Objecte objecte incorporat

Imatge d'objecte

Objectes de processament d’imatges, que s’utilitzen per convertir, dibuixar i emmagatzemar imatges

L'objecte de la imatge pertany a gd Mòdul, crea:

1 2
var img = gd.create(640, 480); var img1 = gd.load(data);

Herència

#lineWidth: 1.5 #font: Helvetica,sans-Serif #fontSize: 10 #leading: 1.6 #.this: fill=lightgray #.class: fill=white [<class>object|toString();toJSON()] [<this>Image|width;height;format;type;colorsTotal;transparent;progressive;alphaBlending|getData();save();colorAllocate();colorAllocateAlpha();colorClosest();colorClosestHWB();colorClosestAlpha();colorExact();colorExactAlpha();colorResolve();colorResolveAlpha();colorDeallocate();clip();getPixel();getTrueColorPixel();setPixel();setThickness();line();rectangle();filledRectangle();polygon();openPolygon();filledPolygon();ellipse();filledEllipse();arc();filledArc();fill();fillToBorder();colorReplace();clone();resample();crop();flip();rotate();convert();copy();copyMerge();copyMergeGray();copyResized();copyResampled();copyRotated();filter();affine();gaussianBlur()] [object] <:- [Image] Image width height format type colorsTotal transparent progressive alphaBlending getData() save() colorAllocate() colorAllocateAlpha() colorClosest() colorClosestHWB() colorClosestAlpha() colorExact() colorExactAlpha() colorResolve() colorResolveAlpha() colorDeallocate() clip() getPixel() getTrueColorPixel() setPixel() setThickness() line() rectangle() filledRectangle() polygon() openPolygon() filledPolygon() ellipse() filledEllipse() arc() filledArc() fill() fillToBorder() colorReplace() clone() resample() crop() flip() rotate() convert() copy() copyMerge() copyMergeGray() copyResized() copyResampled() copyRotated() filter() affine() gaussianBlur() object toString() toJSON()

Atributs de membre

width

Enter, consulta l'amplada de la imatge

1
readonly Integer Image.width;

height

Enter, consulta l'alçada de la imatge

1
readonly Integer Image.height;

format

Enter, consulteu el format de la font de la imatge; el resultat és gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP

1
readonly Integer Image.format;

type

Enter, consulteu el tipus d’imatge, el resultat és gd.TRUECOLOR, gd.PALETTE

1
readonly Integer Image.type;

colorsTotal

Enter, consulteu el nombre total de colors de la taula de colors de la imatge

1
readonly Integer Image.colorsTotal;

transparent

Enter, consulta i estableix el color especificat com a transparent

1
Integer Image.transparent;

progressive

Booleà, consulta i defineix si la imatge és progressiva o no, quan només s'admet el format jpeg

1
Boolean Image.progressive;

alphaBlending

Booleà, consulta i defineix si cal calcular la capa alfa quan es dibuixa, el valor per defecte és cert

1
Boolean Image.alphaBlending;

Funció de membre

getData

Retorna les dades de la imatge segons el format especificat

1 2
Buffer Image.getData(Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Paràmetres de trucada:

 • format: Enter, especifiqueu el format de les dades retornades, el valor permès és gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, El valor per defecte és gd.PNG
 • quality: Enter, quan el format és gd.JPEG o bé gd.WEBP Quan s’utilitza per especificar la qualitat de compressió, el valor per defecte és 85; altres formats ignoren aquest paràmetre

Resultat de retorn:

 • Buffer, Retorna les dades formatades

save

Emmagatzemeu les dades de la imatge a l'objecte de flux segons el format especificat

1 2 3
Image.save(Stream stm, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Paràmetres de trucada:

 • stm: Stream, Especifiqueu l'objecte de flux que s'haurà d'emmagatzemar
 • format: Enter, especifiqueu el format de les dades retornades, el valor permès és gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, El valor per defecte és gd.PNG
 • quality: Enter, quan el format és gd.JPEG o bé gd.WEBP Quan s’utilitza per especificar la qualitat de compressió, el valor per defecte és 85; altres formats ignoren aquest paràmetre

Deseu les dades de la imatge al fitxer especificat segons el format especificat i el fitxer se sobreescriurà per la força

1 2 3
Image.save(String fname, Integer format = gd.PNG, Integer quality = 85) async;

Paràmetres de trucada:

 • fname: Cadena, especifiqueu el nom del fitxer
 • format: Enter, especifiqueu el format de les dades retornades, el valor permès és gd.PNG, gd.JPEG, gd.GIF, gd.BMP, gd.WEBP, El valor per defecte és gd.PNG
 • quality: Enter, quan el format és gd.JPEG Quan s’utilitza per especificar la qualitat de compressió, el valor per defecte és 85; altres formats ignoren aquest paràmetre

colorAllocate

Apliqueu un número de color per al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1 2 3
Integer Image.colorAllocate(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Apliqueu un número de color per al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1
Integer Image.colorAllocate(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorAllocateAlpha

Sol·liciteu un número de color per al color i la transparència especificats, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és 0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Sol·liciteu un número de color per al color i la transparència especificats, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1
Integer Image.colorAllocateAlpha(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorClosest

Cerqueu el número de color més proper al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosest(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el número de color més proper al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1
Integer Image.colorClosest(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorClosestHWB

Cerqueu el número de color més proper al color especificat. Aquest mètode utilitza el càlcul Tonalitat / Blanc / Negre per trobar el color més proper gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1 2 3
Integer Image.colorClosestHWB(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el número de color més proper al color especificat. Aquest mètode utilitza el càlcul Tonalitat / Blanc / Negre per trobar el color més proper gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1
Integer Image.colorClosestHWB(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorClosestAlpha

Cerqueu el número de color més proper per al color i la transparència especificats, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és 0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el número de color més proper per al color i la transparència especificats, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1
Integer Image.colorClosestAlpha(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorExact

Cerqueu el número de color corresponent al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1 2 3
Integer Image.colorExact(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el número de color corresponent al color especificat, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1
Integer Image.colorExact(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorExactAlpha

Cerqueu el color especificat i el número de color corresponent a la transparència, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorExactAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és 0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el color especificat i el número de color corresponent a la transparència, per a gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1
Integer Image.colorExactAlpha(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorResolve

Cerqueu el número de color corresponent al color especificat. Si el color no existeix, sol·liciteu un número de color nou gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1 2 3
Integer Image.colorResolve(Integer red, Integer green, Integer blue);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el número de color corresponent al color especificat. Si el color no existeix, sol·liciteu un número de color nou gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és un valor codificat en rgb

1
Integer Image.colorResolve(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorResolveAlpha

Cerqueu el color especificat i el número de color corresponent a la transparència. Si el color no existeix, sol·liciteu un número de color nou gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1 2 3 4
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer red, Integer green, Integer blue, Number alpha);

Paràmetres de trucada:

 • red: Enter, el component vermell, el rang és de 0 a 255
 • green: Enter, el component verd, el rang és de 0 a 255
 • blue: Enter, component blau, interval 0-255
 • alpha: Nombre, el component transparent, l'interval és 0-1,0

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

Cerqueu el color especificat i el número de color corresponent a la transparència. Si el color no existeix, sol·liciteu un número de color nou gd.PALETTE Imatge, el número de color és l’índex de paleta, per a gd.TRUECOLOR La imatge, el número de color és el valor codificat rgba

1
Integer Image.colorResolveAlpha(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: El valor de color sencer, combinat, pot ser gd.color, gb.rgb, gd.rgba Espereu la generació de funcions

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color, torna -1 si no té èxit

colorDeallocate

Deixeu anar el número de color especificat, el número de color alliberat se substituirà després de tornar-lo a aplicar

1
Image.colorDeallocate(Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • color: Enter, especifiqueu el número de color que voleu alliberar

clip

Establiu la finestra de tall del dibuix, després de configurar-lo, es tallarà tot el dibuix a la finestra

1 2 3 4
Image.clip(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2);

Paràmetres de trucada:

 • x1: Enter, la coordenada x superior esquerra de la finestra de retall
 • y1: Enter, la coordenada y superior esquerra de la finestra de retall
 • x2: Enter, la coordenada x inferior dreta de la finestra de retall
 • y2: Enter, la coordenada inferior inferior dreta de la finestra de retall

getPixel

Consulteu el color del punt especificat

1 2
Integer Image.getPixel(Integer x, Integer y);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, especifiqueu la coordenada x de la consulta
 • y: Enter, especifiqueu la coordenada y de la consulta

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color del punt especificat

getTrueColorPixel

Consulteu el color de color real del punt d'ubicació especificat

1 2
Integer Image.getTrueColorPixel(Integer x, Integer y);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, especifiqueu la coordenada x de la consulta
 • y: Enter, especifiqueu la coordenada y de la consulta

Resultat de retorn:

 • Integer, Retorna el número de color del punt especificat

setPixel

Dibuixeu un punt a la posició especificada

1 2 3
Image.setPixel(Integer x, Integer y, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, especifiqueu la coordenada x del punt de dibuix
 • y: Enter, especifiqueu la coordenada y del punt de dibuix
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del punt pintat

setThickness

Definiu l'amplada de la línia; l'amplada per defecte és d'un píxel quan es dibuixen la línia, el rectangle, l'arc i altres mètodes. Podeu utilitzar aquest mètode per canviar l'amplada de la línia.

1
Image.setThickness(Integer thickness);

Paràmetres de trucada:

 • thickness: Enter, l'amplada de la línia

line

Dibuixeu una línia a la posició especificada

1 2 3 4 5
Image.line(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x1: Enter, especifiqueu la coordenada x inicial de la línia
 • y1: Enter, especifiqueu la coordenada y inicial de la línia
 • x2: Enter, especifiqueu la coordenada final x de la línia
 • y2: Enter, especifiqueu la coordenada y final de la línia
 • color: Enter, especifiqueu el número de color de la línia

rectangle

Dibuixeu un rectangle a la posició especificada

1 2 3 4 5
Image.rectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x1: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra
 • y1: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra
 • x2: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada inferior dreta
 • y2: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada inferior dreta
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

filledRectangle

Dibuixeu un rectangle ple a la posició especificada

1 2 3 4 5
Image.filledRectangle(Integer x1, Integer y1, Integer x2, Integer y2, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x1: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra
 • y1: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra
 • x2: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada inferior dreta
 • y2: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada inferior dreta
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

polygon

Dibuixeu un polígon basat en un punt determinat

1 2
Image.polygon(Array points, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • points: Matriu, una matriu que conté punts de polígon, com ara [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

openPolygon

Dibuixeu un polígon obert basat en un punt determinat

1 2
Image.openPolygon(Array points, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • points: Matriu, una matriu que conté punts de polígon, com ara [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

filledPolygon

Dibuixeu un polígon ple basat en el punt indicat

1 2
Image.filledPolygon(Array points, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • points: Matriu, una matriu que conté punts de polígon, com ara [[1, 1], [1, 10], [10, 15], [10, 20]]
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

ellipse

Dibuixa un oval

1 2 3 4 5
Image.ellipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x del centre de l’el·lipse
 • y: Enter, la coordenada y del centre de l’el·lipse
 • width: Enter, l’amplada de l’el·lipse
 • height: Enter, l’alçada de l’el·lipse
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

filledEllipse

Dibuixa una el·lipse plena

1 2 3 4 5
Image.filledEllipse(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x del centre de l’el·lipse
 • y: Enter, la coordenada y del centre de l’el·lipse
 • width: Enter, l’amplada de l’el·lipse
 • height: Enter, l’alçada de l’el·lipse
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

arc

Dibuixa un ventilador

1 2 3 4 5 6 7
Image.arc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x del centre del sector
 • y: Enter, la coordenada y del centre del sector
 • width: Enter, l’amplada de l’el·lipse on es troba el sector
 • height: Enter, l’altura de l’el·lipse on es troba el sector
 • start: Enter, l'angle inicial del sector, el rang és de 0-360
 • end: Enter, l'angle en què acaba el sector, el rang és de 0-360
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle

filledArc

Dibuixa un sector ple

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.filledArc(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height, Integer start, Integer end, Integer color, Integer style = gd.ARC);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x del centre del sector
 • y: Enter, la coordenada y del centre del sector
 • width: Enter, l’amplada de l’el·lipse on es troba el sector
 • height: Enter, l’altura de l’el·lipse on es troba el sector
 • start: Enter, l'angle inicial del sector, el rang és de 0-360
 • end: Enter, l'angle en què acaba el sector, el rang és de 0-360
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del rectangle
 • style: Enter, especifiqueu l'estil en forma de ventall, els valors permesos són gd.ARC, gd.CHORD, gd.NOFILL, gd.EDGED I la seva combinació

fill

Ompliu l'àrea tancada des del punt especificat

1 2 3
Image.fill(Integer x, Integer y, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x per començar a omplir
 • y: Enter, la coordenada y per començar a omplir
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del farciment

fillToBorder

Empleneu l'àrea tancada dins del límit del color especificat des del punt especificat

1 2 3 4
Image.fillToBorder(Integer x, Integer y, Integer borderColor, Integer color);

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x per començar a omplir
 • y: Enter, la coordenada y per començar a omplir
 • borderColor: Enter, especifiqueu el número de color de la vora
 • color: Enter, especifiqueu el número de color del farciment

colorReplace

Substituïu el color especificat a la imatge pel color nou

1 2
Image.colorReplace(Integer src, Integer dst) async;

Paràmetres de trucada:

 • src: Enter, especifiqueu el color a substituir
 • dst: Enter, especifiqueu un color nou

clone

Copieu la imatge actual com a imatge nova

1
Image Image.clone() async;

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna l'objecte d'imatge nova copiat

resample

Genereu una imatge de nova mida segons el tram de la imatge

1 2
Image Image.resample(Integer width, Integer height) async;

Paràmetres de trucada:

 • width: Enter, especifiqueu l'amplada del tram
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada del tram

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna un nou objecte d'imatge

crop

Talla part de la imatge en una imatge nova

1 2 3 4
Image Image.crop(Integer x, Integer y, Integer width, Integer height) async;

Paràmetres de trucada:

 • x: Enter, la coordenada x superior esquerra de la finestra de retall
 • y: Enter, la coordenada y superior esquerra de la finestra de retall
 • width: Enter, l'amplada de la finestra tallada
 • height: Enter, l'alçada de la finestra de retall

Resultat de retorn:

 • Image, Torneu la imatge retallada

flip

Mirall de la imatge actual

1
Image.flip(Integer dir = gd.HORIZONTAL) async;

Paràmetres de trucada:


rotate

Gireu la imatge actual

1
Image.rotate(Integer dir) async;

Paràmetres de trucada:


convert

Convertiu el tipus d'imatge actual

1
Image.convert(Integer color = gd.TRUECOLOR) async;

Paràmetres de trucada:


copy

Copieu una àrea d'una imatge a la ubicació especificada

1 2 3 4 5 6 7
Image.copy(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • width: Enter, especifiqueu l'amplada de la còpia
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada de la còpia

copyMerge

Copieu una àrea d'una imatge a la ubicació especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMerge(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • width: Enter, especifiqueu l'amplada de la còpia
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada de la còpia
 • percent: Enter, especifiqueu la transparència de la superposició

copyMergeGray

Copieu la cobertura gris d'una àrea d'una imatge a la posició especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyMergeGray(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Integer percent) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • width: Enter, especifiqueu l'amplada de la còpia
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada de la còpia
 • percent: Enter, especifiqueu la transparència de la superposició

copyResized

Estireu una àrea en una imatge i copieu-la a la posició especificada

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResized(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • dstW: Enter, especifiqueu l'amplada estirada de la còpia
 • dstH: Enter, especifiqueu l'alçada d'estirament de la còpia
 • srcW: Enter, especifiqueu l'amplada de la font de la còpia
 • srcH: Enter, especifiqueu l'alçada de la font de la còpia

copyResampled

Estireu una àrea d’una imatge i copieu-la a la posició especificada. A diferència de copyResized, aquest mètode reduirà la imatge quan s’estiri.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Image.copyResampled(Image source, Integer dstX, Integer dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer dstW, Integer dstH, Integer srcW, Integer srcH) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • dstW: Enter, especifiqueu l'amplada estirada de la còpia
 • dstH: Enter, especifiqueu l'alçada d'estirament de la còpia
 • srcW: Enter, especifiqueu l'amplada de la font de la còpia
 • srcH: Enter, especifiqueu l'alçada de la font de la còpia

copyRotated

Gireu una àrea en una imatge i copieu-la a la posició especificada

1 2 3 4 5 6 7 8
Image.copyRotated(Image source, Number dstX, Number dstY, Integer srcX, Integer srcY, Integer width, Integer height, Number angle) async;

Paràmetres de trucada:

 • source: Imatge, objecte imatge font
 • dstX: Nombre, especifiqueu la coordenada x de la destinació de la còpia
 • dstY: Nombre, especifiqueu la coordenada y de la destinació de la còpia
 • srcX: Enter, especifiqueu la coordenada x de la cantonada superior esquerra de la font de còpia
 • srcY: Enter, especifiqueu la coordenada y de la cantonada superior esquerra de la font de la còpia
 • width: Enter, especifiqueu l'amplada de la còpia
 • height: Enter, especifiqueu l'alçada de la còpia
 • angle: Nombre, especifiqueu l'angle de rotació

filter

Apliqueu el filtre FilterType a la imatge i introduïu els paràmetres necessaris segons el tipus de filtre

1 2 3 4 5
Image.filter(Integer filterType, Number arg1 = 0, Number arg2 = 0, Number arg3 = 0, Number arg4 = 0) async;

Paràmetres de trucada:

 • filterType: Enter, tipus de filtre
 • arg1: Nombre, paràmetres necessaris del filtre: nivell de suavitzat suau, nivell de brillantor BRILLANT, nivell de contrast de CONTRAST, COLORITZAR puntuació vermella
 • arg2: Nombre, els paràmetres necessaris del filtre: la puntuació verda de COLORITZAR
 • arg3: Nombre, els paràmetres necessaris del filtre: la puntuació blava de COLORITZAR
 • arg4: Nombre, els paràmetres necessaris del filtre: la puntuació alfa de la transparència de COLORITZAR

El paràmetre filterType pot ser el següent:

 • MEAN_REMOVAL, Utilitzeu el mètode d’eliminació mitjà per aconseguir l’efecte de contorn
 • EDGEDETECT, Utilitzeu la detecció de vores per ressaltar les vores de la imatge
 • EMBOSS, Per gravar la imatge
 • SELECTIVE_BLUR, Imatge borrosa
 • GAUSSIAN_BLUR, Difuminar la imatge amb l'algorisme de Gauss
 • NEGATE, Inverteix tots els colors de la imatge
 • GRAYSCALE, Convertiu la imatge a escala de grisos
 • SMOOTH, Per fer la imatge més suau, utilitzeu arg1 per establir el nivell de suavitat
 • BRIGHTNESS, Canvieu la brillantor de la imatge, utilitzeu arg1 per establir el nivell de brillantor, l’interval de valors és de -255 ~ 255
 • CONTRAST, Canvieu el contrast de la imatge, utilitzeu arg1 per establir el nivell de contrast, l’interval de valors és de 0 a 100
 • COLORIZE, Canvieu el to de la imatge, utilitzeu arg1, arg2 i arg3 per especificar les puntuacions vermelles, blaves i verdes respectivament. L'interval de cada color és de 0 ~ 255, arg4 és la transparència i el valor de retorn és de 0 ~ 127

affine

Segons la matriu donada, afineu la imatge actual

1 2 3 4 5
Image Image.affine(Array affine, Integer x = -1, Integer y = -1, Integer width = -1, Integer height = -1) async;

Paràmetres de trucada:

 • affine: Matriu, matriu afí, composta per 6 nombres dobles
 • x: Enter, la coordenada x de l'origen de l'àrea de retall opcional
 • y: Enter, coordenada y opcional de l'origen de l'àrea de retallada
 • width: Enter, l'amplada de l'àrea de retall opcional
 • height: Enter, l'alçada de l'àrea de retall opcional

Resultat de retorn:

 • Image, Retorna la imatge afí

El paràmetre afí és una matriu:

1 2 3
affine = [a0, a1, b0, b1, a2, b2]; x ' = a0x + a1y + a2; y ' = b0x + b1y + b2;

gaussianBlur

Gauss desdibuixa la imatge actual

1
Image.gaussianBlur(Integer radius) async;

Paràmetres de trucada:

 • radius: Enter, radi de desenfocament

toString

Retorna la representació de cadena de l'objecte, generalment retorna "[Objecte natiu]", l'objecte es pot tornar a implementar segons les seves pròpies característiques

1
String Image.toString();

Resultat de retorn:

 • String, Retorna la representació de cadena de l'objecte

toJSON

Retorna la representació en format JSON de l'objecte, generalment retorna una col·lecció d'atributs llegibles definits per l'objecte

1
Value Image.toJSON(String key = "");

Paràmetres de trucada:

 • key: Cadena, sense utilitzar

Resultat de retorn:

 • Value, Retorna un valor que conté JSON serialitzable