Obxecto obxecto incorporado

ObjectRedisSortedSet

RedisObxecto SortedSet do cliente de base de datos. Este obxecto é o cliente que contén a clave especificada. Só se chamará ao seu método a base de datos operarase.

usado para operarRedisObxecto SortedSet, método de creación:

1 2 3
var db = require("db"); var rdb = new db.openRedis("redis-server"); var set = rdb.getSortedSet("test");

relación de herdanza

función de membro

add

Engade un ou máis elementos membros e os seus valores de puntuación ao conxunto ordenado

1
Integer RedisSortedSet.add(Object sms);

Parámetros de chamada:

 • sms: Obxecto, especifica o obxecto membro/partitura que se vai engadir

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de novos membros engadidos correctamente, excluíndo os membros existentes que foron actualizados

Engade un ou máis elementos membros e os seus valores de puntuación ao conxunto ordenado

1
Integer RedisSortedSet.add(...sms);

Parámetros de chamada:

 • sms: ..., especifique a lista de membros/partituras a engadir

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de novos membros engadidos correctamente, excluíndo os membros existentes que foron actualizados

score

Devolve o valor da puntuación do membro no conxunto ordenado

1
Buffer RedisSortedSet.score(Buffer member);

Parámetros de chamada:

 • member:Buffer, especifique o membro que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • Buffer, o valor da puntuación do membro do membro, expresado en forma de cadea

incr

Engade o incremento num ao valor da puntuación do membro do conxunto ordenado

1 2
Buffer RedisSortedSet.incr(Buffer member, Long num = 1);

Parámetros de chamada:

 • member:Buffer, especifique o membro a modificar
 • num: Long, especifica o valor a engadir

Resultados de devolución:

 • Buffer, o novo valor de puntuación do membro membro, expresado en forma de cadea

remove

Elimina un ou máis elementos membros dun conxunto ordenado

1
Integer RedisSortedSet.remove(Array members);

Parámetros de chamada:

 • members: Matriz, especifica a matriz de elementos a eliminar

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de elementos eliminados correctamente, excluíndo os elementos ignorados

Elimina un ou máis elementos membros dun conxunto ordenado

1
Integer RedisSortedSet.remove(...members);

Parámetros de chamada:

 • members: ..., especifica a lista de elementos a eliminar

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de elementos eliminados correctamente, excluíndo os elementos ignorados

len

Devolve o número de elementos nun conxunto ordenado

1
Integer RedisSortedSet.len();

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve a lonxitude do conxunto ordenado

count

Devolve o número de membros do conxunto ordenado cuxo valor de puntuación está entre min e max (o valor predeterminado inclúe o valor de puntuación igual a min ou max)

1 2
Integer RedisSortedSet.count(Integer min, Integer max);

Parámetros de chamada:

 • min: Número enteiro, especifica a puntuación mínima das estatísticas
 • max: Número enteiro, especifica a puntuación máxima das estatísticas

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de membros cuxo valor de puntuación está entre min e max

range

Devolve os membros no intervalo especificado no conxunto ordenado. As posicións dos membros ordénanse segundo o valor da puntuación crecente (de pequeno a grande).

1 2 3
NArray RedisSortedSet.range(Integer start, Integer stop, Boolean withScores = false);

Parámetros de chamada:

 • start: Número enteiro, especifica o subíndice inicial da consulta, 0 representa o primeiro elemento, -1 representa o último elemento
 • stop: Número enteiro, especifica o índice final da consulta, 0 representa o primeiro elemento, -1 representa o último elemento
 • withScores: Booleano, especifica se se debe incluír puntuación no resultado

Resultados de devolución:

 • NArray, unha lista de membros do conxunto ordenado co valor de puntuación (opcional) no intervalo especificado

rangeRev

Devolve os membros no intervalo especificado no conxunto ordenado. As posicións dos membros ordénanse segundo o valor de puntuación decrecente (de grande a pequeno).

1 2 3
NArray RedisSortedSet.rangeRev(Integer start, Integer stop, Boolean withScores = false);

Parámetros de chamada:

 • start: Número enteiro, especifica o subíndice inicial da consulta, 0 representa o primeiro elemento, -1 representa o último elemento
 • stop: Número enteiro, especifica o índice final da consulta, 0 representa o primeiro elemento, -1 representa o último elemento
 • withScores: Booleano, especifica se se debe incluír puntuación no resultado

Resultados de devolución:

 • NArray, unha lista de membros do conxunto ordenado co valor de puntuación (opcional) no intervalo especificado

rank

A clasificación dos membros nun conxunto ordenado. Os membros do conxunto ordenado dispóñense por orde crecente do valor da puntuación (de pequeno a grande).

1
Integer RedisSortedSet.rank(Buffer member);

Parámetros de chamada:

 • member:Buffer, especifique o membro que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • Integer, membro Se o membro é membro da clave de conxunto ordenada, devolve a clasificación de membro. Se o membro non é membro da clave de conxunto ordenada, devolve nil

rankRev

A clasificación dos membros nun conxunto ordenado. Os membros do conxunto ordenado dispóñense en orde descendente de valor da puntuación (de grande a pequeno).

1
Integer RedisSortedSet.rankRev(Buffer member);

Parámetros de chamada:

 • member:Buffer, especifique o membro que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • Integer, membro Se o membro é membro da clave de conxunto ordenada, devolve a clasificación de membro. Se o membro non é membro da clave de conxunto ordenada, devolve nil

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String RedisSortedSet.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value RedisSortedSet.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable