Objecte objecte incorporat

RangeStream d'objectes

Flux de consultes per llegir objectes

S'utilitza l'objecte RangeStream SeekableStreamS'intercepten les dades de l'objecte. Mètode de creació:

1 2 3 4 5
var stm = new io.RangeStream(stream, '0-10'); stm.end // 11 var stm = new io.RangeStream(stream, 0, 10); stm.end // 10

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<class>Stream|fd|read();write();flush();close();copyTo()] [<class>SeekableStream|seek();tell();rewind();size();readAll();truncate();eof();stat()] [<this>RangeStream|new RangeStream()|begin;end] [object] <:- [Stream] [Stream] <:- [SeekableStream] [SeekableStream] <:- [RangeStream] Stream fd read() write() flush() close() copyTo() RangeStream new RangeStream() begin end object toString() toJSON() SeekableStream seek() tell() rewind() size() readAll() truncate() eof() stat()

Constructor

RangeStream

Constructor RangeStream

1 2
new RangeStream(SeekableStream stm, String range);

Paràmetres de trucada:

 • stm: SeekableStream, Ha de ser l'objecte de flux de base binari de RangeStream SeekableStream
 • range: Cadena, una cadena que descriu l'interval, el format és "començar- [final]", "[començar] -finar"

Constructor RangeStream

1 2 3
new RangeStream(SeekableStream stm, Long begin, Long end);

Paràmetres de trucada:

 • stm: SeekableStream, Ha de ser l'objecte de flux de base binari de RangeStream SeekableStream
 • begin: Llarg, la posició inicial de lectura de contingut des de stm
 • end: Llarg, la posició final de la lectura de contingut des de stm

Atributs de membre

begin

Valor inicial llarg de l'interval de consulta

1
readonly Long RangeStream.begin;

end

Llarg, consulta el valor final de l'interval

1
readonly Long RangeStream.end;

fd

Enter, consulta Stream El valor del descriptor de fitxer corresponent, implementat per la subclasse

1
readonly Integer RangeStream.fd;

Funció de membre

seek

Mou la posició operativa actual del fitxer

1 2
RangeStream.seek(Long offset, Integer whence = fs.SEEK_SET);

Paràmetres de trucada:

 • offset: Llarg, especifiqueu una nova ubicació
 • whence: Enter, especifiqueu la referència de posició, els valors permesos són: SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END

tell

Consulteu la posició actual del tauler d'activitat

1
Long RangeStream.tell();

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna la posició actual del flux

rewind

Moveu la posició actual al començament de la reproducció

1
RangeStream.rewind();

size

Consulta la mida del flux

1
Long RangeStream.size();

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna la mida del flux

readAll

Llegiu totes les dades restants del tauler d'activitat

1
Buffer RangeStream.readAll() async;

Resultat de retorn:

 • Buffer, Torneu les dades llegides del flux, si no hi ha dades per llegir o si la connexió s'interromp, torneu a ser nul

truncate

Modifiqueu la mida del fitxer, si la mida nova és menor que la mida original, el fitxer es trunca

1
RangeStream.truncate(Long bytes) async;

Paràmetres de trucada:

 • bytes: Mida de fitxer nova i llarga

eof

Comproveu si el fitxer ha finalitzat

1
Boolean RangeStream.eof();

Resultat de retorn:

 • Boolean, Retorna True per indicar el final

stat

Consulteu la informació bàsica del fitxer actual

1
Stat RangeStream.stat() async;

Resultat de retorn:

 • Stat, tornar Stat Informació del fitxer de descripció de l'objecte

read

Llegiu les dades de la mida especificada del tauler d'activitat

1
Buffer RangeStream.read(Integer bytes = -1) async;

Paràmetres de trucada:

 • bytes: Enter, especifiqueu la quantitat de dades que cal llegir, el valor per defecte és llegir un bloc de dades de mida aleatòria, la mida de les dades llegides depèn del dispositiu

Resultat de retorn:

 • Buffer, Torneu les dades llegides del flux, si no hi ha dades per llegir o si la connexió s'interromp, torneu a ser nul

write

Escriviu les dades donades al flux

1
RangeStream.write(Buffer data) async;

Paràmetres de trucada:

 • data: Buffer, Tenint en compte les dades a escriure

flush

Escriviu el contingut del buffer de fitxers al dispositiu físic

1
RangeStream.flush() async;

close

Tanqueu l'objecte de flux actual

1
RangeStream.close() async;

copyTo

Copieu les dades del flux al flux de destinació

1 2
Long RangeStream.copyTo(Stream stm, Long bytes = -1) async;

Paràmetres de trucada:

 • stm: Stream, L'objecte de flux de destinació
 • bytes: Llarg, el nombre de bytes copiats

Resultat de retorn:

 • Long, Retorna el nombre de bytes copiats

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String RangeStream.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value RangeStream.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable