Obxecto obxecto incorporado

ObjectRedisHash

RedisCliente de base de datos Obxecto Hash. Este obxecto é o cliente que contén a clave especificada. Só se chamará ao seu método a base de datos operarase.

usado para operarRedisObxecto hash, método de creación:

1 2 3
var db = require("db"); var rdb = new db.openRedis("redis-server"); var hash = rdb.getHash("test");

relación de herdanza

función de membro

set

Establece o valor do campo de campo na táboa hash como valor. Se o campo xa existe na táboa hash, sobrescribirase o valor antigo.

1 2
RedisHash.set(Buffer field, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • field:Buffer, especifique o campo a modificar
 • value:Buffer, especifique os datos a modificar

setNX

Establece o valor do campo de campo na táboa hash como valor se e só se o campo de campo non existe. Se o campo do dominio xa existe, esta operación non é válida

1 2
RedisHash.setNX(Buffer field, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • field:Buffer, especifique o campo a modificar
 • value:Buffer, especifique os datos a modificar

mset

Establece varios pares campo-valor (dominio-valor) na táboa hash ao mesmo tempo. Este comando sobrescribirá os campos que xa existen na táboa hash.

1
RedisHash.mset(Object kvs);

Parámetros de chamada:

 • kvs: Obxecto, especifica o obxecto de campo/valor a definir

Establece varios pares campo-valor (dominio-valor) na táboa hash ao mesmo tempo. Este comando sobrescribirá os campos que xa existen na táboa hash.

1
RedisHash.mset(...kvs);

Parámetros de chamada:

 • kvs: ..., especifique a lista de campos/valores a definir

get

Devolve o valor do campo indicado na táboa hash

1
Buffer RedisHash.get(Buffer field);

Parámetros de chamada:

 • field:Buffer, especifique o campo que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • Buffer, o valor dun campo determinado, cando o campo indicado non existe ou a clave indicada non existe, devolve nulo

mget

Devolve o valor dun ou máis campos dados nunha táboa hash

1
NArray RedisHash.mget(Array fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: Matriz, especifica a matriz de dominio que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • NArray, unha lista que contén todos os valores dun determinado dominio

Devolve o valor dun ou máis campos dados nunha táboa hash

1
NArray RedisHash.mget(...fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: ..., especifique a lista de dominios a consultar

Resultados de devolución:

 • NArray, unha lista que contén todos os valores dun determinado dominio

incr

Incrementa o valor almacenado no campo

1 2
Long RedisHash.incr(Buffer field, Long num = 1);

Parámetros de chamada:

 • field:Buffer, especifique o dominio que se vai modificar
 • num: Long, especifica o valor a engadir

Resultados de devolución:

 • Long, despois de engadir num, o valor do dominio

getAll

Devolve todos os campos e valores da táboa hash

1
NArray RedisHash.getAll();

Resultados de devolución:

 • NArray, devolve unha lista que contén todos os campos da táboa hash

keys

Devolve todos os campos da táboa hash

1
NArray RedisHash.keys();

Resultados de devolución:

 • NArray, no valor de retorno, inmediatamente despois de cada nome de dominio (nome de campo) está o valor do campo (valor), polo que a lonxitude do valor de retorno é o dobre do tamaño da táboa hash

len

Devolve o número de campos da táboa hash

1
Integer RedisHash.len();

Resultados de devolución:

 • Integer, devolve o número de campos da táboa hash

exists

Comprobe se o campo de dominio indicado existe na táboa hash

1
Boolean RedisHash.exists(Buffer field);

Parámetros de chamada:

 • field:Buffer, especifique o campo que se vai consultar

Resultados de devolución:

 • Boolean, se a táboa hash contén o campo indicado, devolve verdadeiro, se a táboa hash non contén o campo indicado ou a chave non existe, devolve false

del

Elimina un ou máis campos especificados na táboa hash. Os campos que non existan ignoraranse.

1
Integer RedisHash.del(Array fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: Matriz, especifica a matriz de dominio que se vai eliminar

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de dominios eliminados

Elimina un ou máis campos especificados na táboa hash. Os campos que non existan ignoraranse.

1
Integer RedisHash.del(...fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: ..., especifica a lista de dominios a eliminar

Resultados de devolución:

 • Integer, o número de dominios eliminados

toString

Devolve a representación en cadea do obxecto. Polo xeral, devólvese "[Obxecto nativo]". O obxecto pódese volver implementar segundo as súas propias características.

1
String RedisHash.toString();

Resultados de devolución:

 • String, devolve a representación en cadea do obxecto

toJSON

Devolve unha representación en formato JSON do obxecto, devolvendo xeralmente unha colección de propiedades lexibles definidas polo obxecto.

1
Value RedisHash.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadena, non usada

Resultados de devolución:

 • Value, devolve un valor que contén JSON serializable