Obxecto obxecto incorporado

Buffer de obxectos

obxecto de caché de datos binarios paraioprocesamento de datos de lectura e escritura

Os obxectos búfer son clases base globais que se poden crear directamente co novo búfer (...) en calquera momento:

1
var buf = new Buffer();

relación de herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Buffer|new Buffer()|operator[];@iterator()|Buffer|isBuffer();from();concat();alloc();allocUnsafe();allocUnsafeSlow();byteLength();compare();isEncoding()|length;byteOffset;buffer|resize();append();write();fill();indexOf();compare();copy();set();readUInt8();readUInt16LE();readUInt16BE();readUInt32LE();readUInt32BE();readUIntLE();readUIntBE();readInt64LE();readInt64BE();readInt8();readInt16LE();readInt16BE();readInt32LE();readInt32BE();readIntLE();readIntBE();writeInt64LE();writeInt64BE();readFloatLE();readFloatBE();readDoubleLE();readDoubleBE();writeUInt8();writeUInt16LE();writeUInt16BE();writeUInt32LE();writeUInt32BE();writeUIntLE();writeUIntBE();writeInt8();writeInt16LE();writeInt16BE();writeInt32LE();writeInt32BE();writeIntLE();writeIntBE();writeFloatLE();writeFloatBE();writeDoubleLE();writeDoubleBE();slice();join();reverse();equals();hex();base32();base58();base64();keys();values();entries();forEach();toArray();toString()] [object] <:- [Buffer] Buffer new Buffer() operator[] @iterator() Buffer isBuffer() from() concat() alloc() allocUnsafe() allocUnsafeSlow() byteLength() compare() isEncoding() length byteOffset buffer resize() append() write() fill() indexOf() compare() copy() set() readUInt8() readUInt16LE() readUInt16BE() readUInt32LE() readUInt32BE() readUIntLE() readUIntBE() readInt64LE() readInt64BE() readInt8() readInt16LE() readInt16BE() readInt32LE() readInt32BE() readIntLE() readIntBE() writeInt64LE() writeInt64BE() readFloatLE() readFloatBE() readDoubleLE() readDoubleBE() writeUInt8() writeUInt16LE() writeUInt16BE() writeUInt32LE() writeUInt32BE() writeUIntLE() writeUIntBE() writeInt8() writeInt16LE() writeInt16BE() writeInt32LE() writeInt32BE() writeIntLE() writeIntBE() writeFloatLE() writeFloatBE() writeDoubleLE() writeDoubleBE() slice() join() reverse() equals() hex() base32() base58() base64() keys() values() entries() forEach() toArray() toString() object toString() toJSON()

Construtor

Buffer

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(Array datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: Array, inicializa a matriz de datos

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(ArrayBuffer datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: ArrayBuffer, inicializa a matriz de datos

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(TypedArray datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: TypedArray, inicializa a matriz de datos

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(ArrayBufferView datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: ArrayBufferView, inicializa a matriz de datos

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(Buffer buffer);

Parámetros de chamada:

 • buffer: Buffer, inicializa o obxecto Buffer

Construtor de obxectos de caché

1 2
new Buffer(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadena, cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8, por defecto créase un obxecto baleiro
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Construtor de obxectos de caché

1
new Buffer(Integer size = 0);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, inicializa o tamaño do búfer

operador

operator[]

Os obxectos da caché poden usar subíndices para acceder directamente aos datos binarios

1
Integer Buffer[];

@iterator

Consulta un iterador para o elemento do obxecto actual

1
Iterator Buffer.@iterator();

Devolver resultado:

 • Iterator, devolve un iterador sobre os elementos do obxecto actual

obxecto

Buffer

obxecto de caché de datos binarios paraioprocesamento de datos de lectura e escritura

1
Buffer new Buffer;

función estática

isBuffer

Comproba se a variable indicada é un obxecto Buffer

1
static Boolean Buffer.isBuffer(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable a comprobar

Devolver resultado:

 • Boolean, se o obxecto entrante é un obxecto Buffer

from

Crea obxectos Buffer a partir doutros Buffers

1 2 3
static Buffer Buffer.from(Buffer buffer, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Parámetros de chamada:

 • buffer: Buffer, a variable tipo Buffer indicada úsase para crear un obxecto Buffer
 • byteOffset: Número enteiro, especifique a posición inicial dos datos, comezando en 0
 • length: Número enteiro, especifique a lonxitude dos datos, o bit de inicio é -1, indicando todos os datos restantes

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve a instancia do Buffer

Crea un obxecto Buffer a partir dunha cadea

1 2 3
static Buffer Buffer.from(String str, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Parámetros de chamada:

 • str: Cadena, cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8
 • byteOffset: Número enteiro, especifique a posición inicial dos datos, comezando en 0
 • length: Número enteiro, especifique a lonxitude dos datos, o bit de inicio é -1, indicando todos os datos restantes

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve a instancia do Buffer

Crea un obxecto Buffer a partir dunha cadea

1 2
static Buffer Buffer.from(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadena, cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8, por defecto créase un obxecto baleiro
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve a instancia do Buffer

concat

empalmar datos de varios búfers

1 2
static Buffer Buffer.concat(Array buflist, Integer cutLength = -1);

Parámetros de chamada:

 • buflist: Array, a matriz de búfer que se vai empalmar
 • cutLength: Número enteiro, cantos obxectos do buffer hai que interceptar

Devolver resultado:

 • Buffer, o novo obxecto Buffer xerado despois do empalme

alloc

Asignar un novo búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase un búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Integer fill = 0, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude desexada do búfer
 • fill: Enteiro, o valor co que se enche previamente o novo búfer, use os tipos de valores de cadea/búfer/entero. Por defecto: 0
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Buffer, o novo obxecto Buffer cuberto

Asignar un novo búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase un búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, String fill = "", String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude desexada do búfer
 • fill: String, o valor co que se enche previamente o novo búfer, use tipos de valores string/buffer/entier. Por defecto: 0
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Buffer, o novo obxecto Buffer cuberto

Asignar un novo búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase un búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Buffer fill, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude desexada do búfer
 • fill: Buffer, o valor para encher previamente o novo búfer, use tipos de valores de cadea/búfer/entier. Por defecto: 0
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Buffer, o novo obxecto Buffer cuberto

allocUnsafe

Asignar un novo búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase un búfer de lonxitude cero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafe(Integer size);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude desexada do búfer

Devolver resultado:

 • Buffer, un novo obxecto Buffer do tamaño especificado

allocUnsafeSlow

Asignar un novo búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase un búfer de lonxitude cero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafeSlow(Integer size);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude desexada do búfer

Devolver resultado:

 • Buffer, un novo obxecto Buffer do tamaño especificado

byteLength

Devolve a lonxitude real de bytes da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: String, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer/TypedArray/DataView/Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a lonxitude real en bytes

Devolve a lonxitude real de bytes da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBuffer str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: ArrayBuffer, unha cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer/TypedArray/DataView/Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a lonxitude real en bytes

Devolve a lonxitude real de bytes da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBufferView str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: ArrayBufferView, a cadea de bytes que se vai buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer/TypedArray/DataView/Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a lonxitude real en bytes

Devolve a lonxitude real de bytes da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(Buffer str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Buffer, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer/TypedArray/DataView/Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a lonxitude real en bytes

compare

Compara buf1 e buf2, que adoitan usarse para ordenar entre instancias de Buffer. Este método é equivalente a buf1.compare(buf2).

1 2
static Integer Buffer.compare(Buffer buf1, Buffer buf2);

Parámetros de chamada:

 • buf1: Buffer, buf para comparar
 • buf2: Buffer, buf para comparar

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a lonxitude dos bytes comparados

isEncoding

Comprobe se o formato de codificación é compatible

1
static Boolean Buffer.isEncoding(String codec);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadena, formato de codificación a detectar

Devolver resultado:

 • Boolean, se apoiar

Propiedades dos membros

length

Enteiro, obtén o tamaño do obxecto almacenado na caché

1
readonly Integer Buffer.length;

byteOffset

Enteiro, obtén o valor de compensación do obxecto almacenado na caché

1
readonly Integer Buffer.byteOffset;

buffer

ArrayBuffer, devolve datos almacenados no búfer en formato ArrayBuffer

1
readonly ArrayBuffer Buffer.buffer;

función de membro

resize

Modificar o tamaño do obxecto da caché

1
Buffer.resize(Integer sz);

Parámetros de chamada:

 • sz: Número enteiro, especifique o novo tamaño

append

Escribe un conxunto de datos binarios ao final do obxecto da caché

1
Buffer.append(Buffer data);

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, inicializar datos binarios

Escribe unha cadea ao final do obxecto da caché, a cadea escribirase en formato utf-8

1 2
Buffer.append(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: String, a cadea a escribir
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

write

Escribe a cadea especificada no obxecto da caché, a cadea predeterminada é utf-8 e só se escribe parte dos datos cando estean fóra dos límites

1 2 3 4
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, Integer length = -1, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: String, a cadea que se vai escribir
 • offset: Número enteiro, escribir posición inicial
 • length: Número enteiro, lonxitude de escritura (en bytes, valor predeterminado -1), se non se especifica, a lonxitude da cadea que se vai escribir
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, a lonxitude dos bytes de datos escritos

Escribe a cadea especificada no obxecto da caché, a cadea predeterminada é utf-8 e só se escribe parte dos datos cando estean fóra dos límites

1 2 3
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: String, a cadea que se vai escribir
 • offset: Número enteiro, escribir posición inicial
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, a lonxitude dos bytes de datos escritos

Escribe a cadea especificada no obxecto da caché, a cadea predeterminada é utf-8 e só se escribe parte dos datos cando estean fóra dos límites

1 2
Integer Buffer.write(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: String, a cadea que se vai escribir
 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo

Devolver resultado:

 • Integer, a lonxitude dos bytes de datos escritos

fill

Enche o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Integer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: Número enteiro, os datos a cubrir, se non se especifican a compensación e o final, encherase todo o búfer
 • offset: Número enteiro, enche a posición inicial
 • end: Número enteiro, cubrir a posición final

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o obxecto Buffer actual

Enche o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Buffer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: Buffer, os datos que se van encher, se non se especifican a compensación e o final, encherase todo o buffer
 • offset: Número enteiro, enche a posición inicial
 • end: Número enteiro, cubrir a posición final

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o obxecto Buffer actual

Enche o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(String v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: Cadea, os datos a encher, se non se especifican o desplazamento e o final, encherase todo o búfer
 • offset: Número enteiro, enche a posición inicial
 • end: Número enteiro, cubrir a posición final

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o obxecto Buffer actual

indexOf

Devolve a primeira aparición dun dato especificado no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Integer v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: Número enteiro, os datos a buscar, se non se especifica a compensación, o valor predeterminado comeza desde o bit de inicio
 • offset: Número enteiro, posición de busca inicial

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a posición atopada, devolve -1 se non se atopa

Devolve a primeira aparición dun dato especificado no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Buffer v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: Buffer, os datos a buscar, se non se especifica o offset, comeza por defecto desde o bit de inicio
 • offset: Número enteiro, posición de busca inicial

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a posición atopada, devolve -1 se non se atopa

Devolve a primeira aparición dun dato especificado no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(String v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: Cadea, os datos que se van buscar, se non se especifica a compensación, o valor predeterminado comeza desde o bit de inicio
 • offset: Número enteiro, posición de busca inicial

Devolver resultado:

 • Integer, devolve a posición atopada, devolve -1 se non se atopa

compare

Compara o contido do buffer

1
Integer Buffer.compare(Buffer buf);

Parámetros de chamada:

 • buf: Buffer, o obxecto do buffer para comparar

Devolver resultado:

 • Integer, resultado da comparación de contidos

copy

Copie os datos da área de obxectos da caché de orixe á área de obxectos da caché de destino

1 2 3 4
Integer Buffer.copy(Buffer targetBuffer, Integer targetStart = 0, Integer sourceStart = 0, Integer sourceEnd = -1);

Parámetros de chamada:

 • targetBuffer: Buffer, obxecto do buffer de destino
 • targetStart: Enteiro, o obxecto da caché de destino comeza a copiar a posición do byte, o valor predeterminado é 0
 • sourceStart: Enteiro, a posición do byte inicial do obxecto da caché de orixe, o valor predeterminado é 0
 • sourceEnd: Enteiro, a posición do byte final do obxecto da caché de orixe, o valor predeterminado é -1, que indica a lonxitude dos datos de orixe

Devolver resultado:

 • Integer, a lonxitude dos datos copiados en bytes

set

Copie os datos da área de obxectos da caché de orixe á área de obxectos da caché de destino

1 2
Integer Buffer.set(Buffer src, Integer start);

Parámetros de chamada:

 • src: Buffer, obxecto do buffer de destino
 • start: Enteiro, a posición do byte inicial do obxecto da caché de orixe

Devolver resultado:

 • Integer, a lonxitude dos datos copiados en bytes

readUInt8

Le un valor enteiro sen signo de 8 bits do obxecto da caché

1
Integer Buffer.readUInt8(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readUInt16LE

Le un valor enteiro sen signo de 16 bits do obxecto da caché, almacenado en little endian

1
Integer Buffer.readUInt16LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readUInt16BE

Le un valor enteiro sen signo de 16 bits do obxecto da caché, almacenado en big endian

1
Integer Buffer.readUInt16BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readUInt32LE

Le un valor enteiro sen signo de 32 bits do obxecto da caché, almacenado en little endian

1
Long Buffer.readUInt32LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readUInt32BE

Le un valor enteiro sen signo de 32 bits do obxecto da caché, almacenado en big endian

1
Long Buffer.readUInt32BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readUIntLE

Le un valor enteiro sen asinar do obxecto da caché, admite un máximo de 64 bits e gárdao en little endian

1 2
Long Buffer.readUIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a ler, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readUIntBE

Le un valor enteiro sen asinar desde o obxecto da caché, admite un máximo de 64 bits e gárdao en orde superior.

1 2
Long Buffer.readUIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a ler, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readInt64LE

Le un valor enteiro de 64 bits do obxecto da caché, almacenado en little endian

1
Long Buffer.readInt64LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readInt64BE

Le un valor enteiro de 64 bits do obxecto da caché, no almacenamento big endian

1
Long Buffer.readInt64BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readInt8

Le un valor enteiro de 8 bits do obxecto da caché

1
Integer Buffer.readInt8(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readInt16LE

Le un valor enteiro de 16 bits do obxecto da caché, almacenado en little endian

1
Integer Buffer.readInt16LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readInt16BE

Le un valor enteiro de 16 bits do obxecto da caché, no almacenamento big endian

1
Integer Buffer.readInt16BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readInt32LE

Le un valor enteiro de 32 bits do obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1
Integer Buffer.readInt32LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readInt32BE

Le un valor enteiro de 32 bits do obxecto da caché, almacenado en big endian

1
Integer Buffer.readInt32BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Integer, devolve o valor enteiro lido

readIntLE

Le un valor enteiro do obxecto da caché, admite un máximo de 64 bits e gárdao en little endian

1 2
Long Buffer.readIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a ler, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

readIntBE

Le un valor enteiro do obxecto da memoria caché, admite un máximo de 64 bits e gárdao en orde superior.

1 2
Long Buffer.readIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a ler, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Long, devolve o valor enteiro lido

writeInt64LE

Escribe un valor enteiro de 64 bits no obxecto da caché, almacenado en little endian

1 2
Integer Buffer.writeInt64LE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt64BE

Escribe un valor enteiro de 64 bits no obxecto da caché, no almacenamento big endian

1 2
Integer Buffer.writeInt64BE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

readFloatLE

Le un número de coma flotante do obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1
Number Buffer.readFloatLE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Number, devolve o flotante lido

readFloatBE

Le un número de coma flotante do obxecto da caché, no almacenamento big-endian

1
Number Buffer.readFloatBE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Number, devolve o flotante lido

readDoubleLE

Le un número de coma flotante de dobre precisión do obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1
Number Buffer.readDoubleLE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Number, devolve o número de coma flotante de dobre precisión lido

readDoubleBE

Le un número de coma flotante de dobre precisión do obxecto da caché, en almacenamento big-endian

1
Number Buffer.readDoubleBE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Número enteiro, especifique a posición inicial para a lectura, o valor predeterminado é 0

Devolver resultado:

 • Number, devolve o número de coma flotante de dobre precisión lido

writeUInt8

Escribe un valor enteiro sen signo de 8 bits no obxecto da caché

1 2
Integer Buffer.writeUInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUInt16LE

Escribe un valor enteiro sen signo de 16 bits no obxecto da caché, almacenado en little endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUInt16BE

Escribe un valor enteiro sen signo de 16 bits no obxecto da caché, almacenado en big endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUInt32LE

Escribe un valor enteiro sen signo de 32 bits no obxecto da caché, almacenado en little endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt32LE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUInt32BE

Escribe un valor enteiro sen signo de 32 bits no obxecto da caché, almacenado en big endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt32BE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUIntLE

Escribe un valor enteiro sen asinar no obxecto da caché, de ata 64 bits, en almacenamento little-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a escribir, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeUIntBE

Escribe un valor enteiro sen asinar no obxecto da caché, ata 64 bits, en almacenamento high-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a escribir, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt8

Escribe un valor enteiro de 8 bits no obxecto da caché

1 2
Integer Buffer.writeInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt16LE

Escribe un valor enteiro de 16 bits no obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1 2
Integer Buffer.writeInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt16BE

Escribe un valor enteiro de 16 bits no obxecto da caché, no almacenamento big endian

1 2
Integer Buffer.writeInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt32LE

Escribe un valor enteiro de 32 bits no obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1 2
Integer Buffer.writeInt32LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeInt32BE

Escribe un valor enteiro de 32 bits no obxecto da caché, no almacenamento big endian

1 2
Integer Buffer.writeInt32BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Número enteiro, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeIntLE

Escribe un valor enteiro para o obxecto da caché, ata 64 bits, en almacenamento little endian

1 2 3
Integer Buffer.writeIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a escribir, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeIntBE

Escribe un valor enteiro no obxecto da caché, ata 64 bits, en almacenamento high-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Long, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir
 • byteLength: Número enteiro, especifique o número de bytes a escribir, o valor predeterminado é 8 bytes

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeFloatLE

Escribe un número de coma flotante no obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1 2
Integer Buffer.writeFloatLE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeFloatBE

Escribe un número de coma flotante no obxecto da caché, no almacenamento big endian

1 2
Integer Buffer.writeFloatBE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeDoubleLE

Escribe un número de coma flotante de dobre precisión no obxecto da caché, nun almacenamento de pequeno endian

1 2
Integer Buffer.writeDoubleLE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

writeDoubleBE

Escribe un número de coma flotante de dobre precisión no obxecto da caché, no almacenamento big-endian

1 2
Integer Buffer.writeDoubleBE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor a escribir
 • offset: Número enteiro, especifica a posición inicial para escribir

Devolver resultado:

 • Integer, compensación máis o número de bytes escritos

slice

Devolve un novo obxecto de caché que contén datos desde o inicio especificado ata o final da caché

1
Buffer Buffer.slice(Integer start = 0);

Parámetros de chamada:

 • start: Enteiro, o inicio do intervalo especificado, o valor predeterminado comeza desde o principio

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o novo obxecto de caché

Devolve un novo obxecto de caché, que contén o intervalo de datos especificado, se o intervalo supera a caché, só se devolve unha parte válida dos datos

1 2
Buffer Buffer.slice(Integer start, Integer end);

Parámetros de chamada:

 • start: Número enteiro, inicio do intervalo especificado
 • end: Enteiro, o final do intervalo especificado

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o novo obxecto de caché

join

Pon todos os elementos do obxecto actual nunha cadea

1
String Buffer.join(String separator = ",");

Parámetros de chamada:

 • separator: Cadea, carácter dividido, o predeterminado é ","

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea resultante

reverse

Devolve un novo obxecto de caché que contén os datos do obxecto actual en orde inversa

1
Buffer Buffer.reverse();

Devolver resultado:

 • Buffer, devolve o novo obxecto de caché

equals

Compara o obxecto actual co obxecto dado para a igualdade

1
Boolean Buffer.equals(object expected);

Parámetros de chamada:

 • expected:object, para formular o obxecto de destino para a súa comparación

Devolver resultado:

 • Boolean, devolve o resultado da comparación de obxectos

hex

Cache o contido do obxecto mediante a codificación hexadecimal

1
String Buffer.hex();

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea codificada

base32

usarbase32Codificación do contido do obxecto da caché

1
String Buffer.base32();

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea codificada

base58

usarbase58Codificación do contido do obxecto da caché

1
String Buffer.base58();

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea codificada

base64

usarbase64Codificación do contido do obxecto da caché

1
String Buffer.base64();

Devolver resultado:

 • String, devolve a cadea codificada

keys

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Iterator Buffer.keys();

Devolver resultado:

 • Iterator, devolve un iterador que contén o índice dos datos do obxecto

values

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Iterator Buffer.values();

Devolver resultado:

 • Iterator, devolve un iterador que contén os valores de datos do obxecto

entries

Devolve un iterador que contén pares de datos de obxecto [índice, byte].

1
Iterator Buffer.entries();

Devolver resultado:

 • Iteratoriterador de pares , [índice, byte].

forEach

executa a función dada unha vez para cada elemento do obxecto

1 2
Buffer.forEach(Function callback, Value thisArg = undefined);

Parámetros de chamada:

 • callback: Función, unha función para executar para cada elemento da matriz, a función acepta de un a tres parámetros: currentValue, index, array
 • thisArg: Valor, o valor usado como este cando se executa a función de devolución de chamada

toArray

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Array Buffer.toArray();

Devolver resultado:

 • Array, devolve unha matriz que contén os datos do obxecto

toString

Devolve unha cadea codificada de datos binarios

1 2 3
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0, Integer end);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo
 • offset: Número enteiro, ler a posición inicial
 • end: Número enteiro, posición final de lectura

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

Devolve unha cadea codificada de datos binarios

1 2
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, especifica o formato de codificación, os valores permitidos son: "hex", "base32", "base58", "base64", "utf8" ouiconvConxuntos de caracteres admitidos polo módulo
 • offset: Número enteiro, ler a posición inicial

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

Devolve unha cadea de datos binarios codificados en utf8

1
String Buffer.toString();

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

Devolve a representación en cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode ser reimplementado segundo as súas propias características

1
String Buffer.toString();

Devolver resultado:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve o conxunto de propiedades lexibles definidas polo obxecto

1
Value Buffer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Corda, sen usar

Devolver resultado:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable