Objecte objecte incorporat

Objecte UrlObject

Objecte de processament d'URL

Mòdul bàsic. subministramenturl Format, anàlisi i muntatge

1 2 3 4 5 6
var url = new net.Url('http://www.xici.net/'); var url = new net.Url({ protocol: 'http:', hostname: 'www.xici.net', pathname: '/' });

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>UrlObject|new UrlObject()|href;protocol;slashes;auth;username;password;host;hostname;port;path;pathname;search;query;hash;searchParams|parse();format();resolve();normalize()] [object] <:- [UrlObject] UrlObject new UrlObject() href protocol slashes auth username password host hostname port path pathname search query hash searchParams parse() format() resolve() normalize() object toString() toJSON()

Constructor

UrlObject

Constructor d'objectes UrlObject, mitjançant la construcció de paràmetres

1
new UrlObject(Object args);

Paràmetres de trucada:

 • args: Objecte, l'objecte del diccionari que especifica els paràmetres de construcció. Els camps admesos són: protocol, barres incloses, nom d'usuari, contrasenya, nom d'amfitrió, port, nom de ruta, consulta, hash

Utilitzeu el constructor d’objectes UrlObject url Construcció de cordes

1 2 3
new UrlObject(String url = "", Boolean parseQueryString = false, Boolean slashesDenoteHost = false);

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, estructura especificada url Corda
 • parseQueryString: Booleà, especifiqueu si voleu analitzar la consulta
 • slashesDenoteHost: Booleà, el valor per defecte és fals, si es defineix com a veritable, la cadena de després de la cadena '//' a la següent '/' serà analitzada com a amfitrió, per exemple, '// foo / bar', el resultat hauria de ser { host: 'foo', ruta: '/ bar') en lloc de {ruta: '// foo / bar'}

Atributs de membre

href

Encordeu, consulteu i configureu la integritat de l'objecte UrlObject actual url Descripció de l'adreça, aquesta descripció es configura a partir de la resta d'atributs

1
String UrlObject.href;

protocol

Cadena, consulta i defineix el nom del protocol a l'objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.protocol;

slashes

Booleà, consulta i defineix si l'objecte UrlObject actual conté barres dobles

1
Boolean UrlObject.slashes;

auth

Cadena, consulta i estableix la cadena de verificació completa a l'objecte UrlObject actual, reunida pels atributs de nom d'usuari i contrasenya

1
String UrlObject.auth;

username

Encadenar, consultar i definir l’usuari autenticat a l’objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.username;

password

Cadena, consulta i estableix la contrasenya d’autenticació a l’objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.password;

host

Encordeu, consulteu i configureu la descripció completa de l'amfitrió a l'objecte UrlObject actual, reunit per nom d'usuari i port

1
String UrlObject.host;

hostname

Cadena, consulta i defineix el nom de l'amfitrió a l'objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.hostname;

port

Cadena, consulta i defineix el número de port a l'objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.port;

path

Cadena, consulta i estableix el camí d'accés complet de la sol·licitud a l'objecte UrlObject actual (inclosa la sol·licitud), reunit per ruta i consulta

1
String UrlObject.path;

pathname

Encordeu, consulteu i configureu el camí a l'objecte UrlObject actual

1
String UrlObject.pathname;

Cadena, consulta i estableix la cadena de sol·licitud (inclòs "?") A l'objecte UrlObject actual, que equival a "?" + Consulta

1
String UrlObject.search;

query

Valoreu, consulteu i configureu la cadena de sol·licitud a l'objecte UrlObject actual (sense "?")

1
Value UrlObject.query;

hash

Cadena, consulta i estableix el punt d'ancoratge de la sol·licitud a l'objecte UrlObject actual (inclòs "#")

1
String UrlObject.hash;

searchParams

HttpCollection, Consulteu la cadena de sol·licitud a l'objecte UrlObject actual (sense "?")

1
readonly HttpCollection UrlObject.searchParams;

Funció de membre

parse

Analitzeu-ne un url Corda

1 2 3
UrlObject.parse(String url, Boolean parseQueryString = false, Boolean slashesDenoteHost = false);

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, especifiqueu què cal analitzar url Corda
 • parseQueryString: Booleà, especifiqueu si voleu analitzar la consulta
 • slashesDenoteHost: Booleà, el valor per defecte és fals, si es defineix com a veritable, la cadena de després de la cadena '//' a la següent '/' serà analitzada com a amfitrió, per exemple, '// foo / bar', el resultat hauria de ser { host: 'foo', ruta: '/ bar') en lloc de {ruta: '// foo / bar'}

format

Construeix UrlObject amb els paràmetres especificats

1
UrlObject.format(Object args);

Paràmetres de trucada:

 • args: Objecte, l'objecte del diccionari que especifica els paràmetres de construcció. Els camps admesos són: protocol, barres incloses, nom d'usuari, contrasenya, nom d'amfitrió, port, nom de ruta, consulta, hash

resolve

restableix url Camí, reconeix automàticament si el camí nou és un camí relatiu o un camí absolut

1
UrlObject UrlObject.resolve(String url);

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, especifiqueu un camí nou

Resultat de retorn:

 • UrlObject, Retorna un objecte que conté dades de reubicació

normalize

Camí estandarditzat

1
UrlObject.normalize();

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String UrlObject.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value UrlObject.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable