Obxecto incorporado

Obxecto XmlText

O obxecto XmlText representa o contido do texto dun elemento ou atributo

O nodo XmlText representa unha serie de texto sinxelo nun documento XML. Debido a que o texto plano aparece nos elementos e atributos de XML, os nodos XmlText adoitan usarse comoXmlElement Nodo e XmlAttr Aparecen os nodos fillos do nodo.

Herdouse o nodo XmlText XmlCharacterData Interface a través do escravo XmlCharacterData O atributo de datos herdado da interface ou de XmlNode O atributo nadevalue herdado pola interface pode acceder ao contido de texto do nodo XmlText.

Usar desde XmlCharacterDataO método herdado ou o método splitText () definido pola propia interface XmlText pode operar o nodo XmlText. usoXmlDocument CreateTextNode para crear un novo nodo XmlText.

O nodo XmlText non ten fillos.

Para o método de eliminación de nodos XmlText baleiros e fusión de nodos XmlText adxacentes da subárbore do documento, consulte XmlNode.normalize método.

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>XmlNode|nodeType;nodeName;nodeValue;ownerDocument;parentNode;childNodes;firstChild;lastChild;previousSibling;nextSibling|hasChildNodes();normalize();cloneNode();lookupPrefix();lookupNamespaceURI();insertBefore();insertAfter();appendChild();replaceChild();removeChild()] [<class>XmlCharacterData|data;length|substringData();appendData();insertData();deleteData();replaceData()] [<this>XmlText|splitText()] [<class>XmlCDATASection] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] XmlNode nodeType nodeName nodeValue ownerDocument parentNode childNodes firstChild lastChild previousSibling nextSibling hasChildNodes() normalize() cloneNode() lookupPrefix() lookupNamespaceURI() insertBefore() insertAfter() appendChild() replaceChild() removeChild() XmlCharacterData data length substringData() appendData() insertData() deleteData() replaceData() object toString() toJSON() XmlText splitText() XmlCDATASection

Atributos dos membros

data

Cadea, o texto contido no nodo

1
String XmlText.data;

length

Entero, o número de caracteres contidos no nodo

1
readonly Integer XmlText.length;

nodeType

Entero, devolve o tipo de nodo do nodo

1
readonly Integer XmlText.nodeType;

O nodeType de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeName

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
readonly String XmlText.nodeName;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


nodeValue

Cadea, devolve o nome do nodo segundo o seu tipo

1
String XmlText.nodeValue;

O nodoName de diferentes obxectos devolverá diferentes valores:


ownerDocument

XmlDocument, Devolve o elemento raíz do nodo (XmlDocument Obxecto)

1
readonly XmlDocument XmlText.ownerDocument;

parentNode

XmlNode, Pode devolver o nodo pai dun nodo

1
readonly XmlNode XmlText.parentNode;

childNodes

XmlNodeList, Devolve a lista de nodos dos nodos fillos do nodo especificado

1
readonly XmlNodeList XmlText.childNodes;

firstChild

XmlNode, Devolve o primeiro nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlText.firstChild;

lastChild

XmlNode, Devolve o último nodo fillo do nodo

1
readonly XmlNode XmlText.lastChild;

previousSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente antes dun determinado nodo (ao mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, entón o atributo devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlText.previousSibling;

nextSibling

XmlNode, Devolve o nodo inmediatamente despois dun elemento (no mesmo nivel de árbore), se non existe ese nodo, a propiedade devolve nulo

1
readonly XmlNode XmlText.nextSibling;

Función de membro

splitText

Dividir o nodo de texto en dous nodos segundo o desprazamento especificado

1
XmlText XmlText.splitText(Integer offset);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, especifica onde dividir o nodo de texto. O valor inicial comeza en 0

Resultado de volta:

 • XmlText, Nodo de texto dividido do nodo actual

Este método dividirá o nodo XmlText en dous nodos no desprazamento especificado. O nodo XmlText orixinal modificarase para que conteña o contido do texto (pero sen incluír o contido do texto) antes da posición especificada polo offset. Crearase un novo nodo XmlText para almacenar todos os caracteres desde a posición de desprazamento (incluído o carácter nesa posición) ata o final do carácter orixinal. O novo nodo XmlText é o valor de retorno do método. Ademais, se o nodo XmlText orixinal ten un nodo pai, o novo nodo XmlText inserirase neste nodo pai inmediatamente despois do nodo orixinal.

XmlCDATASection A interface herda a interface XmlText, XmlCDATASection Os nodos tamén poden usar este método, pero o nodo recentemente creado é XmlCDATASection Nodo no canto do nodo XmlText.


substringData

Extraer subcadea do nodo

1 2
String XmlText.substringData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro personaxe que se devolve
 • count: Enteiro, o número de caracteres da subcadea que se devolverá

Resultado de volta:

 • String, Devolve a cadea extraída

appendData

Engade a cadea ao nodo

1
XmlText.appendData(String arg);

Parámetros de chamada:

 • arg: Cadea, a cadea que se engadirá ao nodo

insertData

Insira unha cadea no nodo

1 2
XmlText.insertData(Integer offset, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter onde se vai inserir a cadea no nodo
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

deleteData

Eliminar texto do nodo

1 2
XmlText.deleteData(Integer offset, Integer count);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do primeiro carácter a eliminar
 • count: Enteiro, o número de caracteres para eliminar

replaceData

Substitúe os caracteres do nodo pola cadea especificada

1 2 3
XmlText.replaceData(Integer offset, Integer count, String arg);

Parámetros de chamada:

 • offset: Enteiro, a posición do carácter do nodo a substituír
 • count: Enteiro, o número de caracteres a substituír
 • arg: Cadea, a cadea que se vai inserir

hasChildNodes

Consulta se hai nodos fillos

1
Boolean XmlText.hasChildNodes();

Resultado de volta:

 • Boolean, Devolve verdadeiro se hai nodos fillos, en caso contrario devolve falso

normalize

Combina nodos de texto adxacentes e elimina nodos de texto baleiros

1
XmlText.normalize();

Este método percorrerá todos os nodos descendentes do nodo actual e normalizará o documento eliminando o nodo de texto baleiro e fusionando todos os nodos de texto adxacentes. Este método é útil para simplificar a estrutura da árbore do documento despois de inserir ou eliminar nodos.


cloneNode

Crea unha copia exacta do nodo especificado

1
XmlNode XmlText.cloneNode(Boolean deep = true);

Parámetros de chamada:

 • deep: Booleano, se se copia en profundidade, cando é verdadeiro, o nodo clonado clonará todos os nodos fillos do nodo orixinal

Resultado de volta:

Este método copiará e devolverá unha copia do nodo que o chamou. Se o parámetro que se lle pasou é certo, tamén copiará recursivamente todos os descendentes do nodo actual. Se non, só copia o nodo actual. O nodo devolto non pertence á árbore do documento e a súa propiedade parentNode é nula. Cando se copia o nodo Element, copiaranse todos os seus atributos.


lookupPrefix

Devolve o prefixo que coincide co URI do espazo de nomes especificado no nodo actual

1
String XmlText.lookupPrefix(String namespaceURI);

Parámetros de chamada:

 • namespaceURI: Cadea, especifique o URI do espazo de nomes coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o prefixo coincidente, devolve nulo se non se coincide

lookupNamespaceURI

Devolve o URI do espazo de nomes que coincide co prefixo especificado no nodo actual

1
String XmlText.lookupNamespaceURI(String prefix);

Parámetros de chamada:

 • prefix: Cadea, especifique o prefixo coincidente

Resultado de volta:

 • String, Devolve o URI do espazo de nome coincidente, devolve nulo se non coincide

insertBefore

Insira un novo nodo fillo antes do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlText.insertBefore(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo antes deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


insertAfter

Insira un novo nodo fillo despois do nodo fillo existente

1 2
XmlNode XmlText.insertAfter(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Insira un novo nodo
 • refChild: XmlNode, Insira un novo nodo despois deste nodo

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve o novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


appendChild

Engade un novo nodo fillo ao final da lista de nodos fillos do nodo

1
XmlNode XmlText.appendChild(XmlNode newChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique o nodo engadido

Resultado de volta:

 • XmlNode, Devolve este novo nodo fillo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


replaceChild

Substitúe un nodo fillo por outro

1 2
XmlNode XmlText.replaceChild(XmlNode newChild, XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • newChild: XmlNode, Especifique un novo nodo
 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo a substituír

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a substitución é correcta, este método pode devolver o nodo substituído; se a substitución falla, devolve nulo

Se newChild xa existe na árbore do documento, eliminarase da árbore do documento e despois volverá inserilo na súa nova posición. Os nodos dun documento (ou nodos creados por un documento) non se poden inserir noutro documento. Noutras palabras, a propiedade ownerDocument de newChild debe ser a mesma que a propiedade ownerDocument do nodo actual.


removeChild

Elimina un nodo da lista de nodos fillos

1
XmlNode XmlText.removeChild(XmlNode oldChild);

Parámetros de chamada:

 • oldChild: XmlNode, Especifique o nodo que se vai eliminar

Resultado de volta:

 • XmlNode, Se a eliminación é correcta, este método pode devolver o nodo eliminado; se falla, devolve nulo

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String XmlText.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value XmlText.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable