Guia Guia de desenvolupament

Ús del certificat X509 a fibjs

Mètode 1: utilitzeu un certificat temporal autofirmat

1 2 3
const CYPT = require('crypto'); const SSLX = require('ssl'); const HTTP = require("http");

1. Creeu un objecte de clau i creeu un parell de claus RSA de 2048 bits

1 2
let pky = new CYPT.PKey(); pky.genRsaKey(2048);

2. Creeu un objecte de sol·licitud de certificat mitjançant la clau pública de pky anterior

1 2 3 4 5 6 7
let xrq = new CYPT.X509Req("CN=localhost,O=fibjs", pky); /** * CN=localhost 是证书的主题名称, 就是证书的使用者(一般是域名 * 可以加一些扩展内容, 比如 O=IBM,OU=IT,...(用逗号分隔)等项 */

3. Per emetre un certificat, utilitzeu la clau privada a pky

1 2 3 4 5 6 7 8
let opt = { notBefore: new Date('2019-01-01') // 证书生效时间 ,notAfter: new Date('2029-12-31') // 证书失效时间 }; let crt = xrq.sign("CN=myy.mkx", pky, opt); // CN=myy.mkx 是证书的签发者, 同样可添加扩展 // opt 参数参见 fibjs 文档

4. Utilitzeu el certificat temporal per iniciar el servei https

1 2 3 4
var svr = new HTTP.HttpsServer(crt, pky, 443, (req)=> { req.response.write('<h1>fibjs https server</h1>'); }); svr.start();

5. El navegador visita https: // localhost / test, perquè no és un certificat oficial, el navegador no el reconeixerà, heu de continuar accedint manualment, feu clic a la icona del certificat a la barra d’adreces per veure la informació detallada de el certificat.


Mètode 2: generar i utilitzar un fitxer de certificat autosignat

1. Genereu un fitxer de certificat / clau privada

1 2 3 4 5 6 7 8 9
const fs = require('fs'); //...(同上面方式一的1、2、3步骤, 省略)... let ks = pky.exportPem(); // 导出私钥文本 let cs = crt.dump(true)[0]; // 导出证书文本, 数组(只有一项) fs.writeTextFile('d:/mycert.key', ks); // 保存私钥 fs.writeTextFile('d:/mycert.pem', cs); // 保存证书

2. Utilitzeu el fitxer de certificat / clau privada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
const CYPT = require('crypto'); const SSLX = require('ssl'); const HTTP = require("http"); let pky = new CYPT.PKey(); let crt = new CYPT.X509Cert(); pky.importFile('d:/mycert.key'); // 读取key文件 crt.loadFile('d:/mycert.pem'); // 读取pem文件 var svr = new HTTP.HttpsServer(crt, pky, 443, (req)=> { req.response.write('<h1>fibjs https server</h1>'); }); svr.start();

Mètode 3: utilitzeu un certificat existent

El mètode anterior per carregar fitxers de certificats també es pot utilitzar per a certificats oficials, com ara

  • Sol·licitud de certificat gratuït a Alibaba Cloud (descarregar un altre format, inclosos dos fitxers xxx.pem i xxx.key).
  • El certificat obtingut mitjançant l'aplicació certbot.

És possible que hagueu de convertir els certificats en altres formats; consulteu la documentació de fibjs per obtenir més informació.

👉 [ Afegeix un mòdul natiu ]