Objecte objecte incorporat

Objecte XmlCDATASection

L'objecte XmlCDATASection representa la secció CDATA del document

La interfície XmlCDATASection és XmlTextLa subinterfície de la interfície no defineix cap propietat ni cap mètode propi. Passa des deXmlNode La interfície hereta la propietat nodeValue o mitjançant XmlCharacterData La interfície hereta l'atribut de dades i pot accedir al contingut de text de la secció CDATA.

Tot i que el node XmlCDATASection normalment es pot utilitzar com a XmlText Processament de nodes, però parar atenció XmlNode El mètode normalize no incorpora la secció CDATA adjacent.

ús XmlDocument El mètode createXmlCDATASection per crear una XmlCDATASection.

La secció CDATA conté text que l’analitzador no analitzarà. Les etiquetes de la secció CDATA no es consideraran marcadors i les entitats no s’ampliaran. L’objectiu principal és incloure material com fragments XML sense haver d’escapar de tots els separadors.

L'únic delimitador reconegut en un CDATA és "]]>", que pot marcar el final de la secció CDATA. Les seccions CDATA no es poden anidar.

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>XmlNode|nodeType;nodeName;nodeValue;ownerDocument;parentNode;childNodes;firstChild;lastChild;previousSibling;nextSibling|hasChildNodes();normalize();cloneNode();lookupPrefix();lookupNamespaceURI();insertBefore();insertAfter();appendChild();replaceChild();removeChild()] [<class>XmlCharacterData|data;length|substringData();appendData();insertData();deleteData();replaceData()] [<class>XmlText|splitText()] [<this>XmlCDATASection] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] XmlNode nodeType nodeName nodeValue ownerDocument parentNode childNodes firstChild lastChild previousSibling nextSibling hasChildNodes() normalize() cloneNode() lookupPrefix() lookupNamespaceURI() insertBefore() insertAfter() appendChild() replaceChild() removeChild() XmlCharacterData data length substringData() appendData() insertData() deleteData() replaceData() object toString() toJSON() XmlText splitText() XmlCDATASection

Atributs de membre

data

Cadena, el text contingut al node

1
String XmlCDATASection.data;

length

Enter, el nombre de caràcters continguts al node

1
readonly Integer XmlCDATASection.length;

nodeType

Enter, retorna el tipus de node del node

1
readonly Integer XmlCDATASection.nodeType;

El nodeType de diferents objectes retornarà diferents valors:


nodeName

Cadena, retorna el nom del node, segons el seu tipus

1
readonly String XmlCDATASection.nodeName;

El nodeName de diferents objectes retornarà diferents valors:


nodeValue

Cadena, retorna el nom del node, segons el seu tipus

1
String XmlCDATASection.nodeValue;

El nodeName de diferents objectes retornarà diferents valors:


ownerDocument

XmlDocument, Retorna l'element arrel del node (XmlDocument Objecte)

1
readonly XmlDocument XmlCDATASection.ownerDocument;

parentNode

XmlNode, Pot retornar el node pare d'un node

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.parentNode;

childNodes

XmlNodeList, Retorna la llista de nodes dels nodes fills del node especificat

1
readonly XmlNodeList XmlCDATASection.childNodes;

firstChild

XmlNode, Retorna el primer node fill del node

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.firstChild;

lastChild

XmlNode, Retorna l'últim node fill del node

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.lastChild;

previousSibling

XmlNode, Retorna el node immediatament abans d’un determinat node (al mateix nivell d’arbre), si no hi ha aquest node, l’atribut torna nul

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.previousSibling;

nextSibling

XmlNode, Retorna el node immediatament després d'un element (al mateix nivell d'arbre), si no hi ha aquest node, la propietat torna nul

1
readonly XmlNode XmlCDATASection.nextSibling;

Funció de membre

splitText

Dividiu el node de text en dos nodes segons el desplaçament especificat

1
XmlText XmlCDATASection.splitText(Integer offset);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, especifica on cal dividir el node de text. El valor inicial comença a 0

Resultat de retorn:

 • XmlText, Node de text dividit del node actual

Aquest mètode es posarà XmlTextEl node es divideix en dos nodes. originalXmlTextEl node es modificarà de manera que contingui el contingut del text abans de la posició especificada per la compensació (però no inclòs el contingut del text). nouXmlTextEl node es crearà per emmagatzemar tots els caràcters des de la posició de desplaçament (inclòs el caràcter en aquesta posició) fins al final del caràcter original. nouXmlTextEl node és el valor de retorn del mètode. A més, si l'originalXmlText El node té parentNode, nou XmlText El node s'inserirà en aquest node pare, immediatament després del node original.

Hereta la interfície XmlCDATASection XmlText Interface, el node XmlCDATASection també pot utilitzar aquest mètode, però el node acabat de crear és el node XmlCDATASection en lloc de XmlText node.


substringData

Extraieu la subcadena del node

1 2
String XmlCDATASection.substringData(Integer offset, Integer count);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, la posició del primer personatge que es retorna
 • count: Enter, el nombre de caràcters de la subcadena a retornar

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la cadena extreta

appendData

Afegiu la cadena al node

1
XmlCDATASection.appendData(String arg);

Paràmetres de trucada:

 • arg: Cadena, la cadena que cal afegir al node

insertData

Inseriu una cadena al node

1 2
XmlCDATASection.insertData(Integer offset, String arg);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, la posició del caràcter on s'ha d'inserir la cadena al node
 • arg: Cadena, la cadena que cal inserir

deleteData

Suprimiu el text del node

1 2
XmlCDATASection.deleteData(Integer offset, Integer count);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, la posició del primer caràcter que se suprimeix
 • count: Enter, el nombre de caràcters a suprimir

replaceData

Substituïu els caràcters del node per la cadena especificada

1 2 3
XmlCDATASection.replaceData(Integer offset, Integer count, String arg);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Enter, la posició del caràcter del node a substituir
 • count: Enter, el nombre de caràcters a substituir
 • arg: Cadena, la cadena que cal inserir

hasChildNodes

Consulteu si hi ha nodes secundaris

1
Boolean XmlCDATASection.hasChildNodes();

Resultat de retorn:

 • Boolean, Torneu a true si hi ha nodes secundaris, en cas contrari, torneu a false

normalize

Combineu els nodes de text adjacents i suprimiu els nodes de text buits

1
XmlCDATASection.normalize();

Aquest mètode recorrerà tots els nodes descendents del node actual i normalitzarà el document suprimint el node de text buit i fusionant tots els nodes de text adjacents. Aquest mètode és útil per simplificar l'estructura de l'arbre del document després d'inserir o suprimir nodes.


cloneNode

Creeu una còpia exacta del node especificat

1
XmlNode XmlCDATASection.cloneNode(Boolean deep = true);

Paràmetres de trucada:

 • deep: Booleà, si voleu copiar en profunditat, quan és cert, el node clonat clonarà tots els nodes fills del node original

Resultat de retorn:

Aquest mètode copiarà i retornarà una còpia del node que l’ha anomenat. Si el paràmetre que se li passa és cert, també copiarà recursivament tots els descendents del node actual. En cas contrari, només copia el node actual. El node retornat no pertany a l'arbre del document i la seva propietat parentNode és nul·la. Quan es copiï el node Element, es copiaran tots els seus atributs.


lookupPrefix

Retorna el prefix que coincideix amb l'URI de l'espai de noms especificat al node actual

1
String XmlCDATASection.lookupPrefix(String namespaceURI);

Paràmetres de trucada:

 • namespaceURI: Cadena, especifiqueu l'URI de l'espai de noms coincident

Resultat de retorn:

 • String, Retorna el prefix coincident, torna nul si no coincideix

lookupNamespaceURI

Retorna l'URI de l'espai de noms que coincideix amb el prefix especificat al node actual

1
String XmlCDATASection.lookupNamespaceURI(String prefix);

Paràmetres de trucada:

 • prefix: Cadena, especifiqueu el prefix coincident

Resultat de retorn:

 • String, Retorna l'URI de l'espai de noms coincident, torna nul si no coincideix

insertBefore

Inseriu un node fill nou abans del node fill existent

1 2
XmlNode XmlCDATASection.insertBefore(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Paràmetres de trucada:

 • newChild: XmlNode, Inseriu un nou node
 • refChild: XmlNode, Inseriu un nou node abans d'aquest node

Resultat de retorn:

 • XmlNode, Retorna el nou node fill

Si newChild ja existeix a l'arbre del document, se suprimirà de l'arbre del document i es reintroduirà a la nova posició. Els nodes d'un document (o nodes creats per un document) no es poden inserir en un altre document. En altres paraules, la propietat ownerDocument de newChild ha de ser la mateixa que la propietat ownerDocument del node actual.


insertAfter

Inseriu un node fill nou després del node fill existent

1 2
XmlNode XmlCDATASection.insertAfter(XmlNode newChild, XmlNode refChild);

Paràmetres de trucada:

 • newChild: XmlNode, Inseriu un nou node
 • refChild: XmlNode, Inseriu un nou node després d'aquest node

Resultat de retorn:

 • XmlNode, Retorna el nou node fill

Si newChild ja existeix a l'arbre del document, se suprimirà de l'arbre del document i es reintroduirà a la nova posició. Els nodes d'un document (o nodes creats per un document) no es poden inserir en un altre document. En altres paraules, la propietat ownerDocument de newChild ha de ser la mateixa que la propietat ownerDocument del node actual.


appendChild

Afegiu un node fill nou al final de la llista de nodes fills del node

1
XmlNode XmlCDATASection.appendChild(XmlNode newChild);

Paràmetres de trucada:

 • newChild: XmlNode, Especifiqueu el node afegit

Resultat de retorn:

 • XmlNode, Retorna aquest nou node fill

Si newChild ja existeix a l'arbre del document, se suprimirà de l'arbre del document i es reintroduirà a la nova posició. Els nodes d'un document (o nodes creats per un document) no es poden inserir en un altre document. En altres paraules, la propietat ownerDocument de newChild ha de ser la mateixa que la propietat ownerDocument del node actual.


replaceChild

Substitueix un node fill per un altre

1 2
XmlNode XmlCDATASection.replaceChild(XmlNode newChild, XmlNode oldChild);

Paràmetres de trucada:

 • newChild: XmlNode, Especifiqueu un nou node
 • oldChild: XmlNode, Especifiqueu el node a substituir

Resultat de retorn:

 • XmlNode, Si la substitució és correcta, aquest mètode pot retornar el node substituït; si la substitució falla, torna nul

Si newChild ja existeix a l'arbre del document, se suprimirà de l'arbre del document i es reintroduirà a la nova posició. Els nodes d'un document (o nodes creats per un document) no es poden inserir en un altre document. En altres paraules, la propietat ownerDocument de newChild ha de ser la mateixa que la propietat ownerDocument del node actual.


removeChild

Elimineu un node de la llista de nodes secundaris

1
XmlNode XmlCDATASection.removeChild(XmlNode oldChild);

Paràmetres de trucada:

 • oldChild: XmlNode, Especifiqueu el node a suprimir

Resultat de retorn:

 • XmlNode, Si la supressió és correcta, aquest mètode pot retornar el node suprimit; si falla, torna nul

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String XmlCDATASection.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value XmlCDATASection.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable