Objecte objecte incorporat

Tampó d'objectes

Objecte de memòria cau de dades binàries per a io Processament de dades per a lectura i escriptura

L'objecte Buffer és una classe bàsica global que es pot crear directament amb Buffer nou (...) en qualsevol moment:

1
var buf = new Buffer();

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Buffer|new Buffer()|operator[];@iterator()|Buffer|isBuffer();from();concat();alloc();allocUnsafe();allocUnsafeSlow();byteLength();compare();isEncoding()|length;buffer|resize();append();write();fill();indexOf();compare();copy();set();readUInt8();readUInt16LE();readUInt16BE();readUInt32LE();readUInt32BE();readUIntLE();readUIntBE();readInt64LE();readInt64BE();readInt8();readInt16LE();readInt16BE();readInt32LE();readInt32BE();readIntLE();readIntBE();writeInt64LE();writeInt64BE();readFloatLE();readFloatBE();readDoubleLE();readDoubleBE();writeUInt8();writeUInt16LE();writeUInt16BE();writeUInt32LE();writeUInt32BE();writeUIntLE();writeUIntBE();writeInt8();writeInt16LE();writeInt16BE();writeInt32LE();writeInt32BE();writeIntLE();writeIntBE();writeFloatLE();writeFloatBE();writeDoubleLE();writeDoubleBE();slice();join();reverse();equals();hex();base64();keys();values();entries();toArray();toString()] [object] <:- [Buffer] Buffer new Buffer() operator[] @iterator() Buffer isBuffer() from() concat() alloc() allocUnsafe() allocUnsafeSlow() byteLength() compare() isEncoding() length buffer resize() append() write() fill() indexOf() compare() copy() set() readUInt8() readUInt16LE() readUInt16BE() readUInt32LE() readUInt32BE() readUIntLE() readUIntBE() readInt64LE() readInt64BE() readInt8() readInt16LE() readInt16BE() readInt32LE() readInt32BE() readIntLE() readIntBE() writeInt64LE() writeInt64BE() readFloatLE() readFloatBE() readDoubleLE() readDoubleBE() writeUInt8() writeUInt16LE() writeUInt16BE() writeUInt32LE() writeUInt32BE() writeUIntLE() writeUIntBE() writeInt8() writeInt16LE() writeInt16BE() writeInt32LE() writeInt32BE() writeIntLE() writeIntBE() writeFloatLE() writeFloatBE() writeDoubleLE() writeDoubleBE() slice() join() reverse() equals() hex() base64() keys() values() entries() toArray() toString() object toString() toJSON()

Constructor

Buffer

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(Array datas);

Paràmetres de trucada:

 • datas: Matriu, inicialitzeu la matriu de dades

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(ArrayBuffer datas);

Paràmetres de trucada:

 • datas: ArrayBuffer, inicialitzeu la matriu de dades

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(TypedArray datas);

Paràmetres de trucada:

 • datas: TypedArray, inicialitzeu la matriu de dades

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(ArrayBufferView datas);

Paràmetres de trucada:

 • datas: ArrayBufferView, inicialitzeu la matriu de dades

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(Buffer buffer);

Paràmetres de trucada:

 • buffer: Buffer, inicialitzeu l'objecte Buffer

Constructor d'objectes de memòria cau

1 2
new Buffer(String str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena d'inicialització, la cadena s'escriurà en format utf-8 i es crea un objecte buit per defecte
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Constructor d'objectes de memòria cau

1
new Buffer(Integer size = 0);

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, inicialitzeu la mida del buffer

Operador

operator[]

Els objectes emmagatzemats a la memòria cau poden accedir directament a dades binàries mitjançant subíndexs

1
Integer Buffer[];

@iterator

Consulteu l'iterador de l'element objecte actual

1
Iterator Buffer.@iterator();

Resultat de retorn:

 • Iterator, Retorna un iterador d'elements d'objecte actuals

Objecte

Buffer

Objecte de memòria cau de dades binàries per a io Processament de dades per a lectura i escriptura

1
Buffer new Buffer;

Funció estàtica

isBuffer

Comproveu si la variable donada és un objecte de memòria intermèdia

1
static Boolean Buffer.isBuffer(Value v);

Paràmetres de trucada:

 • v: Valor, donada la variable que es vol provar

Resultat de retorn:

 • Boolean, Si l’objecte entrant és un objecte de memòria intermèdia

from

Creeu objectes de memòria intermèdia a partir d'altres memòria intermèdia

1 2 3
static Buffer Buffer.from(Buffer buffer, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Paràmetres de trucada:

 • buffer: Buffer, una variable de tipus Buffer determinada s'utilitza per crear un objecte Buffer
 • byteOffset: Enter, especifiqueu la posició inicial de les dades, començant per 0
 • length: Enter, especifiqueu la longitud de les dades, el bit inicial és -1, que significa totes les dades restants

Resultat de retorn:

 • Buffer, Instància de memòria intermèdia de retorn

Creeu un objecte de memòria intermèdia a partir d'una cadena

1 2 3
static Buffer Buffer.from(String str, Integer byteOffset = 0, Integer length = -1);

Paràmetres de trucada:

 • str: La cadena, la cadena d'inicialització, la cadena s'escriurà en format utf-8
 • byteOffset: Enter, especifiqueu la posició inicial de les dades, començant per 0
 • length: Enter, especifiqueu la longitud de les dades, el bit inicial és -1, que significa totes les dades restants

Resultat de retorn:

 • Buffer, Instància de memòria intermèdia de retorn

Creeu un objecte de memòria intermèdia a partir d'una cadena

1 2
static Buffer Buffer.from(String str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena d'inicialització, la cadena s'escriurà en format utf-8 i es crea un objecte buit per defecte
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Buffer, Instància de memòria intermèdia de retorn

concat

Concatenar les dades en diversos buffers

1 2
static Buffer Buffer.concat(Array buflist, Integer cutLength = -1);

Paràmetres de trucada:

 • buflist: Matriu, matriu de memòria intermèdia a empalmar
 • cutLength: Enter, quants objectes de memòria intermèdia cal interceptar

Resultat de retorn:

 • Buffer, El nou objecte Buffer generat després de l'empalmament

alloc

Assigneu una nova àrea de memòria intermèdia de la longitud especificada. Si la mida és 0, es crearà una zona de memòria intermèdia de longitud zero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Integer fill = 0, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, la longitud requerida del buffer
 • fill: Enter, ompliu prèviament el valor del nou buffer, podeu utilitzar tipus de valor string / buffer / integer. Valor per defecte: 0
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Buffer, El nou objecte de memòria intermèdia omplert

Assigneu una nova àrea de memòria intermèdia de la longitud especificada. Si la mida és 0, es crearà una zona de memòria intermèdia de longitud zero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, String fill = "", String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, la longitud requerida del buffer
 • fill: Cadena, ompliu prèviament el valor de la nova memòria intermèdia, podeu utilitzar tipus de valor de cadena / memòria intermèdia / enter. Valor per defecte: 0
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Buffer, El nou objecte de memòria intermèdia omplert

Assigneu una nova àrea de memòria intermèdia de la longitud especificada. Si la mida és 0, es crearà una zona de memòria intermèdia de longitud zero.

1 2 3
static Buffer Buffer.alloc(Integer size, Buffer fill, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, la longitud requerida del buffer
 • fill: Memòria intermèdia, ompliu prèviament el valor de la memòria intermèdia nova; podeu utilitzar tipus de valor de cadena / memòria intermèdia / enter. Valor per defecte: 0
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Buffer, El nou objecte de memòria intermèdia omplert

allocUnsafe

Assigneu una nova àrea de memòria intermèdia de la longitud especificada. Si la mida és 0, es crearà una zona de memòria intermèdia de longitud zero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafe(Integer size);

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, la longitud requerida del buffer

Resultat de retorn:

 • Buffer, Un nou objecte de memòria intermèdia de la mida especificada

allocUnsafeSlow

Assigneu una nova àrea de memòria intermèdia de la longitud especificada. Si la mida és 0, es crearà una zona de memòria intermèdia de longitud zero.

1
static Buffer Buffer.allocUnsafeSlow(Integer size);

Paràmetres de trucada:

 • size: Enter, la longitud requerida del buffer

Resultat de retorn:

 • Buffer, Un nou objecte de memòria intermèdia de la mida especificada

byteLength

Retorna la longitud real de bytes de la cadena

1 2
static Integer Buffer.byteLength(String str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: String, la cadena de bytes a obtenir, si str és un objecte ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, retorna la seva longitud real
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la longitud real de bytes

Retorna la longitud real de bytes de la cadena

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBuffer str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: ArrayBuffer, la cadena de bytes a obtenir, si str és un objecte ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, retorna la seva longitud real
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la longitud real de bytes

Retorna la longitud real de bytes de la cadena

1 2
static Integer Buffer.byteLength(ArrayBufferView str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: ArrayBufferView, la cadena de bytes a obtenir, si str és un objecte ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, retorna la seva longitud real
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la longitud real de bytes

Retorna la longitud real de bytes de la cadena

1 2
static Integer Buffer.byteLength(Buffer str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Buffer, la cadena de bytes que es vol obtenir, si str és un objecte ArrayBuffer / TypedArray / DataView / Buffer, retorna la seva longitud real
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la longitud real de bytes

compare

La comparació de buf1 i buf2 s’utilitza sovint per ordenar entre instàncies de memòria intermèdia. Aquest mètode equival a buf1.compare (buf2).

1 2
static Integer Buffer.compare(Buffer buf1, Buffer buf2);

Paràmetres de trucada:

 • buf1: Buffer, buf a comparar
 • buf2: Buffer, buf a comparar

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la longitud de byte de comparació

isEncoding

Comproveu si el format de codificació és compatible

1
static Boolean Buffer.isEncoding(String codec);

Paràmetres de trucada:

 • codec: Cadena, format de codificació per detectar

Resultat de retorn:

 • Boolean, És compatible

Atributs de membre

length

Enter, obteniu la mida de l'objecte a la memòria cau

1
readonly Integer Buffer.length;

buffer

ArrayBuffer, retorna les dades emmagatzemades al format ArrayBuffer

1
readonly ArrayBuffer Buffer.buffer;

Funció de membre

resize

Modifiqueu la mida de l'objecte a la memòria cau

1
Buffer.resize(Integer sz);

Paràmetres de trucada:

 • sz: Enter, especifiqueu la mida nova

append

Escriviu un conjunt de dades binàries al final de l'objecte de memòria cau

1
Buffer.append(Buffer data);

Paràmetres de trucada:

 • data: Memòria intermèdia, inicialitzeu dades binàries

Escriviu una cadena al final de l'objecte de memòria cau, la cadena s'escriurà en format utf-8

1 2
Buffer.append(String str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena que cal escriure
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

write

Escriviu la cadena especificada a l'objecte de memòria cau, la cadena per defecte és utf-8 i només s'escriu una part de les dades quan es supera el límit

1 2 3 4
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, Integer length = -1, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena que cal escriure
 • offset: Enter, escriu la posició inicial
 • length: Enter, longitud d'escriptura (unitat de bytes, valor per defecte -1), si no s'especifica, és la longitud de la cadena que cal escriure
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, La longitud del byte de dades escrit

Escriviu la cadena especificada a l'objecte de memòria cau, la cadena per defecte és utf-8 i només s'escriu una part de les dades quan es supera el límit

1 2 3
Integer Buffer.write(String str, Integer offset = 0, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena que cal escriure
 • offset: Enter, escriu la posició inicial
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, La longitud del byte de dades escrit

Escriviu la cadena especificada a l'objecte de memòria cau, la cadena per defecte és utf-8 i només s'escriu una part de les dades quan es supera el límit

1 2
Integer Buffer.write(String str, String codec = "utf8");

Paràmetres de trucada:

 • str: Cadena, la cadena que cal escriure
 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul

Resultat de retorn:

 • Integer, La longitud del byte de dades escrit

fill

Empleneu l’objecte Buffer amb les dades de contingut especificades

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Integer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Paràmetres de trucada:

 • v: Enter, les dades a omplir, si no s’especifiquen el desplaçament i el final, s’omplirà tot el buffer
 • offset: Sencer, omplir la posició inicial
 • end: Sencer, omplir la posició final

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna l'objecte de memòria intermèdia actual

Empleneu l’objecte Buffer amb les dades de contingut especificades

1 2 3
Buffer Buffer.fill(Buffer v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Paràmetres de trucada:

 • v: Memòria intermèdia, les dades que s’han d’omplir, si no s’especifiquen el desplaçament i el final, s’omplirà tota la memòria intermèdia
 • offset: Sencer, omplir la posició inicial
 • end: Sencer, omplir la posició final

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna l'objecte de memòria intermèdia actual

Empleneu l’objecte Buffer amb les dades de contingut especificades

1 2 3
Buffer Buffer.fill(String v, Integer offset = 0, Integer end = -1);

Paràmetres de trucada:

 • v: Cadena, les dades a omplir, si no s’especifiquen el desplaçament i el final, s’omplirà tot el buffer
 • offset: Sencer, omplir la posició inicial
 • end: Sencer, omplir la posició final

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna l'objecte de memòria intermèdia actual

indexOf

Retorna la posició de la primera ocurrència d'una dada especificada al buffer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Integer v, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • v: Enter, les dades que cal cercar, si no s’especifica l’offset, el valor per defecte comença a partir del bit d’inici
 • offset: Enter, posició inicial de cerca

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la ubicació trobada, torna -1 si no es troba

Retorna la posició de la primera ocurrència d'una dada especificada al buffer

1 2
Integer Buffer.indexOf(Buffer v, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • v: Búfer, les dades a cercar, si no s’especifica l’offset, el valor per defecte comença a partir del bit d’inici
 • offset: Enter, posició inicial de cerca

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la ubicació trobada, torna -1 si no es troba

Retorna la posició de la primera ocurrència d'una dada especificada al buffer

1 2
Integer Buffer.indexOf(String v, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • v: Cadena, les dades a cercar, si no s'especifica el desplaçament, el valor per defecte comença a partir del bit d'inici
 • offset: Enter, posició inicial de cerca

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna la ubicació trobada, torna -1 si no es troba

compare

Compareu el contingut de la memòria cau

1
Integer Buffer.compare(Buffer buf);

Paràmetres de trucada:

 • buf: Buffer, l'objecte buffer a comparar

Resultat de retorn:

 • Integer, Resultat de comparació de contingut

copy

Copieu les dades de l'àrea d'objectes de memòria cau d'origen a l'àrea d'objectes de memòria cau de destinació

1 2 3 4
Integer Buffer.copy(Buffer targetBuffer, Integer targetStart = 0, Integer sourceStart = 0, Integer sourceEnd = -1);

Paràmetres de trucada:

 • targetBuffer: Buffer, objecte buffer objectiu
 • targetStart: Enter, la posició de byte de l'objecte de memòria cau de destinació per començar a copiar, el valor per defecte és 0
 • sourceStart: Enter, la posició inicial del byte de l'objecte de memòria cau d'origen, el valor per defecte és 0
 • sourceEnd: Enter, la posició de byte final de l'objecte de memòria cau d'origen, el valor per defecte és -1, que significa la longitud de les dades d'origen

Resultat de retorn:

 • Integer, La longitud del byte de dades copiats

set

Copieu les dades de l'àrea d'objectes de memòria cau d'origen a l'àrea d'objectes de memòria cau de destinació

1 2
Integer Buffer.set(Buffer src, Integer start);

Paràmetres de trucada:

 • src: Buffer, objecte buffer objectiu
 • start: Enter, la posició inicial del byte de l'objecte de memòria cau d'origen

Resultat de retorn:

 • Integer, La longitud del byte de dades copiats

readUInt8

Llegiu un valor enter sense signar de 8 bits de l'objecte de memòria cau

1
Integer Buffer.readUInt8(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readUInt16LE

Llegiu un valor enter sense signar de 16 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de baix nivell

1
Integer Buffer.readUInt16LE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readUInt16BE

Llegiu un valor enter sense signar de 16 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Integer Buffer.readUInt16BE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readUInt32LE

Llegiu un valor enter sense signar de 32 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre baix

1
Long Buffer.readUInt32LE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readUInt32BE

Llegiu un valor enter sense signar de 32 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Long Buffer.readUInt32BE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readUIntLE

Llegiu un valor enter sense signar de l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de baix nivell

1 2
Long Buffer.readUIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes llegits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readUIntBE

Llegiu un valor enter sense signar de l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de gamma alta

1 2
Long Buffer.readUIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes llegits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readInt64LE

Llegiu un valor enter de 64 bits de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre low-endian

1
Long Buffer.readInt64LE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readInt64BE

Llegiu un valor enter de 64 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Long Buffer.readInt64BE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readInt8

Llegiu un valor enter de 8 bits de l'objecte de memòria cau

1
Integer Buffer.readInt8(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readInt16LE

Llegiu un valor enter de 16 bits de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre low-endian

1
Integer Buffer.readInt16LE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readInt16BE

Llegiu un valor enter de 16 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Integer Buffer.readInt16BE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readInt32LE

Llegiu un valor enter de 32 bits de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre low-endian

1
Integer Buffer.readInt32LE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readInt32BE

Llegiu un valor enter de 32 bits de l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Integer Buffer.readInt32BE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el valor enter llegit

readIntLE

Llegiu un valor enter de l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre low-endian

1 2
Long Buffer.readIntLE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes llegits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

readIntBE

Llegiu un valor enter de l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1 2
Long Buffer.readIntBE(Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes llegits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el valor enter llegit

writeInt64LE

Escriviu un valor enter de 64 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt64LE(Long value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt64BE

Escriviu un valor enter de 64 bits a l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeInt64BE(Long value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

readFloatLE

Llegiu un número de punt flotant de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre baix

1
Number Buffer.readFloatLE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Number, Retorna el número de coma flotant llegit

readFloatBE

Llegiu un número de coma flotant de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Number Buffer.readFloatBE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Number, Retorna el número de coma flotant llegit

readDoubleLE

Llegiu un número de punt flotant de doble precisió de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre baix

1
Number Buffer.readDoubleLE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Number, Retorna el número de punt flotant de doble precisió llegit

readDoubleBE

Llegiu un número de coma flotant de doble precisió des de l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1
Number Buffer.readDoubleBE(Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial per llegir, el valor per defecte és 0

Resultat de retorn:

 • Number, Retorna el número de punt flotant de doble precisió llegit

writeUInt8

Escriviu un valor enter sense signar de 8 bits a l'objecte de memòria cau

1 2
Integer Buffer.writeUInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUInt16LE

Escriviu un valor enter sense signar de 16 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUInt16BE

Escriviu un valor enter sense signar de 16 bits a l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeUInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUInt32LE

Escriviu un valor enter sense signar de 32 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeUInt32LE(Long value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUInt32BE

Escriviu un valor enter sense signar de 32 bits a l'objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeUInt32BE(Long value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUIntLE

Escriviu un valor enter sense signar a l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de baix nivell

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes escrits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeUIntBE

Escriviu un valor enter sense signar a l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de gamma alta

1 2 3
Integer Buffer.writeUIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes escrits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt8

Escriviu un valor enter de 8 bits a l'objecte de memòria cau

1 2
Integer Buffer.writeInt8(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt16LE

Escriviu un valor enter de 16 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt16LE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt16BE

Escriviu un valor enter de 16 bits a l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeInt16BE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt32LE

Escriviu un valor enter de 32 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeInt32LE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeInt32BE

Escriviu un valor enter de 32 bits a l'objecte de memòria cau a l'emmagatzematge de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeInt32BE(Integer value, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • value: Enter, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeIntLE

Escriviu un valor enter a l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de baix nivell

1 2 3
Integer Buffer.writeIntLE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes escrits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeIntBE

Escriviu un valor enter a l'objecte de memòria cau, amb un suport màxim de 64 bits, emmagatzemat en ordre de gamma alta

1 2 3
Integer Buffer.writeIntBE(Long value, Integer offset = 0, Integer byteLength = 8);

Paràmetres de trucada:

 • value: Llarg, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura
 • byteLength: Enter, especifiqueu el nombre de bytes escrits, el valor per defecte és de 8 bytes

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeFloatLE

Escriviu un número de coma flotant a l’objecte de memòria cau a l’emmagatzematge low-endian

1 2
Integer Buffer.writeFloatLE(Number value, Integer offset);

Paràmetres de trucada:

 • value: Nombre, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeFloatBE

Escriviu un número de coma flotant a l’objecte de memòria cau a l’emmagatzematge de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeFloatBE(Number value, Integer offset);

Paràmetres de trucada:

 • value: Nombre, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeDoubleLE

Escriviu un número de punt flotant de doble precisió a l’objecte de memòria cau i emmagatzemeu-lo en ordre baix

1 2
Integer Buffer.writeDoubleLE(Number value, Integer offset);

Paràmetres de trucada:

 • value: Nombre, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

writeDoubleBE

Escriviu un número de punt flotant de doble precisió a l’objecte de memòria cau a l’emmagatzematge de gamma alta

1 2
Integer Buffer.writeDoubleBE(Number value, Integer offset);

Paràmetres de trucada:

 • value: Nombre, especifiqueu el valor que cal escriure
 • offset: Enter, especifiqueu la posició inicial de l'escriptura

Resultat de retorn:

 • Integer, desplaçament més el nombre de bytes escrits

slice

Torneu un nou objecte de memòria cau que contingui dades des de l'inici especificat fins al final de la memòria cau

1
Buffer Buffer.slice(Integer start = 0);

Paràmetres de trucada:

 • start: Enter, l'inici de l'interval especificat, el valor per defecte comença des del principi

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna el nou objecte de memòria cau

Torneu un objecte de memòria cau nou que contingui les dades a l'interval especificat. Si l'interval supera la memòria cau, només es retornarà la part vàlida de les dades

1 2
Buffer Buffer.slice(Integer start, Integer end);

Paràmetres de trucada:

 • start: Enter, el començament de l'interval especificat
 • end: Enter, el final de l'interval especificat

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna el nou objecte de memòria cau

join

Col·loqueu tots els elements de l'objecte actual en una cadena

1
String Buffer.join(String separator = ",");

Paràmetres de trucada:

 • separator: Cadena, caràcter dividit, el valor per defecte és ","

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena generada

reverse

Torneu un nou objecte de memòria cau que contingui l'ordre invers de les dades de l'objecte actual

1
Buffer Buffer.reverse();

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna el nou objecte de memòria cau

equals

Compareu si l'objecte actual és igual a l'objecte donat

1
Boolean Buffer.equals(object expected);

Paràmetres de trucada:

 • expected: object, Desenvolupeu objectius per a la comparació

Resultat de retorn:

 • Boolean, Retorna el resultat de la comparació d'objectes

hex

Utilitzeu la codificació hexadecimal per emmagatzemar a la memòria cau el contingut dels objectes

1
String Buffer.hex();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena codificada

base64

ús base64 Codificació del contingut de l'objecte de memòria cau

1
String Buffer.base64();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena codificada

keys

Retorna una matriu de totes les dades binàries

1
Iterator Buffer.keys();

Resultat de retorn:

 • Iterator, Retorna un iterador que conté l'índex de dades de l'objecte

values

Retorna una matriu de totes les dades binàries

1
Iterator Buffer.values();

Resultat de retorn:

 • Iterator, Retorna un iterador que conté els valors de dades de l'objecte

entries

Retorna un iterador que conté parells de dades d'objectes [índex, byte]

1
Iterator Buffer.entries();

Resultat de retorn:

 • Iterator, [índex, byte] iterador de parelles

toArray

Retorna una matriu de totes les dades binàries

1
Array Buffer.toArray();

Resultat de retorn:

 • Array, Retorna una matriu que conté dades d'objecte

toString

Retorna la cadena codificada de dades binàries

1 2 3
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0, Integer end);

Paràmetres de trucada:

 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul
 • offset: Enter, llegeix la posició inicial
 • end: Enter, llegeix la posició final

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

Retorna la cadena codificada de dades binàries

1 2
String Buffer.toString(String codec, Integer offset = 0);

Paràmetres de trucada:

 • codec: String, especifiqueu el format de codificació, el valor permès és: "hex","base64"," utf8 "o iconv Conjunt de caràcters admès pel mòdul
 • offset: Enter, llegeix la posició inicial

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

Retorna la cadena de dades binàries codificades per utf8

1
String Buffer.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String Buffer.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value Buffer.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable