Obxecto incorporado

Búfer de obxectos

Obxecto de caché de datos binarios para io Tratamento de datos para ler e escribir

O obxecto Buffer é unha clase básica global, que se pode crear directamente con Buffer novo (...) en calquera momento:

1
var buf = new Buffer();

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Buffer|new Buffer()|operator[];@iterator()|Buffer|isBuffer();from();concat();alloc();allocUnsafe();allocUnsafeSlow();byteLength();compare();isEncoding()|length;buffer|resize();append();write();fill();indexOf();compare();copy();set();readUInt8();readUInt16LE();readUInt16BE();readUInt32LE();readUInt32BE();readUIntLE();readUIntBE();readInt64LE();readInt64BE();readInt8();readInt16LE();readInt16BE();readInt32LE();readInt32BE();readIntLE();readIntBE();writeInt64LE();writeInt64BE();readFloatLE();readFloatBE();readDoubleLE();readDoubleBE();writeUInt8();writeUInt16LE();writeUInt16BE();writeUInt32LE();writeUInt32BE();writeUIntLE();writeUIntBE();writeInt8();writeInt16LE();writeInt16BE();writeInt32LE();writeInt32BE();writeIntLE();writeIntBE();writeFloatLE();writeFloatBE();writeDoubleLE();writeDoubleBE();slice();join();reverse();equals();hex();base64();keys();values();entries();toArray();toString()] [object] <:- [Buffer] Buffer new Buffer() operator[] @iterator() Buffer isBuffer() from() concat() alloc() allocUnsafe() allocUnsafeSlow() byteLength() compare() isEncoding() length buffer resize() append() write() fill() indexOf() compare() copy() set() readUInt8() readUInt16LE() readUInt16BE() readUInt32LE() readUInt32BE() readUIntLE() readUIntBE() readInt64LE() readInt64BE() readInt8() readInt16LE() readInt16BE() readInt32LE() readInt32BE() readIntLE() readIntBE() writeInt64LE() writeInt64BE() readFloatLE() readFloatBE() readDoubleLE() readDoubleBE() writeUInt8() writeUInt16LE() writeUInt16BE() writeUInt32LE() writeUInt32BE() writeUIntLE() writeUIntBE() writeInt8() writeInt16LE() writeInt16BE() writeInt32LE() writeInt32BE() writeIntLE() writeIntBE() writeFloatLE() writeFloatBE() writeDoubleLE() writeDoubleBE() slice() join() reverse() equals() hex() base64() keys() values() entries() toArray() toString() object toString() toJSON()

Construtor

Buffer

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(Array datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: Matriz, inicializa a matriz de datos

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(ArrayBuffer datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: ArrayBuffer, inicialice a matriz de datos

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(TypedArray datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: TypedArray, inicializa a matriz de datos

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(ArrayBufferView datas);

Parámetros de chamada:

 • datas: ArrayBufferView, inicialice a matriz de datos

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(Buffer buffer);

Parámetros de chamada:

 • buffer: Buffer, inicializa o obxecto Buffer

Constructor de obxectos de caché

1 2
new Buffer(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: A cadea, a cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8 e por defecto créase un obxecto baleiro
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Constructor de obxectos de caché

1
new Buffer(Integer size = 0);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, inicializa o tamaño do búfer

Operador

operator[]

Os obxectos almacenados na caché poden acceder directamente a datos binarios mediante subíndices

1
Integer Buffer[];

@iterator

Consulte o iterador do elemento obxecto actual

1
Iterator Buffer.@iterator();

Resultado de volta:

 • Iterator, Devolve un iterador dos elementos do obxecto actual

Obxecto

Buffer

Obxecto de caché de datos binarios para io Tratamento de datos para ler e escribir

1
Buffer new Buffer;

Función estática

isBuffer

Comprobe se a variable indicada é un obxecto Buffer

1
static Boolean Buffer.isBuffer(Value v);

Parámetros de chamada:

 • v: Valor, dada a variable que se vai probar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se o obxecto entrante é un obxecto Buffer

from

Crear obxectos de Buffer a partir doutros Buffers

1 2 3
static Buffer Buffer.from(Buffer buffer, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Parámetros de chamada:

 • buffer: Buffer, unha variable de tipo Buffer dada úsase para crear un obxecto Buffer
 • byteOffset: Enteiro, especifique a posición inicial dos datos, a partir de 0
 • length: Enteiro, especifique a lonxitude dos datos, o bit de inicio é -1, o que significa todos os datos restantes

Resultado de volta:

 • Buffer, Instancia de devolución do búfer

Crea un obxecto Buffer a partir dunha cadea

1 2 3
static Buffer Buffer.from(String str, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Parámetros de chamada:

 • str: A cadea, a cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8
 • byteOffset: Enteiro, especifique a posición inicial dos datos, a partir de 0
 • length: Enteiro, especifique a lonxitude dos datos, o bit de inicio é -1, o que significa todos os datos restantes

Resultado de volta:

 • Buffer, Instancia de devolución do búfer

Crea un obxecto Buffer a partir dunha cadea

1 2
static Buffer Buffer.from(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: A cadea, a cadea de inicialización, a cadea escribirase en formato utf-8 e por defecto créase un obxecto baleiro
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Buffer, Instancia de devolución do búfer

concat

Concatenar datos en varios buffers

1 2
static Buffer Buffer.concat(Array buflist, Integer cutLength = -1);

Parámetros de chamada:

 • buflist: Matriz, matriz de buffer a empalmar
 • cutLength: Enteiro, cantos obxectos de búfer interceptar

Resultado de volta:

 • Buffer, O novo obxecto Buffer xerado despois do empalme

alloc

Asigne unha nova área de búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase unha área de búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Integer fill = 0, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude requirida do búfer
 • fill: Enteiro, enche previamente o valor do novo búfer, podes usar tipos de valores de cadea / búfer / enteiro. Valor predeterminado: 0
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Buffer, O novo obxecto Buffer cheo

Asigne unha nova área de búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase unha área de búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, String fill = "", String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude requirida do búfer
 • fill: Cadea, enche previamente o valor do novo búfer, podes usar tipos de valores de cadea / búfer / enteiro. Valor predeterminado: 0
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Buffer, O novo obxecto Buffer cheo

Asigne unha nova área de búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase unha área de búfer de lonxitude cero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Buffer fill, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude requirida do búfer
 • fill: Buffer, enche o valor do novo buffer, podes usar tipos de valores de cadea / buffer / enteiro. Valor predeterminado: 0
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Buffer, O novo obxecto Buffer cheo

allocUnsafe

Asigne unha nova área de búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase unha área de búfer de lonxitude cero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafe(Integer size);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude requirida do búfer

Resultado de volta:

 • Buffer, Un novo obxecto Buffer do tamaño especificado

allocUnsafeSlow

Asigne unha nova área de búfer da lonxitude especificada. Se o tamaño é 0, crearase unha área de búfer de lonxitude cero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafeSlow(Integer size);

Parámetros de chamada:

 • size: Enteiro, a lonxitude requirida do búfer

Resultado de volta:

 • Buffer, Un novo obxecto Buffer do tamaño especificado

byteLength

Devolve a lonxitude real de byte da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a lonxitude real de byte

Devolve a lonxitude real de byte da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBuffer str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: ArrayBuffer, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a lonxitude real de byte

Devolve a lonxitude real de byte da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBufferView str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: ArrayBufferView, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a lonxitude real de byte

Devolve a lonxitude real de byte da cadea

1 2
static Integer Buffer.byteLength(Buffer str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Buffer, a cadea de bytes a buscar, se str é un obxecto ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, devolve a súa lonxitude real
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a lonxitude real de byte

compare

A comparación de buf1 e buf2 úsase a miúdo para clasificar entre instancias de Buffer. Este método equivale a buf1.compare (buf2).

1 2
static Integer Buffer.compare(Buffer buf1, Buffer buf2);

Parámetros de chamada:

 • buf1: Buffer, buf para ser comparado
 • buf2: Buffer, buf para ser comparado

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a lonxitude do byte de comparación

isEncoding

Comprobe se o formato de codificación é compatible

1
static Boolean Buffer.isEncoding(String codec);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, formato de codificación a detectar

Resultado de volta:

 • Boolean, É compatible

Atributos dos membros

length

Entero, obtén o tamaño do obxecto na caché

1
readonly Integer Buffer.length;

buffer

ArrayBuffer, devolve datos almacenados no formato ArrayBuffer

1
readonly ArrayBuffer Buffer.buffer;

Función de membro

resize

Modifique o tamaño do obxecto na caché

1
Buffer.resize(Integer sz);

Parámetros de chamada:

 • sz: Enteiro, especifica un novo tamaño

append

Escribe un conxunto de datos binarios ao final do obxecto caché

1
Buffer.append(Buffer data);

Parámetros de chamada:

 • data: Buffer, inicializa datos binarios

Escribe unha cadea ao final do obxecto de caché, a cadea escribirase en formato utf-8

1 2
Buffer.append(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea que se vai escribir
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

write

Escriba a cadea especificada no obxecto de caché, a cadea por defecto é utf-8 e só se escribe unha parte dos datos cando se supera o límite

1 2 3 4
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, Integer length = -1, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea que se vai escribir
 • offset: Enteiro, escribe a posición inicial
 • length: Enteiro, lonxitude de escritura (byte unitario, valor predeterminado -1), se non se especifica, é a lonxitude da cadea que se vai escribir
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude do byte de datos escrito

Escriba a cadea especificada no obxecto de caché, a cadea por defecto é utf-8 e só se escribe unha parte dos datos cando se supera o límite

1 2 3
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea que se vai escribir
 • offset: Enteiro, escribe a posición inicial
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude do byte de datos escrito

Escriba a cadea especificada no obxecto de caché, a cadea por defecto é utf-8 e só se escribe unha parte dos datos cando se supera o límite

1 2
Integer Buffer.write(String str, String codec = "utf8");

Parámetros de chamada:

 • str: Cadea, a cadea que se vai escribir
 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude do byte de datos escrito

fill

Encha o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Integer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: En número enteiro, os datos a cubrir, se non se especifica o desprazamento e o final, encherase todo o búfer
 • offset: Entero, enche a posición inicial
 • end: Entero, enche a posición final

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o obxecto Buffer actual

Encha o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Buffer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: Buffer, os datos a cubrir, se non se especifica o desprazamento e o final, encherase todo o buffer
 • offset: Entero, enche a posición inicial
 • end: Entero, enche a posición final

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o obxecto Buffer actual

Encha o obxecto Buffer cos datos de contido especificados

1 2 3
Buffer Buffer.fill(String v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Parámetros de chamada:

 • v: Cadea, os datos a cubrir, se non se especifica o desprazamento e o final, encherase todo o búfer
 • offset: Entero, enche a posición inicial
 • end: Entero, enche a posición final

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o obxecto Buffer actual

indexOf

Devolve a posición da primeira aparición de datos especificados no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Integer v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: En número enteiro, os datos a buscar, se non se especifica o desprazamento, o valor predeterminado comeza a partir do bit de inicio
 • offset: Enteiro, posición inicial de busca

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a localización atopada, devolve -1 se non se atopa

Devolve a posición da primeira aparición de datos especificados no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Buffer v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: Buffer, os datos que se buscarán, se non se especifica o desprazamento, o valor predeterminado comeza a partir do bit de inicio
 • offset: Enteiro, posición inicial de busca

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a localización atopada, devolve -1 se non se atopa

Devolve a posición da primeira aparición de datos especificados no búfer

1 2
Integer Buffer.indexOf(String v, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • v: Cadea, os datos a buscar, se non se especifica o desprazamento, o valor predeterminado comeza a partir do bit de inicio
 • offset: Enteiro, posición inicial de busca

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve a localización atopada, devolve -1 se non se atopa

compare

Compare o contido da caché

1
Integer Buffer.compare(Buffer buf);

Parámetros de chamada:

 • buf: Buffer, o obxecto buffer que se vai comparar

Resultado de volta:

 • Integer, Resultado da comparación de contido

copy

Copia datos da área de obxectos de caché de orixe á área de obxectos de caché de destino

1 2 3 4
Integer Buffer.copy(Buffer targetBuffer, Integer targetStart = 0, Integer sourceStart = 0, Integer sourceEnd = -1);

Parámetros de chamada:

 • targetBuffer: Buffer, obxecto buffer de destino
 • targetStart: Enteiro, a posición de byte do obxecto de caché de destino para comezar a copiar, o predeterminado é 0
 • sourceStart: Enteiro, a posición inicial de byte do obxecto de caché de orixe, o valor predeterminado é 0
 • sourceEnd: Enteiro, a posición de byte final do obxecto de caché de orixe, o predeterminado é -1, o que significa a lonxitude dos datos de orixe

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude do byte de datos copiado

set

Copia datos da área de obxectos de caché de orixe á área de obxectos de caché de destino

1 2
Integer Buffer.set(Buffer src, Integer start);

Parámetros de chamada:

 • src: Buffer, obxecto buffer de destino
 • start: Enteiro, a posición inicial de byte do obxecto de caché de orixe

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude do byte de datos copiado

readUInt8

Lea un valor enteiro sen asinar de 8 bits do obxecto de caché

1
Integer Buffer.readUInt8(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readUInt16LE

Le un valor enteiro sen asinar de 16 bits do obxecto de caché e almacénao en orde low-endian

1
Integer Buffer.readUInt16LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readUInt16BE

Lea un valor enteiro sen asinar de 16 bits do obxecto caché e almacéneo en orde high-endian

1
Integer Buffer.readUInt16BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readUInt32LE

Lea un valor enteiro sen asinar de 32 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde low-endian

1
Long Buffer.readUInt32LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readUInt32BE

Lea un valor enteiro sen asinar de 32 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde high-endian

1
Long Buffer.readUInt32BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readUIntLE

Le un valor enteiro sen asinar do obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde low-endian

1 2
Long Buffer.readUIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Entero, especifique o número de bytes lidos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readUIntBE

Lea un valor enteiro sen asinar do obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde high-endian

1 2
Long Buffer.readUIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Entero, especifique o número de bytes lidos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readInt64LE

Lea un valor enteiro de 64 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde low-endian

1
Long Buffer.readInt64LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readInt64BE

Lea un valor enteiro de 64 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde high-endian

1
Long Buffer.readInt64BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readInt8

Le un valor enteiro de 8 bits do obxecto de caché

1
Integer Buffer.readInt8(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readInt16LE

Lea un valor enteiro de 16 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde low-endian

1
Integer Buffer.readInt16LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readInt16BE

Lea un valor enteiro de 16 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde high-endian

1
Integer Buffer.readInt16BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readInt32LE

Lea un valor enteiro de 32 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde low-endian

1
Integer Buffer.readInt32LE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readInt32BE

Lea un valor enteiro de 32 bits do obxecto de caché e almacéneo en orde high-endian

1
Integer Buffer.readInt32BE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o valor enteiro lido

readIntLE

Le un valor enteiro do obxecto caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde low-endian

1 2
Long Buffer.readIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Entero, especifique o número de bytes lidos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

readIntBE

Lea un valor enteiro do obxecto caché, cun soporte máximo de 64 bits, e almacéneo en orde high-endian

1 2
Long Buffer.readIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0
 • byteLength: Entero, especifique o número de bytes lidos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Long, Devolve o valor enteiro lido

writeInt64LE

Escribe un valor enteiro de 64 bits no obxecto de caché no almacenamento low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt64LE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt64BE

Escribe un valor enteiro de 64 bits no obxecto de caché e gárdao en orde high-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt64BE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

readFloatLE

Le un número de punto flotante desde o obxecto de caché e gárdao en orde low-endian

1
Number Buffer.readFloatLE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Number, Devolve o número de punto flotante lido

readFloatBE

Le un número de punto flotante desde o obxecto de caché e almacénao en orde high-endian

1
Number Buffer.readFloatBE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Number, Devolve o número de punto flotante lido

readDoubleLE

Le un número de punto flotante de dobre precisión desde o obxecto de caché e almacénao en orde low-endian

1
Number Buffer.readDoubleLE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Number, Devolve o número de punto flotante de dobre precisión lido

readDoubleBE

Le un número de punto flotante de dobre precisión desde o obxecto de caché e almacénao en orde high-endian

1
Number Buffer.readDoubleBE(Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial para ler, o valor predeterminado é 0

Resultado de volta:

 • Number, Devolve o número de punto flotante de dobre precisión lido

writeUInt8

Escribe un valor enteiro sen asinar de 8 bits no obxecto de caché

1 2
Integer Buffer.writeUInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUInt16LE

Escribe un valor enteiro sen asinar de 16 bits no obxecto de caché no almacenamento de baixo endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUInt16BE

Escribe un valor enteiro sen asinar de 16 bits no obxecto de caché e gárdao en orde high-endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUInt32LE

Escribe un valor enteiro sen asinar de 32 bits no obxecto de caché no almacenamento de baixo endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt32LE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUInt32BE

Escribe un valor enteiro sen asinar de 32 bits no obxecto de caché e gárdao en orde high-endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt32BE(Long value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUIntLE

Escribe un valor enteiro sen asinar no obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde low-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura
 • byteLength: Enteiro, especifique o número de bytes escritos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeUIntBE

Escribe un valor enteiro sen asinar no obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde high-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura
 • byteLength: Enteiro, especifique o número de bytes escritos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt8

Escribe un valor enteiro de 8 bits no obxecto de caché

1 2
Integer Buffer.writeInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt16LE

Escribe un valor enteiro de 16 bits no obxecto de caché no almacenamento low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt16BE

Escribe un valor enteiro de 16 bits no obxecto de caché e gárdao en orde high-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt32LE

Escribe un valor enteiro de 32 bits no obxecto de caché no almacenamento low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt32LE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeInt32BE

Escribe un valor enteiro de 32 bits no obxecto de caché no almacenamento de gama alta

1 2
Integer Buffer.writeInt32BE(Integer value, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • value: Enteiro, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeIntLE

Escribe un valor enteiro no obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde low-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura
 • byteLength: Enteiro, especifique o número de bytes escritos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeIntBE

Escribe un valor enteiro no obxecto de caché, cun soporte máximo de 64 bits, almacenado en orde high-endian

1 2 3
Integer Buffer.writeIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Parámetros de chamada:

 • value: Longo, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura
 • byteLength: Enteiro, especifique o número de bytes escritos, o predeterminado é de 8 bytes

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeFloatLE

Escribe un número de punto flotante no obxecto de caché no almacenamento low-endian

1 2
Integer Buffer.writeFloatLE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeFloatBE

Escribe un número de punto flotante no obxecto de caché no almacenamento de gama alta

1 2
Integer Buffer.writeFloatBE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeDoubleLE

Escribe un número de punto flotante de dobre precisión no obxecto de caché e gárdao en orde low-endian

1 2
Integer Buffer.writeDoubleLE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

writeDoubleBE

Escribe un número de punto flotante de dobre precisión no obxecto de caché no almacenamento de gama alta

1 2
Integer Buffer.writeDoubleBE(Number value, Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • value: Número, especifique o valor que se vai escribir
 • offset: Enteiro, especifique a posición inicial da escritura

Resultado de volta:

 • Integer, desprazamento máis o número de bytes escritos

slice

Devolve un novo obxecto de caché que conteña datos desde o inicio especificado ata o final da caché

1
Buffer Buffer.slice(Integer start = 0);

Parámetros de chamada:

 • start: Enteiro, o inicio do intervalo especificado, o predeterminado comeza desde o principio

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o novo obxecto de caché

Devolve un novo obxecto de caché que conteña os datos no intervalo especificado. Se o intervalo supera a caché, só se devolverá a parte válida dos datos.

1 2
Buffer Buffer.slice(Integer start, Integer end);

Parámetros de chamada:

 • start: Enteiro, o comezo do intervalo especificado
 • end: Enteiro, o final do intervalo especificado

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o novo obxecto de caché

join

Pon todos os elementos do obxecto actual nunha cadea

1
String Buffer.join(String separator = ",");

Parámetros de chamada:

 • separator: Cadea, carácter dividido, o predeterminado é ","

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea xerada

reverse

Devolve un novo obxecto de caché, que contén a orde inversa dos datos actuais do obxecto

1
Buffer Buffer.reverse();

Resultado de volta:

 • Buffer, Devolve o novo obxecto de caché

equals

Compare se o obxecto actual é igual ao obxecto indicado

1
Boolean Buffer.equals(object expected);

Parámetros de chamada:

 • expected: object, Desenvolva obxectivos para a comparación

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve o resultado da comparación de obxectos

hex

Use codificación hexadecimal para almacenar en caché o contido do obxecto

1
String Buffer.hex();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea codificada

base64

uso base64 Codificación do contido do obxecto da caché

1
String Buffer.base64();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea codificada

keys

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Iterator Buffer.keys();

Resultado de volta:

 • Iterator, Devolve un iterador que contén o índice de datos do obxecto

values

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Iterator Buffer.values();

Resultado de volta:

 • Iterator, Devolve un iterador que contén os valores de datos do obxecto

entries

Devolve un iterador que contén pares de datos de obxectos [índice, byte]

1
Iterator Buffer.entries();

Resultado de volta:

 • Iterator, [índice, byte] iterador de pares

toArray

Devolve unha matriz de todos os datos binarios

1
Array Buffer.toArray();

Resultado de volta:

 • Array, Devolve unha matriz que contén datos de obxectos

toString

Devolve a cadea codificada de datos binarios

1 2 3
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0, Integer end);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo
 • offset: Enteiro, lea a posición inicial
 • end: Enteiro, lea a posición final

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

Devolve a cadea codificada de datos binarios

1 2
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0);

Parámetros de chamada:

 • codec: Cadea, especifique o formato de codificación, o valor permitido é: "hex","base64"," utf8 "ou iconv Conxunto de caracteres soportado polo módulo
 • offset: Enteiro, lea a posición inicial

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

Devolve a cadea de datos binarios codificada por utf8

1
String Buffer.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Buffer.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Buffer.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable