Mòdul mòdul bàsic

Mòdul fs_constants

fsMòdul Mòdul de definició de constants comunes

Mètode de referència:

1
var constants = require('fs').constants

constant

SEEK_SET

buscar constant del mètode, passar a la posició absoluta

1
const fs_constants.SEEK_SET = 0;

SEEK_CUR

cerca constant del mètode, moveu-vos a la posició relativa de la posició actual

1
const fs_constants.SEEK_CUR = 1;

SEEK_END

constant de mode de cerca, moveu-vos a la posició relativa del final del fitxer

1
const fs_constants.SEEK_END = 2;


1
const fs_constants.UV_FS_SYMLINK_DIR = 1;


1
const fs_constants.UV_FS_SYMLINK_JUNCTION = 2;

O_RDONLY


1
const fs_constants.O_RDONLY = 0;

O_WRONLY


1
const fs_constants.O_WRONLY = 1;

O_RDWR


1
const fs_constants.O_RDWR = 2;

UV_DIRENT_UNKNOWN


1
const fs_constants.UV_DIRENT_UNKNOWN = 0;

UV_DIRENT_FILE


1
const fs_constants.UV_DIRENT_FILE = 1;

UV_DIRENT_DIR


1
const fs_constants.UV_DIRENT_DIR = 2;


1
const fs_constants.UV_DIRENT_LINK = 3;

UV_DIRENT_FIFO


1
const fs_constants.UV_DIRENT_FIFO = 4;

UV_DIRENT_SOCKET


1
const fs_constants.UV_DIRENT_SOCKET = 5;

UV_DIRENT_CHAR


1
const fs_constants.UV_DIRENT_CHAR = 6;

UV_DIRENT_BLOCK


1
const fs_constants.UV_DIRENT_BLOCK = 7;

S_IFMT


1
const fs_constants.S_IFMT = 61440;

S_IFREG


1
const fs_constants.S_IFREG = 32768;

S_IFDIR


1
const fs_constants.S_IFDIR = 16384;

S_IFCHR


1
const fs_constants.S_IFCHR = 8192;

S_IFBLK


1
const fs_constants.S_IFBLK = 24576;

S_IFIFO


1
const fs_constants.S_IFIFO = 4096;

S_IFLNK


1
const fs_constants.S_IFLNK = 40960;

S_IFSOCK


1
const fs_constants.S_IFSOCK = 49152;

O_CREAT


1
const fs_constants.O_CREAT = 512;

O_EXCL


1
const fs_constants.O_EXCL = 2048;

UV_FS_O_FILEMAP


1
const fs_constants.UV_FS_O_FILEMAP = 0;

O_NOCTTY


1
const fs_constants.O_NOCTTY = 131072;

O_TRUNC


1
const fs_constants.O_TRUNC = 1024;

O_APPEND


1
const fs_constants.O_APPEND = 8;

O_DIRECTORY


1
const fs_constants.O_DIRECTORY = 1048576;

O_NOFOLLOW


1
const fs_constants.O_NOFOLLOW = 256;

O_SYNC


1
const fs_constants.O_SYNC = 128;

O_DSYNC


1
const fs_constants.O_DSYNC = 4194304;


1
const fs_constants.O_SYMLINK = 2097152;

O_NONBLOCK


1
const fs_constants.O_NONBLOCK = 4;

S_IRWXU


1
const fs_constants.S_IRWXU = 448;

S_IRUSR


1
const fs_constants.S_IRUSR = 256;

S_IWUSR


1
const fs_constants.S_IWUSR = 128;

S_IXUSR


1
const fs_constants.S_IXUSR = 64;

S_IRWXG


1
const fs_constants.S_IRWXG = 56;

S_IRGRP


1
const fs_constants.S_IRGRP = 32;

S_IWGRP


1
const fs_constants.S_IWGRP = 16;

S_IXGRP


1
const fs_constants.S_IXGRP = 8;

S_IRWXO


1
const fs_constants.S_IRWXO = 7;

S_IROTH


1
const fs_constants.S_IROTH = 4;

S_IWOTH


1
const fs_constants.S_IWOTH = 2;

S_IXOTH


1
const fs_constants.S_IXOTH = 1;

F_OK


1
const fs_constants.F_OK = 0;

R_OK


1
const fs_constants.R_OK = 4;

W_OK


1
const fs_constants.W_OK = 2;

X_OK


1
const fs_constants.X_OK = 1;

UV_FS_COPYFILE_EXCL


1
const fs_constants.UV_FS_COPYFILE_EXCL = 1;

COPYFILE_EXCL


1
const fs_constants.COPYFILE_EXCL = 1;

UV_FS_COPYFILE_FICLONE


1
const fs_constants.UV_FS_COPYFILE_FICLONE = 2;

COPYFILE_FICLONE


1
const fs_constants.COPYFILE_FICLONE = 2;

UV_FS_COPYFILE_FICLONE_FORCE


1
const fs_constants.UV_FS_COPYFILE_FICLONE_FORCE = 4;

COPYFILE_FICLONE_FORCE


1
const fs_constants.COPYFILE_FICLONE_FORCE = 4;