Objecte objecte incorporat

Objecte

Objectes base, tots els objectes hereten d’això

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<this>object|toString();toJSON()] [<class>Buffer] [<class>Cipher] [<class>DbConnection] [<class>MySQL] [<class>Odbc] [<class>SQLite] [<class>Digest] [<class>EventEmitter] [<class>ChildProcess] [<class>DgramSocket] [<class>FSWatcher] [<class>LruCache] [<class>Service] [<class>StatsWatcher] [<class>WebSocket] [<class>WebView] [<class>Worker] [<class>Fiber] [<class>Handler] [<class>Chain] [<class>HttpHandler] [<class>HttpRepeater] [<class>Routing] [<class>SslHandler] [<class>HeapGraphEdge] [<class>HeapGraphNode] [<class>HeapSnapshot] [<class>HttpClient] [<class>HttpCollection] [<class>HttpCookie] [<class>HttpUploadData] [<class>Image] [<class>Iterator] [<class>LevelDB] [<class>Lock] [<class>Condition] [<class>Event] [<class>Semaphore] [<class>Message] [<class>HttpMessage] [<class>HttpRequest] [<class>HttpResponse] [<class>WebSocketMessage] [<class>MongoCollection] [<class>MongoCursor] [<class>MongoDB] [<class>MongoID] [<class>PKey] [<class>Redis] [<class>RedisHash] [<class>RedisList] [<class>RedisSet] [<class>RedisSortedSet] [<class>SandBox] [<class>Smtp] [<class>Stat] [<class>Stream] [<class>BufferedStream] [<class>SeekableStream] [<class>File] [<class>MemoryStream] [<class>RangeStream] [<class>Socket] [<class>SslSocket] [<class>TTYInputStream] [<class>TTYOutputStream] [<class>StringDecoder] [<class>TcpServer] [<class>HttpServer] [<class>HttpsServer] [<class>SslServer] [<class>Timer] [<class>UrlObject] [<class>X509Cert] [<class>X509Crl] [<class>X509Req] [<class>XmlAttr] [<class>XmlNamedNodeMap] [<class>XmlNode] [<class>XmlCharacterData] [<class>XmlComment] [<class>XmlText] [<class>XmlCDATASection] [<class>XmlDocument] [<class>XmlDocumentType] [<class>XmlElement] [<class>XmlProcessingInstruction] [<class>XmlNodeList] [<class>ZipFile] [object] <:- [Buffer] [object] <:- [Cipher] [object] <:- [DbConnection] [DbConnection] <:- [MySQL] [DbConnection] <:- [Odbc] [DbConnection] <:- [SQLite] [object] <:- [Digest] [object] <:- [EventEmitter] [EventEmitter] <:- [ChildProcess] [EventEmitter] <:- [DgramSocket] [EventEmitter] <:- [FSWatcher] [EventEmitter] <:- [LruCache] [EventEmitter] <:- [Service] [EventEmitter] <:- [StatsWatcher] [EventEmitter] <:- [WebSocket] [EventEmitter] <:- [WebView] [EventEmitter] <:- [Worker] [object] <:- [Fiber] [object] <:- [Handler] [Handler] <:- [Chain] [Handler] <:- [HttpHandler] [Handler] <:- [HttpRepeater] [Handler] <:- [Routing] [Handler] <:- [SslHandler] [object] <:- [HeapGraphEdge] [object] <:- [HeapGraphNode] [object] <:- [HeapSnapshot] [object] <:- [HttpClient] [object] <:- [HttpCollection] [object] <:- [HttpCookie] [object] <:- [HttpUploadData] [object] <:- [Image] [object] <:- [Iterator] [object] <:- [LevelDB] [object] <:- [Lock] [Lock] <:- [Condition] [Lock] <:- [Event] [Lock] <:- [Semaphore] [object] <:- [Message] [Message] <:- [HttpMessage] [HttpMessage] <:- [HttpRequest] [HttpMessage] <:- [HttpResponse] [Message] <:- [WebSocketMessage] [object] <:- [MongoCollection] [object] <:- [MongoCursor] [object] <:- [MongoDB] [object] <:- [MongoID] [object] <:- [PKey] [object] <:- [Redis] [object] <:- [RedisHash] [object] <:- [RedisList] [object] <:- [RedisSet] [object] <:- [RedisSortedSet] [object] <:- [SandBox] [object] <:- [Smtp] [object] <:- [Stat] [object] <:- [Stream] [Stream] <:- [BufferedStream] [Stream] <:- [SeekableStream] [SeekableStream] <:- [File] [SeekableStream] <:- [MemoryStream] [SeekableStream] <:- [RangeStream] [Stream] <:- [Socket] [Stream] <:- [SslSocket] [Stream] <:- [TTYInputStream] [Stream] <:- [TTYOutputStream] [object] <:- [StringDecoder] [object] <:- [TcpServer] [TcpServer] <:- [HttpServer] [HttpServer] <:- [HttpsServer] [TcpServer] <:- [SslServer] [object] <:- [Timer] [object] <:- [UrlObject] [object] <:- [X509Cert] [object] <:- [X509Crl] [object] <:- [X509Req] [object] <:- [XmlAttr] [object] <:- [XmlNamedNodeMap] [object] <:- [XmlNode] [XmlNode] <:- [XmlCharacterData] [XmlCharacterData] <:- [XmlComment] [XmlCharacterData] <:- [XmlText] [XmlText] <:- [XmlCDATASection] [XmlNode] <:- [XmlDocument] [XmlNode] <:- [XmlDocumentType] [XmlNode] <:- [XmlElement] [XmlNode] <:- [XmlProcessingInstruction] [object] <:- [XmlNodeList] [object] <:- [ZipFile] object toString() toJSON() Buffer Cipher DbConnection MySQL Odbc SQLite Digest EventEmitter ChildProcess DgramSocket FSWatcher LruCache Service StatsWatcher WebSocket WebView Worker Fiber Handler Chain HttpHandler HttpRepeater Routing SslHandler HeapGraphEdge HeapGraphNode HeapSnapshot HttpClient HttpCollection HttpCookie HttpUploadData Image Iterator LevelDB Lock Condition Event Semaphore Message HttpMessage HttpRequest HttpResponse WebSocketMessage MongoCollection MongoCursor MongoDB MongoID PKey Redis RedisHash RedisList RedisSet RedisSortedSet SandBox Smtp Stat Stream BufferedStream SeekableStream File MemoryStream RangeStream Socket SslSocket TTYInputStream TTYOutputStream StringDecoder TcpServer HttpServer HttpsServer SslServer Timer UrlObject X509Cert X509Crl X509Req XmlAttr XmlNamedNodeMap XmlNode XmlCharacterData XmlComment XmlText XmlCDATASection XmlDocument XmlDocumentType XmlElement XmlProcessingInstruction XmlNodeList ZipFile

Funció de membre

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String object.toString();

Resultat de retorn:

  • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value object.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

  • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

  • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable