Obxecto incorporado

RedisList de obxectos

Redis Obxecto Lista de clientes de base de datos, este obxecto é o cliente que contén a clave especificada e a base de datos só se pode operar cando se chama ao seu método

Para operar Redis O obxecto List, método de creación:

1 2 3
var db = require("db"); var rdb = new db.openRedis("redis-server"); var list = rdb.getList("test");

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>RedisList|push();pop();rpush();rpop();set();get();insertBefore();insertAfter();remove();trim();len();range()] [object] <:- [RedisList] object toString() toJSON() RedisList push() pop() rpush() rpop() set() get() insertBefore() insertAfter() remove() trim() len() range()

Función de membro

push

Insira un ou máis valores na cabeceira da lista

1
Integer RedisList.push(Array values);

Parámetros de chamada:

 • values: Array, especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

Insira un ou máis valores na cabeceira da lista

1
Integer RedisList.push(...values);

Parámetros de chamada:

 • values: ..., especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

pop

Elimina e devolve o elemento principal da clave de lista

1
Buffer RedisList.pop();

Resultado de volta:

 • Buffer, O elemento principal da lista ou nulo se a lista está baleira

rpush

Insira un ou máis valores ao final da lista (extremo dereito)

1
Integer RedisList.rpush(Array values);

Parámetros de chamada:

 • values: Array, especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

Insira un ou máis valores ao final da lista (extremo dereito)

1
Integer RedisList.rpush(...values);

Parámetros de chamada:

 • values: ..., especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

rpop

Elimina e devolve o elemento cola (á dereita) da tecla de lista

1
Buffer RedisList.rpop();

Resultado de volta:

 • Buffer, O elemento principal da lista ou nulo se a lista está baleira

set

Estableza o valor do elemento cuxo índice é o índice da lista a valorar

1 2
RedisList.set(Integer index, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • index: Enteiro, especifique o subíndice que se vai modificar
 • value: Buffer, Especifique os datos que se van modificar

get

Devolve o elemento da lista cuxo índice é índice

1
Buffer RedisList.get(Integer index);

Parámetros de chamada:

 • index: Enteiro, especifique o subíndice que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Buffer, O elemento da lista cuxo índice é índice

insertBefore

Insira o valor do valor na lista antes do pivote do valor

1 2
Integer RedisList.insertBefore(Buffer pivot, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • pivot: Buffer, Especifique os datos que se buscarán ao inserir
 • value: Buffer, Especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

insertAfter

Insira o valor do valor na lista despois do pivote do valor

1 2
Integer RedisList.insertAfter(Buffer pivot, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • pivot: Buffer, Especifique os datos que se buscarán ao inserir
 • value: Buffer, Especifique os datos que se van inserir

Resultado de volta:

 • IntegerDespois da inserción, a lonxitude da lista

remove

De acordo co valor do reconto de parámetros, elimine os elementos da lista que sexan iguais ao valor do parámetro

1 2
Integer RedisList.remove(Integer count, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • count: Enteiro, especifique o número de elementos que se eliminarán
 • value: Buffer, Especifique o valor que se vai eliminar

Resultado de volta:

 • Integer, O número de elementos eliminados

trim

Recortar unha lista, é dicir, deixar que a lista retén só os elementos no intervalo especificado e eliminaranse os elementos que non estean no intervalo especificado

1 2
RedisList.trim(Integer start, Integer stop);

Parámetros de chamada:

 • start: Enteiro, especifique o índice inicial de recorte, 0 significa o primeiro elemento, -1 significa o último elemento
 • stop: Enteiro, especifique o índice final de recorte, 0 significa o primeiro elemento, -1 significa o último elemento

len

Devolve a lonxitude da lista

1
Integer RedisList.len();

Resultado de volta:

 • Integer, A lonxitude da lista devolta

range

Devolve os elementos do intervalo especificado na lista, o intervalo especifícase mediante offsets start e stop e contén os elementos de start e stop

1 2
NArray RedisList.range(Integer start, Integer stop);

Parámetros de chamada:

 • start: Enteiro, especifique o índice inicial da consulta, 0 significa o primeiro elemento, -1 significa o último elemento
 • stop: Enteiro, especifique o índice final da consulta, 0 significa o primeiro elemento, -1 significa o último elemento

Resultado de volta:

 • NArray, Unha matriz que contén elementos no intervalo especificado

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String RedisList.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value RedisList.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable