Objecte objecte incorporat

objecte objecte

L'objecte base del qual hereten tots els objectes

relació hereditària

%0 object object toString() toJSON() Buffer Buffer object->Buffer Cipher Cipher object->Cipher DbConnection DbConnection object->DbConnection Digest Digest object->Digest EventEmitter EventEmitter object->EventEmitter Fiber Fiber object->Fiber FileHandle FileHandle object->FileHandle Handler Handler object->Handler HeapGraphEdge HeapGraphEdge object->HeapGraphEdge HeapGraphNode HeapGraphNode object->HeapGraphNode HeapSnapshot HeapSnapshot object->HeapSnapshot HttpClient HttpClient object->HttpClient HttpCollection HttpCollection object->HttpCollection HttpCookie HttpCookie object->HttpCookie HttpUploadData HttpUploadData object->HttpUploadData Image Image object->Image Iterator Iterator object->Iterator LevelDB LevelDB object->LevelDB Lock Lock object->Lock Message Message object->Message PKey PKey object->PKey Redis Redis object->Redis RedisHash RedisHash object->RedisHash RedisList RedisList object->RedisList RedisSet RedisSet object->RedisSet RedisSortedSet RedisSortedSet object->RedisSortedSet SandBox SandBox object->SandBox Script Script object->Script Smtp Smtp object->Smtp Stat Stat object->Stat Stream Stream object->Stream StringDecoder StringDecoder object->StringDecoder TcpServer TcpServer object->TcpServer TextDecoder TextDecoder object->TextDecoder TextEncoder TextEncoder object->TextEncoder Timer Timer object->Timer UrlObject UrlObject object->UrlObject X509Cert X509Cert object->X509Cert X509Crl X509Crl object->X509Crl X509Req X509Req object->X509Req XmlAttr XmlAttr object->XmlAttr XmlNamedNodeMap XmlNamedNodeMap object->XmlNamedNodeMap XmlNode XmlNode object->XmlNode XmlNodeList XmlNodeList object->XmlNodeList ZipFile ZipFile object->ZipFile MySQL MySQL DbConnection->MySQL Odbc Odbc DbConnection->Odbc SQLite SQLite DbConnection->SQLite ChildProcess ChildProcess EventEmitter->ChildProcess DgramSocket DgramSocket EventEmitter->DgramSocket FSWatcher FSWatcher EventEmitter->FSWatcher LruCache LruCache EventEmitter->LruCache Service Service EventEmitter->Service StatsWatcher StatsWatcher EventEmitter->StatsWatcher WebSocket WebSocket EventEmitter->WebSocket WebView WebView EventEmitter->WebView Worker Worker EventEmitter->Worker Chain Chain Handler->Chain HttpHandler HttpHandler Handler->HttpHandler HttpRepeater HttpRepeater Handler->HttpRepeater Routing Routing Handler->Routing SslHandler SslHandler Handler->SslHandler Condition Condition Lock->Condition Event Event Lock->Event Semaphore Semaphore Lock->Semaphore HttpMessage HttpMessage Message->HttpMessage WebSocketMessage WebSocketMessage Message->WebSocketMessage HttpRequest HttpRequest HttpMessage->HttpRequest HttpResponse HttpResponse HttpMessage->HttpResponse ECKey ECKey PKey->ECKey BlsKey BlsKey ECKey->BlsKey Ed25519Key Ed25519Key ECKey->Ed25519Key BufferedStream BufferedStream Stream->BufferedStream SeekableStream SeekableStream Stream->SeekableStream Socket Socket Stream->Socket SslSocket SslSocket Stream->SslSocket TTYInputStream TTYInputStream Stream->TTYInputStream TTYOutputStream TTYOutputStream Stream->TTYOutputStream File File SeekableStream->File MemoryStream MemoryStream SeekableStream->MemoryStream RangeStream RangeStream SeekableStream->RangeStream HttpServer HttpServer TcpServer->HttpServer SslServer SslServer TcpServer->SslServer HttpsServer HttpsServer HttpServer->HttpsServer XmlCharacterData XmlCharacterData XmlNode->XmlCharacterData XmlDocument XmlDocument XmlNode->XmlDocument XmlDocumentType XmlDocumentType XmlNode->XmlDocumentType XmlElement XmlElement XmlNode->XmlElement XmlProcessingInstruction XmlProcessingInstruction XmlNode->XmlProcessingInstruction XmlComment XmlComment XmlCharacterData->XmlComment XmlText XmlText XmlCharacterData->XmlText XmlCDATASection XmlCDATASection XmlText->XmlCDATASection

funció de membre

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte. En general, es retorna "[Objecte natiu]". L'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques.

1
String object.toString();

Resultats de retorn:

  • String, retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna una representació en format JSON de l'objecte, generalment retornant una col·lecció de propietats llegibles definides per l'objecte.

1
Value object.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Corda, no utilitzada

Resultats de retorn:

  • Value, retorna un valor que conté JSON serializable