Objecte objecte incorporat

Objecte SMTP

Objecte SMTP

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Smtp|new Smtp()|timeout;socket|connect();command();hello();login();from();to();data();quit()] [object] <:- [Smtp] Smtp new Smtp() timeout socket connect() command() hello() login() from() to() data() quit() object toString() toJSON()

Constructor

Smtp

Constructor d'objectes SMTP

1
new Smtp();

Atributs de membre

timeout

Enter, consulta i defineix el temps d'espera en mil·lisegons

1
Integer Smtp.timeout;

socket

Stream, Consulteu la connexió actual de l'objecte Smtp Socket

1
readonly Stream Smtp.socket;

Funció de membre

connect

Configureu-lo al servidor especificat

1
Smtp.connect(String url) async;

Paràmetres de trucada:

 • url: Cadena, especifiqueu el protocol de connexió, pot ser: tcp: // host: port o ssl: // host: port

command

Envia l’ordre especificada i retorna una resposta, si el servidor informa d’un error, es produirà un error

1 2
String Smtp.command(String cmd, String arg) async;

Paràmetres de trucada:

 • cmd: Cadena, nom de l'ordre
 • arg: Cadena, paràmetre

Resultat de retorn:

 • String, Si és correcte, torneu la resposta del servidor

hello

Envieu una ordre HELO, si el servidor informa d'un error, es produirà un error

1
Smtp.hello(String hostname = "localhost") async;

Paràmetres de trucada:

 • hostname: Cadena, nom d'amfitrió, per defecte és "localhost"

login

Inicieu sessió al servidor amb l’usuari i la contrasenya especificats, si el servidor informa d’un error, es produirà un error

1 2
Smtp.login(String username, String password) async;

Paràmetres de trucada:

 • username: Cadena, nom d'usuari
 • password: Cadena, contrasenya

from

Especifiqueu la bústia del remitent; si el servidor informa d’un error, es produirà un error

1
Smtp.from(String address) async;

Paràmetres de trucada:

 • address: Cadena, bústia del remitent

to

Especifiqueu la bústia del destinatari, si el servidor informa d'un error, es produirà un error

1
Smtp.to(String address) async;

Paràmetres de trucada:

 • address: Cadena, bústia del destinatari

data

Envieu el text al destinatari, si el servidor informa d’un error, es produirà un error

1
Smtp.data(String txt) async;

Paràmetres de trucada:

 • txt: Cadena, el text a enviar

quit

Sortiu i tanqueu la connexió, si el servidor informa d'un error, es produirà un error

1
Smtp.quit() async;

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String Smtp.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value Smtp.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable