode O método normalize non incorpora a sección CDATA adxacente.

uso XmlDocument O método createXmlCDATASection para crear unha XmlCDATASection.

A sección CDATA contén texto que o analizador non analizará. As etiquetas da sección CDATA non se considerarán como marcadores e as entidades non se ampliarán. O propósito principal é incluír material como fragmentos XML sen ter que escapar de todos os separadores.

O único delimitador recoñecido nun CDATA é "]]>", que pode marcar o final da sección CDATA. Non se poden anidar as seccións CDATA.

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>XmlNode|nodeType;nodeName;nodeValue;ownerDocument;parentNode;childNodes;firstChild;lastChild;previousSibling;nextSibling|hasChildNodes();normalize();cloneNode();lookupPrefix();lookupNamespaceURI();insertBefore();insertAfter();appendChild();replaceChild();removeChild()] [<class>XmlCharacterData|data;length|substringData();appendData();insertData();deleteData();replaceData()] [<class>XmlText|splitText()] [<this>XmlCDATASection] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] XmlNode nodeType nodeName nodeValue ownerDocument parentNode childNodes firstChild lastChild previousSibling nextSibling hasChildNodes() normalize() cloneNode() lookupPrefix() lookupNamespaceURI() insertBefore() insertAfter() appendChild() replaceChild() removeChild() XmlCharacterData data length substringData() appendData() insertData() deleteData() replaceData() object toString() toJSON() XmlText splitText() XmlCDATASection

Atributos dos membros

data

Cadea, o texto contido no nodo

1
String XmlCDATASection.data;

length

Entero, o número de caracteres contidos no nodo

1
readonly Integer XmlCDATASection.length;

nodeType

Entero, devolve o tipo de nodo do nodo

1
readonly Integer XmlCDATASection.nodeType;

O nodeType de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeName

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
readonly String XmlCDATASection.nodeName;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeValue

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
String XmlCDATASection.nodeValue;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


ownerDocument

XmlDocument, Devolve o elemento raíz do nodo (XmlDocument Obxecto)

1
readonly XmlDocument XmlCDATASection.ownerDocument;

parentNode

XmlNode, Pode devolver o nodo pai dun nodo

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.parentNode;

childNodes

XmlNodeList, Devolve a lista de nodos dos nodos fillos do nodo especificado

1
readonly XmlNodeList XmlCDATASection.childNodes;

firstChild

XmlNode, Devolve o primeiro nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.firstChild;

lastChild

XmlNode, Devolve o último nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.lastChild;

previousSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente antes dun determinado nodo (ao mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, entón o atributo devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.previousSibling;

nextSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente despois dun elemento (no mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, a propiedade devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.nextSibling;

Función de membro

splitText

Dividir o nodo de texto en dous nodos segundo o desprazamento especificado

1
XmlText XmlCDATASection.splitText(Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifica onde dividir o nodo de texto. O valor inicial comeza en 0

Resultado de volta:

 • XmlText, Nodo de texto dividido do nodo actual

Este método poñerase XmlTextO nodo divídese en dous nodos. orixinalXmlTextO nodo modificarase de xeito que conteña o contido do texto antes da posición especificada polo desprazamento (pero sen incluír o contido do texto). novoXmlTextO nodo crearase para almacenar todos os caracteres desde a posición de desprazamento (incluído o carácter nesa posición) ata o final do carácter orixinal. novoXmlTextO nodo é o valor de retorno do método. Ademais, se o orixinalXmlText O nodo ten parentNode, novo XmlText O nodo inserirase neste nodo pai, inmediatamente despois do nodo orixinal.

Herda a interface XmlCDATASection XmlText Interface, o nodo XmlCDATASection tamén pode usar este método, pero o nodo recentemente creado é o nodo XmlCDATASection no canto de XmlText nodo.


substringData

Extraer subcadea do nodo

1 2
String XmlCDATASection.substringData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro personaxe que se devolve
 • count: Enteiro, o número de caracteres da subcadea que se devolverá

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea extraída

appendData

Engade a cadea ao nodo

1
XmlCDATASection.appendData(String arg);

Parámetros de chamada:

 • arg: Cadea, a cadea que se engadirá ao nodo

insertData

Insira unha cadea no nodo

1 2
XmlCDATASection.insertData(Integer offset, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter onde se vai inserir a cadea no nodo
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

deleteData

Eliminar texto do nodo

1 2
XmlCDATASection.deleteData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro carácter a eliminar
 • count: Enteiro, o número de caracteres para eliminar

replaceData

Substitúe os caracteres do nodo pola cadea especificada

1 2 3
XmlCDATASection.replaceData(Integer offset, Integer count, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter do nodo a substituír
 • count: Enteiro, o número de caracteres a substituír
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

hasChildNodes

Consulta se hai nodos fillos

1
Boolean XmlCDATASection.hasChildNodes();

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve verdadeiro se hai nodos fillos, en caso contrario devolve falso

normalize

Combina nodos de texto adxacentes e elimina nodos de texto baleiros

1
XmlCDATASection.normalize();

Este método percorrerá todos os nodos descendentes do nodo actual e normalizará o documento eliminando o nodo de texto baleiro e fusionando todos os nodos de texto adxacentes. Este método é útil para simplificar a estrutura da árbore do documento despois de inserir ou eliminar nodos.


cloneNode

Crea unha copia exacta do nodo especificado

1
XmlNode XmlCDATASection.cloneNode(Boolean deep = true);

Parámetros de chamada:

 • deep: Booleano, se se copia en profundidade, cando é verdadeiro, o nodo clonado clonará todos os nodos fillos do nodo orixinal

Resultado de volta:

Este método copiará e devolverá unha copia do nodo que o chamou. Se o parámetro que se lle pasou é certo, tamén copiará recursivamente todos os descendentes do nodo actual. Se non, só copia o nodo actual. O nodo devolto non pertence á árbore do documento e a súa propiedade parentNode é nula. Cando se copia o nodo Element, copiaranse todos os seus atributos.


lookupPrefix

Devolve o prefixo que coincide co URI do espazo de nomes especificado no nodo actual

1
String XmlCDATASection.lookupPrefix(String namespaceURI);

Parámetros de chamada:

 • namespaceURI: Cadea, especifique o URI do espazo de nomes coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o prefixo coincidente, devolve nulo se non se coincide

lookupNamespaceURI

Devolve o URI do espazo de nomes que coincide co prefixo especificado no nodo actual

1
String XmlCDATASection.lookupNamespaceURI(String prefix);

Parámetros de chamada:

 • prefix: Cadea, especifique o prefixo coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o URI do espazo de nome coincidente, devolve nulo se non coincide

insertBefore

Insira un novo nodo fillo antes do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlCDATASection.insertBefore(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo antes deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


insertAfter

Insira un novo nodo fillo despois do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlCDATASection.insertAfter(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo despois deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


appendChild

Engade un novo nodo fillo ao final da lista de nodos fillos do nodo

1
XmlNode XmlCDATASection.appendChild(XmlNode newChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique o nodo engadido

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve este novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


replaceChild

Substitúe un nodo fillo por outro

1 2
XmlNode XmlCDATASection.replaceChild(XmlNode newChild, XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique un novo nodo
 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo a substituír

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a substitución é correcta, este método pode devolver o nodo substituído; se a substitución falla, devolve nulo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


removeChild

Elimina un nodo da lista de nodos fillos

1
XmlNode XmlCDATASection.removeChild(XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo que se vai eliminar

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a eliminación é correcta, este método pode devolver o nodo eliminado; se falla, devolve nulo

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String XmlCDATASection.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value XmlCDATASection.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable