Obxecto incorporado

Obxecto Stat

Obxecto de información básica

Obxecto Stat aprobado fs.stat, File.stat, fs.readdir A consulta non se pode crear de forma independente

Herdanza

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Stat|name;dev;ino;mode;nlink;uid;gid;rdev;size;blksize;blocks;mtime;mtimeMs;atime;atimeMs;ctime;ctimeMs;birthtime;birthtimeMs|isWritable();isReadable();isExecutable();isHidden();isBlockDevice();isCharacterDevice();isDirectory();isFIFO();isFile();isSymbolicLink();isMemory();isSocket()] [object] <:- [Stat] Stat name dev ino mode nlink uid gid rdev size blksize blocks mtime mtimeMs atime atimeMs ctime ctimeMs birthtime birthtimeMs isWritable() isReadable() isExecutable() isHidden() isBlockDevice() isCharacterDevice() isDirectory() isFIFO() isFile() isSymbolicLink() isMemory() isSocket() object toString() toJSON()

Atributos dos membros

name

Cadea, nome do ficheiro

1
readonly String Stat.name;

dev

Entero, o ID do dispositivo que contén o ficheiro

1
readonly Integer Stat.dev;

ino

Entero, o número de Inodes no ficheiro

1
readonly Integer Stat.ino;

mode

Entero, permisos de ficheiro, Windows non admite este atributo

1
readonly Integer Stat.mode;

Entero, o número de ligazóns duras asociadas a este ficheiro

1
readonly Integer Stat.nlink;

uid

Entero, o identificador do propietario do ficheiro

1
readonly Integer Stat.uid;

gid

Entero, o id do grupo ao que pertence o ficheiro

1
readonly Integer Stat.gid;

rdev

O número enteiro, para un tipo de ficheiro especial, contén o ID do dispositivo do ficheiro

1
readonly Integer Stat.rdev;

size

Número, tamaño do ficheiro

1
readonly Number Stat.size;

blksize

Entero, tamaño do bloque do sistema de ficheiros durante as operacións de E / S

1
readonly Integer Stat.blksize;

blocks

Entero, o número de bloques asignados ao ficheiro

1
readonly Integer Stat.blocks;

mtime

Data, a última hora de modificación do ficheiro

1
readonly Date Stat.mtime;

mtimeMs

Número, tempo de última modificación do ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.mtimeMs;

atime

Data, última hora de acceso ao ficheiro

1
readonly Date Stat.atime;

atimeMs

Número, último tempo de acceso ao ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.atimeMs;

ctime

Data, hora de creación do ficheiro

1
readonly Date Stat.ctime;

ctimeMs

Número, tempo de creación do ficheiro (ms)

1
readonly Number Stat.ctimeMs;

birthtime

Data, hora de xeración do ficheiro

1
readonly Date Stat.birthtime;

birthtimeMs

Número, tempo de xeración de ficheiros (ms)

1
readonly Number Stat.birthtimeMs;

Función de membro

isWritable

Comprobe se o ficheiro ten permiso de escritura

1
Boolean Stat.isWritable();

Resultado de volta:

 • Boolean, É certo que ten permiso de escritura

isReadable

Comprobe se o ficheiro ten permiso de lectura

1
Boolean Stat.isReadable();

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é certo, ten permiso de lectura

isExecutable

Consulta se o ficheiro ten permiso de execución

1
Boolean Stat.isExecutable();

Resultado de volta:

 • Boolean, Se é verdadeiro, execute o permiso

isHidden

Comprobe se o ficheiro está oculto

1
Boolean Stat.isHidden();

Resultado de volta:

 • Boolean, Oculto se é certo

isBlockDevice

Consulta se Stat describe un dispositivo de bloqueo

1
Boolean Stat.isBlockDevice();

Resultado de volta:

 • Boolean, Verdadeiro significa que se describe un dispositivo de bloqueo

isCharacterDevice

Consulta se Stat describe un dispositivo de carácter

1
Boolean Stat.isCharacterDevice();

Resultado de volta:

 • Boolean, Verdadeiro significa que se describe un dispositivo de carácter

isDirectory

Consulte se o ficheiro é un directorio

1
Boolean Stat.isDirectory();

Resultado de volta:

 • Boolean, True é o directorio

isFIFO

Consulte se Stat describe un tubo FIFO

1
Boolean Stat.isFIFO();

Resultado de volta:

 • Boolean, É certo significa que se describe unha canalización FIFO

isFile

Comprobe se o ficheiro é un ficheiro

1
Boolean Stat.isFile();

Resultado de volta:

 • Boolean, Verdadeiro é o ficheiro

Consulta se o ficheiro é unha ligazón simbólica

1
Boolean Stat.isSymbolicLink();

Resultado de volta:

 • Boolean, True é unha ligazón simbólica

isMemory

Consulte se o ficheiro é un ficheiro de memoria

1
Boolean Stat.isMemory();

Resultado de volta:

 • Boolean, Verdadeiro é o ficheiro de memoria

isSocket

Comprobe se o ficheiro é Socket

1
Boolean Stat.isSocket();

Resultado de volta:


toString

Devolve a representación de cadea do obxecto, xeralmente devolve "[Obxecto nativo]", o obxecto pode reimplementarse segundo as súas propias características

1
String Stat.toString();

Resultado de volta:

 • String, Devolve a representación de cadea do obxecto

toJSON

Devolve a representación en formato JSON do obxecto, xeralmente devolve unha colección de atributos lexibles definidos polo obxecto

1
Value Stat.toJSON(String key = "");

Parámetros de chamada:

 • key: Cadea, sen usar

Resultado de volta:

 • Value, Devolve un valor que contén JSON serializable