Obxecto incorporado

Obxecto HttpRequest

http Solicitar obxecto de mensaxe

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>Message|new Message()|TEXT;BINARY|value;params;type;data;body;length;stream;lastError|read();readAll();write();json();pack();end();isEnded();clear();sendTo();readFrom()] [<class>HttpMessage|protocol;headers;keepAlive;upgrade;maxHeadersCount;maxBodySize;socket|hasHeader();firstHeader();allHeader();addHeader();setHeader();removeHeader()] [<this>HttpRequest|new HttpRequest()|response;method;address;queryString;cookies;form;query] [object] <:- [Message] [Message] <:- [HttpMessage] [HttpMessage] <:- [HttpRequest] Message new Message() TEXT BINARY value params type data body length stream lastError read() readAll() write() json() pack() end() isEnded() clear() sendTo() readFrom() HttpMessage protocol headers keepAlive upgrade maxHeadersCount maxBodySize socket hasHeader() firstHeader() allHeader() addHeader() setHeader() removeHeader() HttpRequest new HttpRequest() response method address queryString cookies form query object toString() toJSON()

Construtor

HttpRequest

HttpRequest constructor para crear un novo obxecto HttpRequest

1
new HttpRequest();

constante

TEXT

Especifique o tipo de mensaxe 1, que representa un tipo de texto

1
const HttpRequest.TEXT = 1;

BINARY

Especifique o tipo de mensaxe 2, que representa un tipo binario

1
const HttpRequest.BINARY = 2;

Atributos dos membros

response

HttpResponse, Obter un obxecto de mensaxe de resposta

1
readonly HttpResponse HttpRequest.response;

method

Cadea, consulta e método de solicitude de conxunto

1
String HttpRequest.method;

address

Cadea, consulta e configura o enderezo da solicitude

1
String HttpRequest.address;

queryString

Cadea, consulta e cadea de consulta de solicitude

1
String HttpRequest.queryString;

cookies

HttpCollection, Obter o contedor que contén as cookies de mensaxes

1
readonly HttpCollection HttpRequest.cookies;

form

HttpCollection, Obter o contedor que contén o formulario de mensaxe

1
readonly HttpCollection HttpRequest.form;

query

HttpCollection, Obter o contedor que contén a consulta de mensaxes

1
readonly HttpCollection HttpRequest.query;

protocol

Cadea, información da versión do protocolo, o formato permitido é: HTTP /#.#

1
String HttpRequest.protocol;

headers

HttpCollection, Incluído na mensaxe http O contedor do encabezado da mensaxe, atributo de só lectura

1
readonly HttpCollection HttpRequest.headers;

keepAlive

Booleano, consulta e define se se mantén a conexión

1
Boolean HttpRequest.keepAlive;

upgrade

Booleano, consulta e define se se trata dun acordo de actualización

1
Boolean HttpRequest.upgrade;

maxHeadersCount

Entero, consulta e define o número máximo de cabeceiras de solicitude, o predeterminado é 128

1
Integer HttpRequest.maxHeadersCount;

maxBodySize

Entero, consulta e define o tamaño máximo do corpo, en MB, o predeterminado é 64

1
Integer HttpRequest.maxBodySize;

socket

Stream, Consulte o socket de orixe do obxecto actual

1
readonly Stream HttpRequest.socket;

value

Cadea, o contido básico da mensaxe

1
String HttpRequest.value;

params

NArray, os parámetros básicos da mensaxe

1
readonly NArray HttpRequest.params;

type

Entero, tipo de mensaxe

1
Integer HttpRequest.type;

data

Valor, consulta os datos da mensaxe, este atributo devolve datos diferentes segundo o tipo de contido, cando é texto, devolve o texto, que é json Ao volver json, Outras veces volven ao binario

1
readonly Value HttpRequest.data;

body

SeekableStream, O obxecto de fluxo que contén a parte de datos da mensaxe

1
SeekableStream HttpRequest.body;

length

Longo, a lonxitude da parte de datos da mensaxe

1
readonly Long HttpRequest.length;

stream

Stream, Consulte o obxecto de transmisión cando a mensaxe lea De

1
readonly Stream HttpRequest.stream;

lastError

Cadea, consulta e configura o último erro do procesamento de mensaxes

1
String HttpRequest.lastError;

Función de membro

hasHeader

Comprobe se hai unha cabeceira de mensaxe co valor da clave especificado

1
Boolean HttpRequest.hasHeader(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se comprobará

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve se existe o valor clave

firstHeader

Consulte a primeira cabeceira da mensaxe do valor da clave especificado

1
String HttpRequest.firstHeader(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai consultar

Resultado de volta:

 • String, Devolve o valor correspondente ao valor clave, se non existe, devolve indefinido

allHeader

Consulte todas as cabeceiras das mensaxes do valor da clave especificado

1
NObject HttpRequest.allHeader(String name = "");

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai consultar, pase unha cadea baleira para devolver o resultado de todos os valores clave

Resultado de volta:

 • NObject, Devolve unha matriz de todos os valores correspondentes ao valor clave, se os datos non existen, devolve nulo

addHeader

Engade unha cabeceira de mensaxe, engadindo datos non modifica a cabeceira da mensaxe do valor da chave existente

1
HttpRequest.addHeader(Object map);

Parámetros de chamada:

 • map: Obxecto, especifique o dicionario de datos clave-valor que se vai engadir

Engade un conxunto de cabeceiras de mensaxes cun nome especificado, engadindo datos non modifica as cabeceiras da mensaxe do valor da chave existente

1 2
HttpRequest.addHeader(String name, Array values);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai engadir
 • values: Array, especifique un conxunto de datos que se van engadir

Engade unha cabeceira de mensaxe, engadindo datos non modifica a cabeceira da mensaxe do valor da chave existente

1 2
HttpRequest.addHeader(String name, String value);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai engadir
 • value: Cadea, especifique os datos que se van engadir

setHeader

Establece un encabezado de mensaxe, os datos de configuración modificarán o primeiro valor correspondente ao valor da clave e limparán os encabezados de mensaxe restantes co mesmo valor de clave

1
HttpRequest.setHeader(Object map);

Parámetros de chamada:

 • map: Obxecto, especifique o dicionario de datos clave-valor que se vai establecer

Establece un conxunto de cabeceiras de mensaxes cun nome especificado, os datos de configuración modificarán o valor correspondente ao valor da clave e limparán o resto das cabeceiras da mensaxe co mesmo valor de clave

1 2
HttpRequest.setHeader(String name, Array values);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o valor clave que se definirá
 • values: Matriz, especifique un conxunto de datos que se vai establecer

Establece un encabezado de mensaxe, os datos de configuración modificarán o primeiro valor correspondente ao valor da clave e limparán os encabezados de mensaxe restantes co mesmo valor de clave

1 2
HttpRequest.setHeader(String name, String value);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifica o valor clave que se definirá
 • value: Cadea, especifique os datos a configurar

removeHeader

Elimina todas as cabeceiras das mensaxes do valor da clave especificado

1
HttpRequest.removeHeader(String name);

Parámetros de chamada:

 • name: Cadea, especifique o valor clave que se vai eliminar

read

Lea os datos do tamaño especificado do fluxo, este método é o alias do método de corpo correspondente

1
Buffer HttpRequest.read(Integer bytes = -1) async;

Parámetros de chamada:

 • bytes: Enteiro, especifique a cantidade de datos que se vai ler, o predeterminado é ler un bloque de datos de tamaño aleatorio, o tamaño dos datos lidos depende do dispositivo

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos lidos do fluxo, se non hai datos para ler ou se interrompe a conexión, devolve nulo

readAll

Lea todos os datos restantes do fluxo, este método é un alias do método de corpo correspondente

1
Buffer HttpRequest.readAll() async;

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve os datos lidos do fluxo, se non hai datos para ler ou se interrompe a conexión, devolve nulo

write

Escribe os datos dados, este método é o alias do método de corpo correspondente

1
HttpRequest.write(Buffer data) async;

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, Dados os datos a escribir

json

Escribe os datos dados na codificación JSON

1
Value HttpRequest.json(Value data);

Parámetros de chamada:

 • data: Valor, dados os datos que se van escribir

Resultado de volta:

 • Value, Este método non devolverá datos

Analice os datos da mensaxe na codificación JSON

1
Value HttpRequest.json();

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado analizado

pack

por msgpack Codificar para escribir os datos dados

1
Value HttpRequest.pack(Value data);

Parámetros de chamada:

 • data: Valor, dados os datos que se van escribir

Resultado de volta:

 • Value, Este método non devolverá datos

por msgpack Codificación e análise dos datos da mensaxe

1
Value HttpRequest.pack();

Resultado de volta:

 • Value, Devolve o resultado analizado

end

Defina o final do procesamento de mensaxes actual,Chain O procesador non continúa coas transaccións posteriores

1
HttpRequest.end();

isEnded

Consulta se rematou a mensaxe actual

1
Boolean HttpRequest.isEnded();

Resultado de volta:

 • Boolean, Volve verdadeiro ao final

clear

Limpa o contido da mensaxe

1
HttpRequest.clear();

sendTo

Envía unha mensaxe formatada ao obxecto de fluxo dado

1
HttpRequest.sendTo(Stream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • stm: Stream, Especifique o obxecto de transmisión para recibir mensaxes formatadas

readFrom

Le a mensaxe formatada desde o obxecto de fluxo de caché dado e analiza o obxecto de recheo

1
HttpRequest.readFrom(Stream stm) async;

Parámetros de chamada:

 • stm: Stream, Especifique o obxecto de fluxo para ler as mensaxes formatadas

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String HttpRequest.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value HttpRequest.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable