Módulo módulo básico

Módulo GUI

módulo gui

Instrucións:

1
var gui = require('gui');

Función estática

setVersion

montar WebView A versión de simulación máis alta do ie interno. Cando a versión do sistema é inferior a esta versión, simularase a versión de instalación do sistema

1
static gui.setVersion(Integer ver);

Parámetros de chamada:

  • ver: Enteiro, especifique a versión de simulación

config

Establecer parámetros globais de gui, a configuración só é válida para cef gui e non afectará a visualización web nativa

1
static gui.config(Object opt = {});

Parámetros de chamada:

  • opt: Obxecto, especifica os parámetros establecidos

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
{ "cache_path": "", // 设置数据持久化目录,缺省为空,退出进程后,客户端临时数据将不会被保存 "cef_path": "", // 设置 runtime 路径,缺省时在当前目录寻找 runtime "download_path": "", // 设置下载文件保存路径,缺省时在当前目录 "download_dialog": true, // 设置是否显示下载文件对话框,缺省时显示 "debug": true, // 全局设置是否输出 WebView 内的错误和 console 信息,缺省显示 "popup": true, // 全局设置是否允许弹出新的网页,缺省允许 "menu": true, // 全局设置是否允许右键菜单,缺省允许 "headless": false, // 设置 gui 全局无窗口,缺省不使用无窗口,当命令行指定 --headless 时,此属性将被忽略 "backend": { // 设置 cef 后端处理器,可用于处理 WebView 内部请求 "http://app1/": handler1, "fibjs://app2/": handler2, }, "proxy": { // 全局设置 cef 访问代理 "mode": "fixed_servers|pac_script|auto_detect|system|direct", // 指定代理模式 "server": "localhost:8888" // 指定代理服务器地址,当 mode 为 pac_script 时,指定 pac url } }

open

Abre unha xanela e visita o URL especificado

1 2
static WebView gui.open(String url, Object opt = {});

Parámetros de chamada:

  • url: Pódese usar a cadea, o URL especificado fs:path Acceda ao sistema de ficheiros local
  • opt: Obxecto, abre parámetros da xanela

Resultado de volta:

  • WebView, Devolve o obxecto da xanela aberta

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
{ "type": "cef", // 指定 WenView 引擎,允许值为 "native" 和 "cef",缺省为 "cef" "left": 100, // 窗口左上角 x,缺省系统自动设定 "right": 100, // 窗口左上角 y,缺省系统自动设定 "width": 100, // 窗口宽度,缺省系统自动设定 "height": 100, // 窗口高度,缺省系统自动设定 "border": true, // 是否有边框,缺省有边框 "caption": true, // 是否有标题栏,缺省有标题栏 "resizable": true, // 是否可改变尺寸,缺省可以改变 "maximize": false, // 是否最大化显示,缺省不最大化 "fullscreen": false, // 是否显示全屏窗口,缺省不全屏 "debug": true, // 是否输出 WebView 内的错误和 console 信息,缺省显示或继承全局设置 // 以下配置仅用于 cef 模式 "download_path": "", // 设置下载文件保存路径,缺省继承全局设置 "download_dialog": true, // 设置是否显示下载文件对话框,缺省继承全局设置 "popup": true, // 是否允许弹出新的网页,缺省继承全局设置 "menu": true, // 是否允许右键菜单,缺省继承全局设置 "headless": false, // 是否使用无窗口模式加载页面,缺省不使用无窗口,当命令行指定 --headless 时,此属性将被忽略 "proxy": { // 设置访问代理,为设置时继承s全局设置 "mode": "fixed_servers|pac_script|auto_detect|system|direct", // 指定代理模式 "server": "localhost:8888" // 指定代理服务器地址,当 mode 为 pac_script 时,指定 pac url } }

Cando se define o ancho e a altura, pero non se define a esquerda ou a dereita, a xanela centrarase automaticamente


Abre unha ventá baleira do navegador

1
static WebView gui.open(Object opt = {});

Parámetros de chamada:

  • opt: Obxecto, abre parámetros da xanela

Resultado de volta:

  • WebView, Devolve o obxecto da xanela aberta

Admítense os seguintes parámetros:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
{ "left": 100, // 窗口左上角 x,缺省系统自动设定 "right": 100, // 窗口左上角 y,缺省系统自动设定 "width": 100, // 窗口宽度,缺省系统自动设定 "height": 100, // 窗口高度,缺省系统自动设定 "border": true, // 是否有边框,缺省有边框 "caption": true, // 是否有标题栏,缺省有标题栏 "resizable": true, // 是否可改变尺寸,缺省可以改变 "maximize": false, // 是否最大化显示,缺省不最大化 "fullscreen": false, // 是否显示全屏窗口,缺省不全屏 "debug": true, // 是否输出 WebView 内的错误和 console 信息,缺省显示或继承全局设置 // 以下配置仅用于 cef 模式 "popup": true, // 是否允许弹出新的网页,缺省允许或继承全局设置 "menu": true, // 是否允许右键菜单,缺省允许或继承全局设置 "headless": false, // 是否使用无窗口模式加载页面,缺省不使用无窗口,当命令行指定 --headless 时,此属性将被忽略 "proxy": { // 设置访问代理,为设置时继承s全局设置 "mode": "fixed_servers|pac_script|auto_detect|system|direct", // 指定代理模式 "server": "localhost:8888" // 指定代理服务器地址,当 mode 为 pac_script 时,指定 pac url } }

Cando se define o ancho e a altura, pero non se define a esquerda ou a dereita, a xanela centrarase automaticamente

constante

IE7

WebView ie versión de simulación, especifique ie7

1
const gui.IE7 = 7000;

IE8

WebView ie versión de simulación, especifique ie8

1
const gui.IE8 = 8000;

IE9

WebView ie versión de simulación, especifique ie9

1
const gui.IE9 = 9000;

IE10

WebView ie versión de simulación, especifique ie10

1
const gui.IE10 = 10000;

IE11

WebView ie versión de simulación, especifique ie11

1
const gui.IE11 = 11000;

EDGE

WebView ou sexa, versión de simulación, especifique o bordo

1
const gui.EDGE = 11001;