Obxecto incorporado

Obxecto RedisHash

Redis O obxecto Hash do cliente da base de datos, este obxecto é o cliente que contén a clave especificada e a base de datos só se pode operar cando se chama ao seu método

Para operar Redis O obxecto Hash, método de creación:

1 2 3
var db = require("db"); var rdb = new db.openRedis("redis-server"); var hash = rdb.getHash("test");

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>RedisHash|set();setNX();mset();get();mget();incr();getAll();keys();len();exists();del()] [object] <:- [RedisHash] object toString() toJSON() RedisHash set() setNX() mset() get() mget() incr() getAll() keys() len() exists() del()

Función de membro

set

Estableza o valor do campo do campo da táboa hash. Se o campo xa existe na táboa hash, o valor anterior sobrescribirase

1 2
RedisHash.set(Buffer field, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • field: Buffer, Especifique o campo a modificar
 • value: Buffer, Especifique os datos que se van modificar

setNX

Estableza o valor do campo da táboa hash a valor, se e só se o campo non existe. Se o campo xa existe, esta operación non é válida

1 2
RedisHash.setNX(Buffer field, Buffer value);

Parámetros de chamada:

 • field: Buffer, Especifique o campo a modificar
 • value: Buffer, Especifique os datos que se van modificar

mset

Establecer varios pares de campo-valor (dominio-valor) á táboa hash ao mesmo tempo, este comando sobrescribirá os campos existentes na táboa hash

1
RedisHash.mset(Object kvs);

Parámetros de chamada:

 • kvs: Obxecto, especifica o obxecto de campo / valor que se definirá

Establecer varios pares de campo-valor (dominio-valor) á táboa hash ao mesmo tempo, este comando sobrescribirá os campos existentes na táboa hash

1
RedisHash.mset(...kvs);

Parámetros de chamada:

 • kvs: ..., especifique o campo / lista de valores que se vai establecer

get

Devolve o valor do campo indicado na táboa de hash

1
Buffer RedisHash.get(Buffer field);

Parámetros de chamada:

 • field: Buffer, Especifique o campo que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Buffer, O valor do campo dado, cando o campo dado non existe ou a clave dada non existe, devolve nulo

mget

Devolve o valor dun ou máis campos dados na táboa hash

1
NArray RedisHash.mget(Array fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: Matriz, especifique a matriz de dominio que se vai consultar

Resultado de volta:

 • NArray, Unha lista que contén todos os valores dun dominio determinado

Devolve o valor dun ou máis campos dados na táboa hash

1
NArray RedisHash.mget(...fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: ..., especifique a lista de dominios a consultar

Resultado de volta:

 • NArray, Unha lista que contén todos os valores dun dominio determinado

incr

Engade o incremento ao valor almacenado no campo

1 2
Long RedisHash.incr(Buffer field, Long num = 1);

Parámetros de chamada:

 • field: Buffer, Especifique o dominio que se vai modificar
 • num: Longo, especifique o valor que se vai engadir

Resultado de volta:

 • Long, Despois de engadir num, o valor do dominio

getAll

Devolve todos os campos e valores da táboa hash

1
NArray RedisHash.getAll();

Resultado de volta:

 • NArray, Devolve unha lista de todos os campos da táboa de hash

keys

Devolve todos os campos da táboa hash

1
NArray RedisHash.keys();

Resultado de volta:

 • NArray, No valor de retorno, inmediatamente despois de cada nome de campo aparece o valor do campo, polo que a lonxitude do valor de retorno é o dobre do tamaño da táboa hash

len

Devolve o número de campos da táboa hash

1
Integer RedisHash.len();

Resultado de volta:

 • Integer, Devolve o número de campos da táboa hash

exists

Comprobe se o campo indicado existe na táboa de hash

1
Boolean RedisHash.exists(Buffer field);

Parámetros de chamada:

 • field: Buffer, Especifique o campo que se vai consultar

Resultado de volta:

 • Boolean, Se a táboa hash contén o dominio indicado, devolve true, se a táboa hash non contén o dominio indicado ou a clave non existe, devolve false

del

Eliminar un ou máis dominios especificados na táboa hash, ignoraranse os dominios que non existen

1
Integer RedisHash.del(Array fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: Matriz, especifique a matriz de campo que se vai eliminar

Resultado de volta:

 • Integer, O número de dominios eliminados

Eliminar un ou máis dominios especificados na táboa hash, ignoraranse os dominios que non existen

1
Integer RedisHash.del(...fields);

Parámetros de chamada:

 • fields: ..., especifique a lista de dominios a eliminar

Resultado de volta:

 • Integer, O número de dominios eliminados

toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String RedisHash.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value RedisHash.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable